fbpx

Wetgeving Gelijke Behandeling en Geweld op de Werkplek in de maak

Er is opnieuw een stap voorwaarts gezet om de bijna 80 jaar oude Arbeidswetgeving aan het eind van deze regeerperiode volledig te hebben vernieuwd. Voor deze keer zijn de blikken gericht op “Gelijke Behandeling” en “Geweld op de Werkplek”. Door specifieke wetgeving te ontwikkelen wenst het ministerie van Arbeid gelijke behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te bevorderen en werknemers te beschermen tegen geweld op het werk.

Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid dinsdag twee commissies geïnstalleerd die hem wetsvoorstellen moeten presenteren. De beoogde wetten zullen aansluiten op: de behoeften van de Surinaamse samenleving, arbeidswetgeving in de regio en uiteraard standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Beide issues hebben in het bijzonder betrekking op bescherming en verbetering van de rechtspositie van de werkende vrouw. Dit is ook de reden waarom het ministerie bewust gekozen heeft om de twee commissies te installeren rondom de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op 25 november.

Bij de “Wet Gelijke Behandeling” zullen er regels worden vastgesteld die vrouwen in staat moeten stellen even veel te kunnen verdienen als hun mannelijke collega’s voor gelijkwaardig werk. Ook zal de wet moeten voorkomen dat discriminatie van de vrouw plaatsvindt op zowel de arbeidsmarkt als op de werkvloer.

Eigenlijk zal de beoogde wet resulteren in een situatie waarbij werkgevers, op voet van gelijkheid mannelijke en vrouwelijke werknemers zullen behandelen en kansen zullen bieden.

Ten aanzien van de “Wet Geweld op de Werkplek” wenst het ministerie paal en perk te stellen omdat geweld tegen werknemers in het algemeen, maar in het bijzonder tegen de werkende vrouw, een bron is van menselijke leed. Het is het ministerie bekend dat vooral vrouwen seksueel geïntimideerd worden op het werk, daarom zal in het ontwerp extra aandacht worden besteed aan bescherming van deze groep.

In het ontwerp zal onder andere worden opgenomen dat werkgevers verplicht zullen zijn specifieke maatregelen te treffen ter bescherming van hun werknemers tegen seksuele intimidatie. Het ministerie is op de hoogte dat maatschappelijke groeperingen zich lange tijd hebben ingezet voor preventie en aanpak van seksueel molest op de werkplek middels wetgeving.

OOK INTERESSANT
Truckchauffeur omgekomen bij verkeersongeval te Goliath

Voortbordurend op het reeds gedane voorwerk van maatschappelijke groeperingen wenst het ministerie te werken aan voltooiing van een breed gedragen en aanvaardbaar wetsontwerp.

De gewenste wetgeving over beide issues zal worden ontwikkeld op basis van de gelijkheidsverdragen no. 100 en 111 van de ILO die door Suriname zijn geratificeerd.

De ratificatie vond aan het begin van dit jaar plaats als uitvloeisel van het Decent Work Country Programma Suriname dat wordt uitgevoerd met technische assistentie van de ILO. Zowel de vakbeweging als de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) participeren in dit programma.

Bij het verbeteren van de rechten van de werkende vrouw laat het ministerie zich ook leiden door internationale richtsnoeren van de Verenigde Naties. Zo kan verwezen worden naar de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030, waaronder het stimuleren van waardig werk voor iedereen.

Minister Moestadja vindt dat de inzetbaarheid van werkenden voor de gewenste economische ontwikkeling van ons land, slechts verhoogd kan worden als de beroepsbevolking in een atmosfeer van decent work oftewel mensvriendelijke werkomstandigheden kan arbeiden. Daarom vindt hij het noodzakelijk dat het ministerie de verouderde arbeidswetgeving vernieuwt.

De resterende wetten die op stapel staan, verkeren in een vergevorderd stadium. Het gaat in deze om wetsontwerpen die betrekking hebben op: aanpassing Ontslagwet, Betaald Zwangerschapsverlof, contractarbeid, arbeidsomstandigheden, ondernemingraadpleging in bedrijven, vreemdeling op de arbeidsmarkt. werktijdenregeling, kinderarbeid en arbeid van jeugdige personen.

Moestadja zegt dat hij de versterking van de Arbeidsinspectie ook verder ter hand zal nemen met de bedoeling dat bestaande wetten en toekomstige wetten strikt zullen worden gehandhaafd.

Beide commissies die geïnstalleerd zijn, worden geleid door de onderdirecteur van het ministerie, de jurist Glenn Piroe.(GFC)