fbpx

Zeg nee tegen de Wet Grondconversie

INGEZONDEN– Zeg ‘nee’ tegen het initiatief van Aziz Gajadien en Minister Vorswijk met betrekking tot voorstel Wijzigingen van het Discreet Uitgifte Domeingrond( S.B. 1982 no 11 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no.85).

De president heeft al aangegeven dat deze wet wordt aangenomen in DNA. Schending van de democratie als alle coalitie volksvertegenwoordigers voor deze wet moeten stemmen. Dit houdt in dat het volk van Suriname alleen deze wet nog kan tegen houden.

De diaspora die nog rechten heeft op de plantages zijn ook gemachtigd te tekenen. De president heeft immers aangegeven dat hij president is van alle Surinamers in Suriname en van de diaspora.

Enkele wijzigingen wil ik met u doornemen over de wijzigingen van het Discreet Uitgifte Domeingrond( S.B. 1982 no 11 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85):

Artikel 3 wordt: Aan ieder ander natuurlijke-of rechtspersoon kunnen, met toestemming van de regering, rechten op domeingrond worden verleend.

Artikel 13 wordt:

1: De minister is bevoegd, met toestemming van de regering, domeingrond in eigendom over te dragen.

Aanvraag domeingrond moet nu dus via regeringsbeslissingen genomen worden en wordt alleen uitgevoerd wa de reegring beslist , door Ministerie RGB. De regering bepaald wie grond in domein kan krijgen en wie die grond kan kopen. Bij staatsbesluit worden de regels vastgesteld voor de verkoop van domeingronden, die nu nog niet beschikbaar zijn.

Hoe zit dat met gronden die buitenlandse investeerders in Suriname als eigendom willen bezitten? Kan de regering de Surinaamse grond nu zo afgeven aan wie zij willen?

Bijvoorbeeld: zoals Suralco eist dat 55% van verschillende plantages hun eigendom is geworden in de loop van de jaren. Daarop wil Suralco een industrieterein bouwen in eigen beheer, in het district Para. Willen we dat, kan dat? Is dat economische vooruitgang voor multinationals of voor het volk van Suriname?

Niets is nog vastgelegd over deze zaken en daarom is deze wet onvolledig en niet uitvoerbaar.

Artikel 29 wordt vermening bijgevoegd. Vermenging: is een juridische term om de vereniging van (vloei)stoffen of andere zaken aan te duiden. De zaken die onderling niet meer individualiseerbaar zijn worden verenigd tot één zaak.

Toelichting van dit artikel: Vermening is de situatie waarbij zaken worden verenigd tot één en aldus niet meer individualiseerbaar zijn. Door conversie komen het recht van grondhuur dan wel erfpacht en de blote eigendom in handen van één(rechts)persoon.c.q. worden deze twee zaken met elkaar verenigd en komt hierdoor aan grondhuur en erfpacht een einde. Ook van blote eigendom is er dan geen sprake meer. Door vermening bestaat alleen volledige eigendom.

Wat is allodiaal eigendom? Allodiaal eigendom en erfelijk bezit (aeeb) is in feite eigendom met beperkingen. “Dit laatste houdt in dat de allodiale ‘eigenaar’ geen echte eigenaar is, maar dat de (blote) eigendom van het desbetreffende onroerend goed bij de Staat gebleven is en de allodiale eigenaar slechts beperkte rechten heeft. Dit zou inhouden dat hij/zij het onroerend goed weliswaar zou mogen bewonen, bebouwen en gebruiken, maar dat voor bepaalde handelingen de toestemming van de Staat nodig is.” (bron starnieuws 17 okt 2021) “De titel van de plantages was in de meeste gevallen aeeb.”

“Bij de verkaveling werd met medewerking van de notarissen de titel aeeb geconverteerd (omgezet) naar volle en vrije eigendom “.(is dus onrechtmatig) “de nietige rechtshandeling worden omgezet in de wel rechtsgeldige rechtshandeling. Dit heet conversie of omzetting”.

