fbpx

Het waandenkbeeld van de VHP en het achteraf willen corrigeren van New Surfin NV

INGEZONDEN– Als ik kijk naar de definitie van waandenkbeeld dan betekent het de overtuiging dat iets waar is, een fantasie, wat iemand denkt, hoort, voelt of ziet, een onecht gevoel dat de betrokkene beschouwt als werkelijkheid.

Wat ik weet in de psychologie is dat een waandenkbeeld te onderscheiden is in niet-bizarre wanen en bizarre wanen.

Het gedrag van de VHP vanaf na de verkiezingen van 25 mei 2020, en ook daarvoor kan ik typeren als bizarre wanen, waarbij deze partij erin gelooft dat er tegen haar wordt samengezworen en zij wordt getreiterd.

De VHP probeert herhaaldelijk hiervoor, het recht te zoeken bij de samenleving en bombardeert de samenleving met onzakelijke discussies doch politieke aanvallen op de NDP om politiek te scoren en zodoende de samenleving te misleiden.

We zien duidelijk in de afgelopen maanden dat de VHP met haar waandenkbeeld en haar politiek imperium ten koste van de samenleving wil vergroten in plaats van haar beloftes gedaan tijdens de verkiezingen aan de samenleving, met Wo set en’ na te komen.

Veder zien wij dat het waandenkbeeld van Wo Set En’ in de afgelopen zes maanden c.q. 200 dagen opgegaan is in onbekwaamheid, ondeskundigheid en onbetrouwbaarheid.

Dat de VHP een fascinatie heeft voor de NDP is bekend en te zien in de vele reacties die op de NDP gericht zijn zodra de NDP haar mening uit naar de samenleving toe.

Het omgaan met de VHP die last heeft van waandenkbeelden is erg lastig, maar de NDP zal zich hieraan niet storen en zal zich blijven inzetten om de samenleving van oprechte, juiste, deskundige en betrouwbare informatie te voorzien.

In de case van New Surfin NV waarbij de NDP-fractie met grote teleurstelling en verontwaardiging kennis heeft genomen van de oprichting van voornoemd bedrijf zien we weer de VHP duidelijk de fascinatie richting NDP naar bovenhalen, immers de VHP lijkt Oost-Indisch doof voor de verontwaardiging met betrekking tot New Surfin NV vanuit de samenleving en andere politieke partijen.

Het is van eminent belang dat de samenleving precies weet wat er gaande is met New Surfin NV:

1. De oprichting van dit bedrijf is niet volgens de wettelijk voorgeschreven procedures. Met name de Comptabiliteitswet is overtreden; bewuste oprichting van een privébedrijf?

2. Dat de minister van Financiën, Armand Achaibersingh en zijn collega van het ministerie van BIBIS, Albert Ramdin, zitting hebben in het bestuur en wel als president-commissaris en commissaris, kan aangeduid worden als belangenverstrengeling en totaal geen transparantie van bestuur.

Hierbij is de Anti-corruptiewet overtreden.

3. Uit de oprichtingsakte valt af te leiden dat de minister van Financiën SRD 510.000 aan aandelen, zonder toestemming van de Raad van Ministers, heeft geplaatst en gestort in de NV terwijl hij als persoon is opgenomen in het bestuur van de NV.

BEKIJK OOK
Regering beoogt met grondconversie meer rechtszekerheid voor burgers

In het artikel van de VHP getiteld “Fouten bij oprichting Surfin, maar geen zelfverrijking” geeft Mahinder Jogi, VHP-assembleelid, toe dat er fouten zijn gemaakt bij de oprichting van New Surfin NV, te weten:

1. Dat een deel van de regering niet geïnformeerd is geworden over deze kwestie;
2. Dat buitenlandse investeerders c.q. fresh kapitaal aangetrokken zal worden;
3. Dat de heren Achaibersingh en Ramdin geen zitting hadden moeten nemen in de RvC van het bedrijf doch dat de posities alleen qualitate qua op functies zouden moeten worden ingevuld.

Het waandenkbeeld van Wo Set En’ wordt ondersteund in de opzet van dit bedrijf door:

1. Alle schuld op de NDP te schuiven;
2. Duidelijke opzettelijke fouten bij de oprichting van New Surfin NV;
3. De onbetrouwbaarheid van deze regering, niet transparant en openheid van zaken te geven met betrekking de procedure van oprichting;
4. De geheimzinnigheid; als de documenten niet waren uitgelekt ware de ministers wel rijker geworden ten koste van de staat.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de VHP met de invulling van hun ‘Wo set en’ gedachte de beginselen van goed bestuur en de democratische rechtsstaat – die zij bovendien bij monde van haar partijvoorzitter tevens president van de Republiek Suriname steeds propageren – tegelijkertijd overboord gooien en haar waandenkbeeld over de werkelijkheid de boventoon laten voeren naar het volk toe.

Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden dat dit handelen van bedoelde ministers als monetaire autoriteit door het omzeilen van wet- en regelgeving, getypeerd kan worden als malversatie, fraude en het overtreden van de Anti-corruptiewet.

Tevens dat bedoelde heren Achaibersingh en Ramdin als vertegenwoordigers van aandeelhouders zichzelf zullen controleren in hun functie als leden van de RvM van New Surfin NV levert belangenverstrengeling op.

De handelingen van deze ministers zijn zwaarwichtige, strafbare feiten en in strijd met de volgende wetten:
– Grondwet
– Anti-corruptiewet 2017
– Comptabiliteitswet 2019
– Wet op de jaarrekening 2017
– Wet Toezicht op bank- en kredietwezen 2011

Dat de NDP-fractie een verzoek heeft gedaan om deze in opspraak geraakte ministers per onmiddellijk oneervol te ontslaan en erop toezien dat de gelden gestort in New Surfin NV, onmiddellijk teruggestort worden in de staatskas en niet kan worden afgedaan met achteraf willen corrigeren van New Surfin NV zoals de VHP zich hierover heeft geuit. Gaan zij net als bij Staatsolie, gemakshalve de statuten wijzigen? Het strafbare feit is reeds gepleegd.

Jennifer Vreedzaam
Lid De Nationale Assemblee

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Bekijk ook: In Suriname wil men het niet hebben maar in Nederland wordt ervoor ‘gevochten’