fbpx

Clusterlaboratorium LVV moet in 2024 operationeel zijn

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname kan in de regio een voorname rol van betekenis spelen op het gebied van voedselveiligheid en -zekerheid.

Het land kan vanwege zijn potentie ook kwalitatief getest voedsel en voedselproducten leveren. Een van de voorwaarden is dat de faciliteiten hiertoe ook voorhanden moeten zijn.

Het is dan ook een noodzaak om het Clusterlaboratorium van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te completeren. Daartoe hebben op donderdag 16 februari 2023 de contractondertekeningen plaatsgevonden met een viertal lokale bedrijven.

Het is ligt in de bedoeling het Clusterlaboratorium een jaar na ondertekening van de documenten operationeel te hebben. Deze faciliteit kan gezien worden als een “cluster” van laboratoria met verschillende onderzoekverantwoordelijkheden zoals bodem-, zaad- en gewasbeschermingsonderzoek alsook mycologisch en entomologisch onderzoek.

De afronding van de bouw maakt deel uit van het Agriculture Competitiveness Project waarbinnen totaal vier laboratoria worden uitgebreid of opgezet. Samen met het Residu laboratorium, het Veterinair laboratorium en het Plantgezondheidslaboratorium zal het Clusterlaboratorium als referentiefaciliteit moeten dienen voor de regio.

Het doel van het Agriculture Competitiveness Project SU 10-20 is om bij te dragen aan het vergroten van het concurrentievermogen van de landbouwsector door de verbetering van dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid, landbouwonderzoek en diensten voor technologieoverdracht.

De financiering geschiedt door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor een bedrag van 17,5 miljoen US-dollar, daarnaast is er ook een subsidiefinanciering door de Europese Unie (EU). Verder is er ook betrokkenheid van het Inter-Amerikaanse Instituut voor Landbouwsamenwerking (IICA).

BEKIJK OOK
KTS Group toont interesse in oliepalmteelt Suriname

Bij de ondertekening waren behalve LVV-minister Parmanand Sewdien, ook IICA-vertegenwoordiger Curt Delice en IDB-vertegenwoordiger Santiago Bucaram aanwezig, terwijl EU-ambassadeur René van Nes virtueel zijn bijdrage deed. Allemaal de functionarissen legden de nadruk op het belang van voedselveiligheid en -zekerheid in de wereld.

Volgens Delice heeft Suriname potentie op het gebied van landbouw. Het land kan ook een rol van betekenis hebben wanneer het gaat om voedselveiligheid en -zekerheid in de regio. Hij noemt het project dan ook belangrijk voor Suriname.

Bucaram zegt dat de IDB zich erg betrokken voelt tot Suriname en het bieden van steun op verschillende gebieden. De IDB zet zich in het bijzonder in voor landbouwontwikkeling, omdat hiermee het leven van de Surinamers en de positie van het land verbeterd kunnen worden.

Ambassadeur Van Nes toonde zich ingenomen met het partnerschap van alle betrokken organisaties. Voedselveiligheid en -zekerheid zijn volgens hem ook deel van de Europese agenda. Minister Sewdien sprak onder meer zijn dank uit aan de IDB en de EU voor hun financiële ondersteuning.