Blote eigendom: Bij blote of naakte eigendom komt het er op neer dat men eigenaar is van een roerend of onroerend goed,(Staat is eigenaar van de plantages als de plantages de titel allodiale gronden zouden hebben) De eigenaar heeft niet het recht om hier gebruik van te maken. Wel mag de eigenaar, lees de staat, echter wel de gronden verkopen of wegschenken.

BEKIJK OOK
President en procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden op werkbezoek bij Hof van Justitie

Nu behoren alle allodiale gronden toe aan de staat, zoals deze aanpassing van de wet wil bereiken, die daarvan nu de volle eigenaar wordt doordat blote eigenaar komt te vervallen.

In Suriname zijn de gronden door de “tot slaaf gemaakte gekocht” en niet onder allodiale eigendom omdat het cultuursysteem niet bestond in Suriname zoals in Indonesië. De Cultuurwet om alle kolonie onder dit systeem te laten vallen is niet aangenomen door de Nederlandse regering in 1866.

In 2023 moeten in de stad vele contracten van allodiale gronden vrij komen stelt men en die worden dan automatisch volle eigendom van de staat Suriname?

Volle eigendom: De volle eigendom van vastgoed bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds hebben we de blote of naakte eigendom en daarnaast hebben we ook nog het vruchtgebruik. De volle eigendom omvat dus het recht op gebruik, de vruchten als de beschikking van het goed.

Nu wil men alles onder één rechtspersoon laten vallen. Stel dat je het voor elkaar krijgt te bewijzen dat de plantages niet gekocht zijn onder de titel allodiale eigendom maar vrije eigendom dan betekend het nog dat nu één rechtspersoon eigenaar moet worden bij deze wijzigingen.

Dat zal dan “het bestuur” worden, die eigenaar gaat worden van de plantage en niet meer de “nazaten van de tot slaaf gemaakte”
Dat op een moment dat 2 november Nederland in de Tweede Kamer gaat discussiëren over het slavernijverleden en of zij hun excuses wel of niet gaat aanbieden. Het lijkt wel of de oude koloniale tijden zijn terug gekeerd voor het volk van Suriname.

Zo kunnen de indianen en marrons hoogstwaarschijnlijk niet hun gezamenlijke gronden opeisen omdat gezamenlijke gronden niet bestaan. Dat is tegen de ratificatie van de VN-rechten van de inheemse van 2007.

70% van de Surinaamse bevolking zit door de maatregelen van deze regering onder en op de armoede grens. Die kunnen nooit hun domeingronden gaan aankopen de komende jaren. Een sociale-rechtvaardige samenleving is dan ver te zoeken. De principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen wordt dan ook uitgesloten. En dit is tegen de doelstelling van de grondwet Suriname:

“Bewust van onze plicht: “elke vorm van buitenlandse overheersing te bestrijden en te verhinderen, vastbesloten de nationale soevereiniteit, zelfstandigheid en integriteit te verdedigen en te beschermen, bewust van de wil, onze economische, sociale en culturele ontwikkeling in volle vrijheid zelf te bepalen, bezield door de beleving van het burgerschap en de participatie bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaal-rechtvaardige samenleving, vastbesloten met elkaar en met alle volkeren in de wereld samen te werken, op grondslag van vrijheid, gelijkheid, vreedzame co-existentie en internationale solidariteit.”

En als de regering aangeeft dat het IMF de wijzigingen van de grondconversie-wet eist (door privatisering van de onroerende goederen) en dat de regering van Suriname deze wetten moet maken, omdat zij een lening hebben genomen via IMF, dan betekent dat een buitenlandse overheersing van de nationale soevereine staat Suriname waar de regering dan bewust een keus voor heeft gemaakt om de doelstelling van de grondwet niet na te leven.

Teken de petitie.

Marie-Louise Vissers
Advies, Consultatie en Politieke Development Bureau Mawini