fbpx

De noodkreten van een zinkend schip, voorzitter OWOS bezig draagvlak te zoeken om eigen hachje te redden

INGEZONDEN– Wie het artikel ‘EBS-bond in beraad; enkele dispensaties’ heeft doorgenomen, zal wel denken dat het enkel en alleen gaat om de vastgelopen CAO- onderhandelingen.

Echter als ex-EBS’er en ex-vakbondsman die eerder heeft gewerkt met Steve Geerlings kan ik u verzekeren dat enge eigenbelangen verhuld zijn in het besluit van de OWOS-voorzitter om in beraad te gaan.

De OGEM-werknemers Organisatie Suriname(OWOS) is een organisatie die is gestoeld op democratische principes. Deze principes zijn vervat in de statuten en het Huishoudelijk reglement van de OWOS. Het blijkt echter nu dat de leden van de organisatie zijn opgescheept met een voorzitter, die meer wegheeft van een despoot.

Geerlings zit onder vuur van enkele kritische leden over de financiële verantwoording richting de ALV en de legitimiteit van het aanzittend bestuur. Steve wil echter het momentum van de CAO-onderhandelingen gebruiken om critici de mond te snoeren.

Zijn dreigement richting kritische leden als zouden die geroyeerd worden mocht het aankomen op een rechtszaak tegen het bestuur onder zijn leiding, zijn tijdens de spoed ALV niet ongehoord gebleven.

Dat de EBS’ers recht hebben op een looncorrectie staat buiten kijf. Immers de EBS’er gaat ook gebukt onder de prijzen van goederen en diensten die dagelijks aan het stijgen zijn. Echter wil Geerlings door middel van stoer gedrag (staken/beraad) -iets wat hij in geen 5 jaar heeft gedaan- de opinie van de leden over zijn functioneren beïnvloeden en daarmee zijn corrupte imago oppoetsen.

Overigens is de modus operandi van Geerlings bekend. Het afkondigen van beraad/ staking is slechts een afleidingsmanoeuvre. Ik garandeer U dat deze acties vanuit de OWOS niet lang zullen duren.

Geerlings heeft te veel te verliezen om te lang in actie te zijn. Onder meer de gasleveringen uitgevoerd door stromannen ( zie verfoeilijke handeling 2 verder opgesomd) welke geldt als compensatie om de rust te bewaren moeten doorgaan. Uiteindelijk zal Geerlings op u als OWOS-leden afkomen met een broodje-aapverhaal.

“We hebben de regering gesproken en er is geen geld of het bedrijf kan het niet dragen en de voorzitter doet hard zijn best voor de leden, maar we willen geen taferelen van Bruynzeel” etc. etc. Kortom u gaat als EBS’er veel minder krijgen dan waar u recht op heeft.

Los van zijn taalgebruik zal elk individu die de interviews van deze despoot beluistert gauw geneigd zijn te denken dat we hier te doen hebben met een toegewijde, daadkrachtige en integere vakbondsleider. Echter zijn betoog op de ALV komt neer op puur persoonlijke problemen en eigen belang.

Het is voor de leden van de OWOS heel storend om steeds weer opgescheept te worden met verhalen van Geerlings als zouden hij en zijn familie/gezin steeds weer het doelwit zijn van ‘bonu praktijken’ en zijn opschepperij als zou hij na de directie het hoogste salaris ontvangen binnen het bedrijf, en hij de 1e bondsvoorzitter is die een dienstvoertuig bestuurd.

Het zou ons te ver voeren om in dit bericht alle dubieuze staaltjes van de OWOS-voorzitter aan de kaak te stellen, daarom volstaan wij met het opnoemen van enkel verfoeilijke handelingen van deze man:

1. De man regelt het ‘eventjes’ met de voormalig EBS-directeur dat ten tijde van de personeelsstop bij de EBS zijn zonen in dienst worden genomen van het energiebedrijf.

2. De man regelt het verder met de voormalig directeur dat “afgeschreven” gaslevertrucks voor een appel en een ei aan hem worden verkocht. Vervolgens zijn dezelfde trucks(op naam van familieleden die hij als stromannetjes gebruikt) door de directie gehuurd om de gaslevering voor de EBS te doen. Merkwaardig is dat zijn in dienst getreden zoon momenteel voor langere tijd dan de geldende regeling met verlof buiten bezwaar is, maar wel gasleveranties doet vanuit de Ogane.

3. De man met niets meer dan een LBGO-diploma op zak, misbruikt zijn positie als vakbondsvoorzitter om voor zichzelf een staffunctie te regelen(geaccommodeerd door voormalig directeur Willy Duiker.

4. Na zijn aantreden als vakbondsvoorzitter heeft er na het 2e jaar nooit meer een financiële verantwoording van de contributiegelden van de OWOS plaatsgevonden. We zijn nu 10 jaar verder na het aantreden en de financiële verantwoording blijft maar uit. Komt bij kijken dat het bestuur Geerlings reeds over tijd is, en dat de man weigert om conform de statuten bestuursverkiezingen uit te schrijven. De man praat over overdracht van de hamer in 2024 aan een meeloper alsof er sprake is van een Monarchie.

