ILO publiceert boek arbeidssysteem Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De presentatie van het herziene boekwerk “The System of Labour Administration in Suriname” heeft dinsdag plaatsgevonden in aanwezigheid van de minister van Arbeid Werkgelegenheid en jeugdzaken, Steven Mac Andrew en de Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dennis Zulu, met zijn team dat bestaat uit 12 deskundigen.

In dit boek is vervat de Surinaamse arbeidsadministratie. Hieronder moet verstaan worden: informatie over het ministerie belast met arbeid met al zijn afdelingen, autoriteiten, werkarmen en instituten. Dit boek is geschreven door Glenn Piroe en het is met financiële steun van de ILO tot stand gekomen. Dit geschiedde in het kader van het tweede Decent Work Country Programme (DWCP SU ll).

Dit boekwerk werd voor het eerst door de ILO gepubliceerd in 2006. Dat was in navolging van een soortgelijke publicatie over de arbeidsadministratie in Guyana.

Dat boek van 2006 is gebleken een belangrijke referentiebron te zijn geweest voor consumenten van arbeidsinformatie over Suriname. Het boekwerk is nu na bijkans 16 jaar herzien.

Het gepresenteerde boekwerk is een up to date referentiebron van arbeidsinformatie over het arbeidsministerie in Suriname en zijn werkarmen en instituten. Het boekwerk omvat in het kort de geschiedenis van arbeid en hoe de vakbeweging in Suriname is ontstaan.

OOK INTERESSANT
Goed gesprek tussen GFC Nieuws en DNA-lid Jhagrie

Daarna worden in hoofdstukken de taken van het ministerie en de verschillende onderdirectoraten en de afdelingen beschreven. Ook over de Arbeidsinspectie is er informatie in te vinden.

Tevens worden taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende autoriteiten binnen het systeem van arbeid beschreven, zoals die van de minister belast met arbeid, de directeur van het ministerie en het hoofd van de Arbeidsinspectie.

Verder wordt in het kort beschreven hoe het in Suriname staat met betrekking tot zaken als vakverenigingsvrijheid, collectieve onderhandelingen en het oplossen van arbeidsgeschillen.

Voorts is er in het boek een beschrijving van alle werkarmen van het ministerie die betrekking hebbende op arbeid. Het betreft in deze de verschillende stichtingen, permanente commissies en raden onder het arbeidsministerie.

In het voorlaatste hoofdstuk wordt de inhoud van de verschillende ILO-verdragen besproken die door Suriname zijn geratificeerd sinds het onafhankelijk is geworden in 1975. Suriname heeft in totaal 33 ILO-verdragen geratificeerd, waarvan 31 in werking zijn. Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk een uiteenzetting gegeven over de arbeidswetgeving die van toepassing is op Suriname.

Zowel op het gebied van instituten als op het gebied van wetgeving heeft zich significante ontwikkelingen voorgedaan in Suriname in de afgelopen periode. Deze ontwikkelingen zijn nog gaande. Bij het vertalen van nieuwe wettelijke regelingen is een zodanige werkwijze gehanteerd, waardoor gemakkelijk de link kan worden gemaakt met de ILO-standaarden waarop de wetten zijn gebaseerd.

OOK INTERESSANT
Analisten waarschuwen Surinaamse regering voor 'grondstoffenvloek'

Dit boekwerk is afgezien van het feit dat het een referentiebron is voor onderzoekers, is het ook een goede informatiebron voor de sociale partners, lidlanden van de ILO in de regio, de Surinaamse ambassades, ministeries die investeerders aantrekken en voor de investeerders zelf.

Bij het distribueren van het boekwerk zal rekening worden gehouden met deze doelgroepen. Het Engelstalige boekwerk wordt voor een betere lokale consumptie thans vertaald naar het Nederlands. De schrijver van het boek is in verschillende functies actief op het ministerie van AWJ, onder andere in de functie van Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken.

Bij de lancering van het boekwerk werd de publicatie door ILO-directeur, Zulu, symbolisch overhandigd aan minister Steven Mac Andrew van AWJ. Die sprak zijn erkentelijkheid uit over de publicatie richting de ILO en de heer Piroe als auteur.

Met deze publicatie zullen de arbeidsregels en het arbeidssysteem in Suriname meer bekendheid krijgen bij vooral investeerders.