fbpx

Moeten ouders nu hun huis inrichten voor tentamens Adekus?

INGEZONDEN– Mijn kind is student op de Faculteit der Technologische Wetenschappen en het is geen publiek geheim dat het haast afgelopen collegejaar/ schooljaar, onderwijs niet alleen op de lagere niveau’s, maar ook op de Adekus veel te wensen overlaat.

Er werden van de één op de andere dag onlinecolleges geïntroduceerd. Er werd totaal geen onderzoek door Adekus verricht als studenten wel bij machte waren een goed functionerend computer/ laptop/ cellulaire te bezitten.

Ook werd geen studie verricht als de studenten wel internetfaciliteiten beschikken. Ook zijn verscheidene practica niet doorgegaan.

Enkele dagen geleden werd ik als ouder door mijn kind op de hoogte gesteld dat de tentamens van een bepaalde studierichting online afgenomen zullen worden. Daar ik als ouder het tentamen niet maak, was mijn reactie, bekijk en beslis wat voor jouw kan of lukt, en anders uittekenen.

Ik kreeg als antwoord dat het niet kan, daar de lijsten niet meer open staan voor in- en uittekenen. Die optie is dus weggenomen en verliest de student een kans buiten zijn of haar schuld om.

Daar ikzelf mijn studie aan de Adekus met goed gevolg heb afgerond, weet ik zeker dat er volgens het studentenreglement een termijn van enkele dagen voor het tentamen aangekoppeld is om nog te kunnen uittekenen als de student voor een tentamen niet voldoende voorbereid/ ready is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw (33) uit Paramaribo krijgt winkelverbod van haar vriend

Het lijkt alsof de student verplicht wordt om tentamens te maken. Het komt allemaal zo plotseling, terwijl tenminste 2 keren de tentamens van het oneven semester (februari/ maart en april/ mei) op het allerlaatste moment zijn uitgesteld.

Begrijpelijk dat de motivatie bij de studenten, ook niet op het niveau is zoals het zou moeten zijn, na zoveel maanden thuis. Het is te begrijpen dat velen zijn gaan werken om wat voor reden dan ook. Als dat niet genoeg was kreeg ik ook te horen dat er eisen zijn.

Er is snel een protocol ontwikkeld, er is een snelle training die tevens een simulatie is, voor hoe online tentamens zullen zijn (voor de eerste jaars is de training tevens een simulatie voorafgaand aan hun 1e schriftelijke tentamen die ze voor het eerst ook nog op afstand moeten gaan maken).

Er is ook aangegeven dat het bij deze online tentamens heel belangrijk is een computer/ laptop en een mobiel met opties voor video en audio online meetings en natuurlijk ook een goede internet verbinding te hebben.

Bij deze simulatie zal dan worden nagegaan als het bij een ieder lukt, waarna de tentamens volgens planning 28 juni zullen starten.

Dus het hele tentamen moet met video van je computer/ laptop worden gemaakt en dat er met je mobiel ook nog opgenomen wordt voor 3 uren lang. Er moet een app gebruikt worden om scans te maken van het (simulatie) tentamen.

De app moet de scans ook direct in 1 pdf kunnen omzetten voor de upload naar moodle. Er moet voor eigen werkbladen gezorgd worden.

Er wordt naar mijns inziens een snelle training gegeven om zo de studenten en docenten heel snel binnen zeer korte tijd net vóór het tentamen, de vaardigheden aan te leren.

Er wordt van de student en de ouders verwacht om aan alle eisen volgens het verstrekte protocol te voldoen. Dus ouders moeten hun huis inrichten tot een tentamenruimte voor hun kind(eren) zoals de Adekus dat aangeeft.

Ouders en andere huisgenoten kunnen dus voor minimaal 3 uren niet vrij bewegen in hun huis en hun huiselijke werkzaamheden verrichten.

Let wel: indien je kind in 3 weken tijd 5 tot 6 onlinetentamens moet maken, zal de inrichting van het huis/de kamer aan de eisen van een tentamenruimte moeten voldoen en zullen ouders/ huisgenoten steeds met meubilair en attributen moeten schuiven.

BEKIJK OOK
BEP: Inheemsendag 2022 in teken van recht en strijd

Het is meer dan logisch dat het dan storend/afleidend is voor de student en voelt deze ook een zekere druk vanuit de eigen omgeving.

Ouders moeten voor een goed functionerende computer/ laptop en optimale internet zorgen, wat zeker niet gegarandeerd kan worden met de huidige economische situatie en internet verbinding.

En sinds wanneer gaat een instelling de inrichting bepalen in huizen van ouders van de studenten? Althans dat gevoel bekruipt mij en misschien nog velen.

Daarnaast wordt er totaal geen rekening gehouden of ouders het goedkeuren dat er minimaal 3 uren lang in hun huis van een bepaald gedeelte gefilmd wordt.

Verder rijzen bij mij de volgende vragen op:

Waarom komt er geen algemeen bericht vanuit de Adekus?

Waarom is uittekenen niet mogelijk?

Waarom zou de student een schrijven moeten richten aan de examencommissie als er volgens het studenten reglement uitgetekend kan worden?

Wat zijn de redenen dat de fysieke tentamens niet worden afgenomen?

De grootte van de groepen is toch teruggebracht of de ruimtes zijn toch groot genoeg om studenten fysieke tentamens te doen afnemen?

Is er gedacht aan het zich verplaatsen in de schoenen van de studenten en de ouders die vanwege de omstandigheden in het land, het steeds moeilijker krijgen en niet voor de nodige faciliteiten kunnen zorgen?

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Veel medicijnen bevatten kankerverwekkende stoffen, blijkt uit nieuwe studie

Hoe staat het met de docenten? Hebben de docenten ook allemaal de faciliteiten en moesten zij ook een snelle simulatietraining volgen t.a.v. de afname/ het surveilleren?

Hoe hebben de docenten de snelle simulatietraining t.a.v. de afname/ het surveilleren ervaren?

Hoe is het mogelijk dat van de studenten en de docenten geëist wordt om minimaal 3 uren lang naar een scherm te kijken voor een aantal dagen?

Is er enige notie wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid van deze mensen (student en docent)? Hoe worden vakken afgenomen waarbij formules gebruikt moeten worden en er een (cijfermatige) uitleg/uitwerking moet volgen?

Wordt het een goed of fouttentamen resultaat?

Wat wordt de studenten dan geleerd/ gedoceerd, om zaken uit het hoofd te leren en te reproduceren?

Leiden we “copy cats” op of wetenschappers?

Hoe staat het met het praktisch gedeelte, gaan de studenten ook die vaardigheden op afstand leren en uitvoeren?

Is er enige notie van de latere gevolgen hiervan?

Worden de studenten en docenten gezien als robots?

Is het zo makkelijk om als examencommissie en bestuur een besluit te nemen als je zelf het daadwerkelijk werk niet doet?

Of is het kosten wat kost, het collegejaar af te ronden? Waarom geven de docenten en andere ouders van de studenten geen tegengas?

Zijn ze bang of onwetend of is er geen oor voor ze of kennen ze hun rechten niet meer? Een pandemie mag en moet niet als een reden gebruikt/ misbruikt worden om mensen (studenten, docenten en ouders) te dwingen/ verplichten tot een handeling.

Ik verwachtte in elk geval bij de afkondiging van de pandemie, input van de verschillende studierichtingen van de Adekus om samen met de studenten ook een bijdrage te leveren aan het onderzoeken naar de ware aard.

Het onder dwang handelingen laten verrichten, is schending van mensenrechten!

We zijn levende mensen van vlees en bloed!

Een verontruste ouder

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]