BEKIJK OOK
Vandalen laten Brasaplein niet met rust

5. De contributiegelden van de OWOS zijn door deze man aangewend om een privé recreatieoord aan te leggen. De man heeft de boel misleid en in het begin aangekondigd dat de gelden gebruikt zullen worden om een oord voor de OWOS aan te leggen. Dit oord blijkt uiteindelijk op zijn naam te zijn. Met andere woorden de gelden van de OWOS zijn verduisterd.

Ook de aanleg van elektriciteit richting dit recreatieoord voor de EBS-medewerkers is kosteloos geschied. Geerlings heeft dus deze faciliteiten via malversaties kunnen bewerkstelligen voor een oord dat nu particulier eigendom is. Dit terwijl elke andere privéondernemer duizenden US dollars zou moeten betalen voor deze investering.

6. Recentelijk heeft het bestuur onder leiding van Steve Geerlings een eigendomsterrein van de OWOS te Carolina verkaveld en de percelen verkocht. De inkomsten van de verkoop zijn echter nimmer gestort op de rekening van de OWOS.

De OWOS is nu haar terrein kwijt, zonder daarvoor een stuiver de hebben gezien. Komt bij kijken dat Geerlings die zich trekker noemt van dit project een 2-tal percelen heeft toegeëigend. Nadat de Secretaris van de OWOS als klokkenluider deze wantoestanden aan de orde bracht en kritische vragen stelde, heeft de Despoot Geerlings samen met zijn overige jaknikkers in het bestuur, de secretaris geroyeerd.

7. Onder het mom van vakbondswerk tanken de dienstvoertuigen bestuurd door Geerlings en commissaris B. Debarios zich kapot met benzine op kosten van de EBS. Dit terwijl dienstvoertuigen van functionarissen ten behoeve van de dienst gebonden zijn aan een brandstofcap. Opmerkelijk is dat deze voertuigen bestuurd door deze 2 heren die al sinds 2012 na de vakbondsverkiezing geen arbeid voor de EBS verricht hebben, maar hun loon keurig uitgekeerd krijgen, zich meer bevinden op het aan Geerlings behorende recreatieoord (Welke de OWOS toebehoorde) te Powakka.

Dit is slechts een greep uit de wandaden van Steve Geerlings.

Dat Geerlings ook een loopje denkt te nemen met de intelligentie van de medewerkers is recentelijk weer gemanifesteerd. Recentelijk kreeg ik een schrijven onder ogen die Geerlings via de mail stuurt, waarin hij de EBS-directie vraagt over gelekte documenten van een mega financiële fraude binnen de EBS.

Wat Geerlings bedoeld met ‘gelekte’ documenten mag hij zelf komen verklaren. Laat mij u duidelijk maken dat dit schrijven te maken heeft met de toneelopvoering waarmee deze manipulator bezig is. Deze zelfde Geerlings heeft tijdens een ALV met groot fanfare duidelijk gemaakt dat 1 van de verworvenheden van hem is dat de vakbond een plek toegewezen heeft in de RVC.

Zou Geerlings zich niet beter kunnen wenden tot de RVC functionaris namens de OWOS die de directie moet controleren? Is Geerlings vergeten dat hij recentelijk als lid van het crisisteam een vernietigend rapport heeft uitgebracht aan de president.

Was het Geerlings na dit rapport nog niet duidelijk dat er sprake is van wantoestanden binnen het bedrijf? Of heeft hij gewoon zijn handtekening geplaatst onder een rapport waarvan hij niets begrijpt? Comedy op hoog niveau van deze man.

Het hoeft geen betoog hoe Geerlings ongestoord zijn gang kan gaan. De EBS is een strategisch bedrijf in de ontwikkeling van Suriname. Wie in de positie is om met acties te dreigen, kan al gauw zijn zaken gedaan krijgen bij de directie.

Geerlings wil koste wat het koste zijn positie tot zijn pensioengang consolideren en ontziet niets en niemand. Echter, ik ben er van overtuigd dat mijn ex-collega’s en met name de kritische beter weten en zich niet zullen laten intimideren door Geerlings.

Geerlings en zijn jaknikkende adjudanten moeten 1 ding begrijpen. De schandalen binnen de OWOS/EBS zijn publieksgeheim. Dreigementen met royement van kritische EBS’ers zal daaraan niets veranderen. Niets is voor eeuwig.

De noodkreten van het schip Geerlings zijn net als dat van een vis die staat te spartelen op het droge, maar die weet dat hij uiteindelijk toch zal sterven. Maakt u en de uwen jullie borst maar nat, want ook u zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor uw wandaden.

Een kritische gepensioneerde EBS’er

Ps: Steve je weet me te vinden als je wil praten hierover. Dit had je niet beloofd.

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud