fbpx

Oproep directie Hakrinbank om fair-play te hanteren merkwaardig en dubbelzinnig

INGEZONDEN– In een persbericht d.d. 2 september met als kop “Hakrinbank NV waarborgt rechten alle aandeelhouders”, geeft de algemeen directeur van deze instelling een weergave van de gebeurtenissen op haar laatst gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Hij doet daarbij tevens een beroep op “aandeelhouders om de governance voorschriften, zoals voorgeschreven in onder andere de statuten in acht te nemen en fair play te hanteren door de besluiten, die de AVA in conformiteit daarmee heeft genomen te respecteren”.

Daargelaten dat het gepresenteerde feitenrelaas zeer discutabel is, is de oproep aan aandeelhouders om fair-play te hanteren, uiterst merkwaardig. Deze oproep lijkt dubbelhartig, omdat juist bij de algemeen directeur op de AVA fair-play ver te zoeken was in zijn handelingen en gedragingen tegenover het overgrote deel van de aanwezige aandeelhouders.

In nauwe samenwerking met de heer Humphrey Schurman, heeft hij de aandeelhouders op het verkeerde been gezet door op valse gronden en in strijd met erkende governance regels daarvoor, de namen van 3 personen op de agenda te plaatsen voor benoeming tot lid van de RvC.

Dit gebeurde zonder dat de in artikel 1 van het Reglement van de RvC voorgeschreven screening en toetsing van de kandidaten aan het profiel van de RvC had plaatsgevonden en ook zonder dat RvC terzake een motivering voor een mogelijke benoeming had gegeven.

Zijn niet al te subtiele oproep aan de aandeelhouders “om te weten wat voor besluit zij bij een van de volgende agendapunten zouden moeten nemen” is niet ongemerkt gebleven. Die was duidelijk een hint om de voordracht van Ashwin Gopi voor benoeming tot CCO, af te serveren.

Het kon hem op dat moment kennelijk niet schelen dat hij met die oproep niet-fair handelde ten opzichte van de heer Gopi en de RvC, die Gopi conform de regels had voorgedragen.

Maar wat in dit opzicht elke verbeelding tart is, dat onder het toeziend oog van de algemeen directeur, de gemachtigde van enkele aandeelhouders, staande de AVA allerlei grievende insinuaties verkondigde richting vrouwelijke medewerkers van de bank, zonder dat hij zijn mensen in bescherming heeft genomen.

Het kwam toen ook geen moment bij hem op dat dit uitermate unfair was tegenover betrokkenen. De handelingen en gedragingen van de algemeen directeur en Schurman staan ook in schril contrast met de bewering “dat de bank grote waarde hecht aan de regels van good corporate governance”.

In strijd met de statuten van Hakrinbank en andere governance regels, heeft de bank toegelaten dat de AVA werd geleid door Schurman, die op dat moment daartoe niet bevoegd was.

BEKIJK OOK
Meisje (15) gaat naar voetbalwedstrijd en keert niet terug naar huis

Schurman presenteerde zich op de AVA als president-commissaris, maar hij had die functie niet meer, aangezien de termijn waarvoor hij was benoemd sinds februari 2022 was verstreken.

De zogenaamde “ordemaatregelen” waarnaar in de verklaring wordt verwezen, waren in werkelijkheid ordinaire dictaten van Schurman om aandeelhouders in hun spreekrecht te beperken.

Anders dan wordt beweerd, is het ook niet waar dat het overgrote deel van de aandeelhouders met deze “ordemaatregelen” heeft ingestemd. Integendeel hebben aandeelhouders zwaar geprotesteerd dat de AVA door Schurman werd geleid.

Deze “ordemaatregelen” zijn op geen enkel moment aan de AVA ter goedkeuring voorgelegd, maar kunnen overigens nimmer ertoe leiden dat aandeelhouders worden beknot in het uitoefenen van hun spreekrecht, dat in artikel 28 van de statuten is vastgelegd, om ter vergadering het woord te voeren en terzake in de besluitvorming een stem uit te brengen.

Bovenstaande oproep voor fair-play lijkt daarom een ultieme poging tot damage control van de algemeen directeur. Geschrokken van de felle reacties in de gemeenschap op wat zich op de AVA heeft afgespeeld, schijnt hij nu te beseffen wat voor ravage hij en commissaris Schurman hebben aangericht aan het imago van Hakrinbank.

Maar tegelijk lijkt het persbericht ook een poging om de verantwoordelijkheid daarvoor van zich af te schuiven: A NO MI!

De directeur toont hiermee eens te meer dat hij het kennelijk niet zo nauw neemt met het groter belang van de bank en haar legitieme stakeholders, maar zich meer lijkt te bekommeren om zijn eigen positie en het persoonlijk belang van een kleine groep, die toevallig een aanmerkelijk aandelenbelang in de bank heeft weten te verwerven.

De BVAH herhaalt daarom de eerdere oproep aan president Chandrikapersad Santokhi om op grond van het aandelenbelang van de staat in Hakrinbank, op de meest korte termijn zijn medewerking te verlenen aan correctie van de onstatutaire handelingen en andere misslagen op de laatstgehouden AVA van Hakrinbank.

Dit ter voorkoming dat de bank blijvende schade oploopt van het schandelijke optreden van algemeen directeur Rafiek Sheorajpanday en commissaris Humphrey Schurman.

Belangengroep Verontruste Aandeelhouders Hakrinbank N.V.

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud