Hoogleraarschap voor broer en zus Orie

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 25 augustus hebben prof. Lydia Vydjiawatie Ori en haar jongere broer prof.dr. Henry Ravindredath Ori het ambt van hoogleraar aanvaard aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De oratie van Lydia Orie was getiteld: ‘Klimaatbewuste landbouwsystemen: de toekomst voor voedselzekerheid’.

Tijdens de oratie is door haar gepleit voor aanpassingen aan klimaatverandering die cruciaal zijn voor de mondiale voedselvoorziening, zeker met een wereldbevolking die nog steeds toeneemt.

Wereldwijd hebben vele boeren kleine bedrijfjes, die heel kwetsbaar zijn voor klimaatschokken en andere onzekerheden, omdat ze kleine foutmarges moeten aanhouden. Klimaatbewuste landbouw wordt net als toegang voor kleine boeren tot voedselmarkten, een steeds grotere uitdaging.

Een belangrijke uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, is het gebrek aan gegevens en beschikbare informatie over de beheerspraktijken, evenals het gebrek aan manieren om te meten welke van deze nieuwe, innovatieve systemen de meeste koolstof in de bodem van de aarde opslaan. Zo’n tool zou de deur openen voor private partijen die boeren compenseren voor het vastleggen van koolstof.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Agrarische Productie met de nadruk op Klimaatslimme Landbouw’ aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen ingesteld.

Deze leerstoel wordt bekleed door prof. Lydia Ori.

In de oratie van prof.dr. Henry Ravindredath Ori werden bouwstenen aangedragen voor de versterking van de onderwijssector.

Er wordt gewezen op het veel strategischer inzetten van het onderwijsbeleid en op het op een actiegerichte en duurzame wijze omgaan met de broodnodige innovaties in onderwijs.

Ori is van mening dat verschillende bestuurlijke arrangementen wijzen op betere onderwijsprestaties in het onderwijssysteem.

Deze hebben te maken met zaken als: het hebben van een strategische visie voor de lange termijn, een breed gedragen onderwijsbeleid door de stakeholders, de inzet van kwalitatief goede leraren, het inzetten op decentralisatie van onderwijsbeleid en de kennisontwikkeling tussen onderzoeksinstituten, de overheid en scholen.

In het vervolg van de oratie zijn de verschillende sturingsconcepten besproken, namelijk het idee van het voeren van een proactief onderwijsbeleid, het stimuleren van onderwijsinnovaties, het meer inzetten op onderwijskundig onderzoek ter ondersteuning van het onderwijsbeleid en het investeren in educatie voor duurzame ontwikkeling.

Daarna is aandacht besteed aan de leeropdracht en de wijze van invulling van de leerstoel. Ten slotte is aandacht besteed aan de beschrijving van de vier onderzoekslijnen: Onderwijsbeleid en ontwikkeling, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Leren en innoveren in de klas en Educatie voor Duurzame ontwikkeling.

Na de aanvaarding van het hoogleraarschap heeft het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel ‘Onderwijskunde met betrekking tot Onderwijsbeleid en Onderwijsinnovatie’ aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen ingesteld.

Deze leerstoel wordt bekleed door prof. Henry Ori.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten