fbpx

Defensie wil integriteit binnen leger waarborgen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Defensie wil de integriteit binnen het Nationaal Leger waarborgen.

Het ligt in de bedoeling om manschappen middels cursussen en bewustwordingsactiviteiten de kernwaarden van de organisatie bij te brengen. Volgens Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera wordt er een integriteitsbeleid geformuleerd, dat voor het grootste deel af is.

De bewindsvrouw ging tijdens een persconferentie op 11 augustus in op de integriteit binnen haar organisatie. “Integriteit moeten we gaan waarborgen in al onze HRM-processen”, zegt minister Mathoera.

Ze merkte op dat er vaker militairen betrokken raken bij strafbare feiten of tuchtvergrijpen. Het ministerie van Defensie is vanaf 2020 bezig informatie hierover te verzamelen. Gebleken is dat in 2021 256 gevallen zijn genoteerd bij de Militaire Politie (MP), terwijl er van januari tot juni van dit jaar 107 zaken zijn geweest.

Een aantal van deze feiten is reeds afgehandeld. De top drie feiten waarvoor militairen in aanraking komen met de MP zijn mishandeling (vaak in relationele sfeer), bedreiging en diefstallen.

Voor dit jaar is ten aanzien van 78 militairen een besluit genomen. Zestig hebben een tuchtstraf opgelegd gekregen en 18 zijn gerehabiliteerd, hetgeen betekent dat de feiten niet ernstig of geen verwijtbare handelingen waren. Deze militairen moeten hun werk hervatten.

Om deze zaken te voorkomen is het ministerie een integriteitsbeleid aan het formuleren, dat voor een groot deel reeds af is.

“We zijn direct begonnen om bewustwordingsactiviteiten te organiseren”, aldus minister Mathoera.

“Wat zijn de meest belangrijke kernwaarden voor een militair, hoe ga je mensen in de organisatie bewustmaken dat integriteit heel belangrijk is, wat kan en wat hoort er niet bij, hoe ga je elkaar aanspreken”, somt de bewindsvrouw op.

BEKIJK OOK
Man ingesloten voor twee afzonderlijke steekpartijen in Nickerie

Volgens haar moet integriteit gewaarborgd worden in alle HRM-processen van defensie, “dus vanaf de indiensttreding, vanaf de opleiding.”

Nagegaan wordt hoe er een cursus Integriteit opgezet kan worden. Het is de bedoeling dat eenieder in de organisatie deze cursus volgt en zich bewust wordt van het gedrag dat verwacht wordt. Vervolgens wil het ministerie nagaan wat de impact is en wat er aan het beleid gewijzigd moet worden.

Een ander fenomeen in de defensieorganisatie is het onwettig verzuim; vanwege dit gedrag zijn er dit jaar reeds 27 mensen ontslagen. Minister Mathoera: “We hebben een regel dat mensen die langer dan twee maanden onwettig afwezig zijn, niet in de organisatie horen.”

Voordat er tot ontslag wordt overgegaan wordt alle zorgvuldigheid in acht genomen door de personen op te zoeken, vragen zich te verweren of middels een gesprek op andere gedachten te brengen.

Behalve ontslag vanwege onwettig verzuim zijn in de afgelopen periode 129 mensen eervol uitgestroomd, waarvan 94 met pensioen zijn gegaan en 34 op eigen verzoek ontslagen.

De bewindsvrouw merkt op dat er een redelijk grote uitstroom is.

“Maar dat is niet slecht, omdat we bezig zijn te kijken hoe we de personeelskosten omlaag kunnen drukken zodat er ruimte ontstaat op de begroting om andere aspecten van bedrijfsvoering te doen”, aldus minister Mathoera.