fbpx

Meer inzicht in methoden voor vaststellen minimumloon

GFC NIEUWSREDACTIE- Om meer inzicht te verschaffen in methoden die internationaal worden gehandhaafd voor het vaststellen van het minimumloon, heeft de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), in samenwerking met het ILO Decent Work Team and office for the Caribbean, een tweedaagse workshop georganiseerd voor leden van Ravaksur, de Nationale Loonraad en de commissie Evaluatie Wet Minimumloon.

Deze workshop vond plaats in het kader van het huidige tweede Decent Work Country Programma voor Suriname waar ook de vakbeweging als sociale partner een wezenlijke bijdrage aan levert.

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft namens minister Steven Mac Andrew de opening verricht.

In zijn spreekbeurt wees hij op de overwegingen en de noodzaak die ten grondslag hebben gelegen aan het instellen van een minimumloon in Suriname. Het ministerie heeft zich bij het instellen van het minimumloon volgens hem laten leiden door de beginselen van de ILO-conventie 131 die betrekking heeft op het vaststellen van het minimumloon.

Onderdirecteur Piroe benadrukte dat het minimumloon ook dient als oplossing voor ongelijkheid en armoede onder werkenden.

BEKIJK OOK
Bromfietser in ziekenhuis overleden na frontale botsing met pick-up

Hij was blij met de workshop omdat hij vindt dat het de gelegenheid biedt aan stakeholders om de Wet Minimumloon en de toegepaste methodiek voor de vaststelling van het minimumloon voor Suriname te evalueren en waar nodig bij te stellen. Tegen deze achtergrond riep hij de participanten op om hun input te geven, opdat er gewerkt kan worden een rechtvaardige hoogte van het minimumloon.

Tijdens de workshop heeft de ILO middels presentaties haar kennis, ervaring en inzichten over beschikbare methodieken ter vaststellen van het minimumloon gedeeld met de participanten en is de methodiek die door Suriname wordt gehanteerd onder de loep genomen.

De bedoeling van de workshop was om de na te gaan waar de toegepaste methode in ons land kan worden verbeterd ter effectieve bestrijding van armoede onder werkenden.

Robby Berenstein, vertegenwoordiger van Ravaksur, heeft tijdens zijn spreekbeurt gepleit voor betere en effectieve handhaving van de Wet Minimumloon, aangezien er nog werkgevers zijn die hun werknemers nog steeds minder betalen dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.