fbpx

Rol mannen in het voorkomen van huiselijk geweld vaak onderschat

INGEZONDEN– Deze week werd door een journalist aan mij de vraag gesteld wat de overheid zou kunnen doen om huiselijk- en partnergeweld te voorkomen en waaraan het nog schort.

Ten eerste moet duidelijk worden vastgesteld dat niet alleen de overheid, c.q. de regering verantwoordelijk is voor de aanpak van huiselijk geweld.

Uiteraard wordt middels wetten en andere beleidsbeslissingen getracht dit probleem aan te pakken, echter hebben maatschappelijke organisaties ook een niet onderschatte rol te vervullen.

Laat mij voorop stellen dat tal van Niet-Gouvernementele Organisaties zich al jaren – veel meer dan de overheid zelf – inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen de samenleving.

Terugkomend op de vraag waar het aan schort: mijn constatering is dat er veel aandacht (terecht ook) besteed wordt aan slachtoffers van geweld en wordt daarbij de rol die mannen kunnen vervullen in het voorkomen van het geweld onderschat.

De pleger/dader wordt opgepakt, terwijl die ook begeleiding nodig heeft om herhaling te voorkomen.

Een van de oorzaken van huiselijk geweld tegen vrouwen is de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.

Voor het benaderen van dit vraagstuk is het dus van belang dat niet alleen de vrouw, maar ook de man wordt betrokken.

Het in grotere mate betrekken van mannen in de strijd om huiselijk geweld tegen de vrouw te elimineren of tegen te gaan, zal moeten bijdragen of resulteren dat mannen deel worden van de oplossing wanneer ze zich hiervan bewust worden en zijn.

Uit statistieken en andere data blijkt dat er veel vrouwelijke slachtoffers zijn en dit is zorgwekkend. Het is belangrijk om mannen te betrekken bij de bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren;

BEKIJK OOK
“Er zal verbetering komen in het land wanneer er steeds daarvoor gebeden wordt”

De mannen te betrekken om een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van bewustwordingscampagnes. De campagnes kunnen boodschappen zijn over beheersing van driften die kunnen leiden tot geweld waaronder seksueel geweld.

De mannen bewegen om een commitment te laten sluiten. Dit is mogelijk om mannen te bewegen om zich te committeren en activiteiten te ontplooien in onder meer hun werkomgeving, buurt en vriendenkring. Denk maar aan de HeForShe campagnes.

De journalisten te trainen om hun reclamespotjes aan te passen door mannen te projecteren als zorgende (zorgzame) vaders als rolmodel. En ook spotjes die aangeven om geweldloos met eenieder om te gaan.

Organisaties waar voornamelijk mannen zijn aangesloten kunnen ook een bijdrage leveren door onder andere praatgroepen te organiseren. De mannen kunnen discussies voeren over hun eigen gedragingen en handelen.

Vooral mannen die nogal “losse handen” hebben, zullen baat hebben bij deze discussies en met de hoop dat deze discussies het bewustzijn zal aanwakkeren dat ze over de scheef gaan en een ander gedrag aan de dag zullen moeten leggen.

Dit kan door ze de gelegenheid en de ruimte te geven zich uit te spreken over hun eigen handelen (en gevoelens) en dat ze beseffen dat ze verkeerd zijn.

J. Boendhie