Wet op Rekenkamer moet toezicht op staatsfinanciën verder verscherpen

Het werd tijd dat na alle ontwikkelingen binnen de financiële sector de Wet op de Rekenkamer ook integraal werd gewijzigd.

De wet dateert van 1953. Na 65 jaren wordt het daadwerkelijk tijd om dit orgaan zodanig bij wet te regelen dat het kan inspelen op de huidige ontwikkelingen en behoeften.

Ook is het belang om ervoor te zorgen dat het toezicht van dit orgaan op de staatsfinanciën verder verscherpt wordt. Dit zei parlementariër Amzad Abdoel bij de behandeling van het voornoemde wetsontwerp in De Nationale Assemblee (DNA).

De middelen die de Staat binnenkrijgt en die van rechtswege uitgeeft, behoren niet toe aan een toevallige overheid. Overheden komen en gaan, maar het volk blijft. Het land dat gediend moet worden blijft voortbestaan en het ontwikkelingsproces van het land blijft doorgaan. In het kader van het realiseren van ontwikkelingsdoelen, die vaak opgenomen zijn in het ontwikkelingsplan, worden door overheden staatsmiddelen ontvangen en uitgegeven, stelt Abdoel.

De ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen dienen verantwoord te worden. Voor de ontvangst en de uitgave van staatsmiddelen en de financiële verantwoordingen zijn er diverse wetten. Ook het toezicht op de ontvangsten en de uitgaven moeten goed geregeld zijn. Dit alles omdat uiteindelijk verantwoording afgelegd moet worden aan het volk.

De ontvangsten en uitgaven van staatsmiddelen moet middels wet en regelgeving zo transparant mogelijk gemaakt worden. Informatie over de financiële stroom van de overheid moet bekend zijn bij het volk. De overheid dient in het kader van onder andere goed bestuur continu te werken aan de financiële transparantie.

Abdoel kan zich ook terugvinden in de toevoeging in de memorie van toelichting waarin staat aangegeven dat de herziening van de Wet op de Rekenkamer mede gericht is om de onafhankelijke positie van de Rekenkamer meer gestalte te doen geven. ”Zij zal administratief en comptabel niet meer onder financiën vallen en rapporteert rechtstreeks naar De Nationale Assemblee.”

Zij die de behandeling van de nieuwe comptabiliteitswet hebben gevolgd weten dat de verslaglegging volgens die ontwerpwet enorm zal worden aangepast. Het ministerie van Financiën zal bij die verslaglegging een zeer belangrijke rol spelen. Ook zal de overheidsadministratie enorm transparant worden. ”Ik denk dat het in dat kader en in het kader van good governance, ook van belang is om een orgaan die belast wordt met het uitoefenen van toezicht op de overheidsfinanciën niet onder dit ministerie onder te brengen”, aldus de volksvertegenwoordiger die tevens de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs.

Een andere toevoeging uit de memorie van toelichting waar Abdoel achter staat is het volgende: “De verslaggeving van de Rekenkamer aan De Nationale Assemblee, de Regering en de Staatsraad wordt voor 1 april uitgebracht. Het betreft het verslag ten aanzien van de werkzaamheden van de Rekenkamer in het voorafgaande jaar.

Benadrukt dient te worden dat het van belang is dat alvorens de Rekenkamer tot een finaal verslag komt dat ten aanzien van dit verslag eerst overleg plaatsvindt met De Nationale Assemblee. De Commissie Staatsuitgaven van De Nationale Assemblee is hiermee belast.

Mede in verband met de waarborging van de onafhankelijke en objectieve positie van de Rekenkamer is het niet raadzaam dat zij ten aanzien van het verslag hierover in de media treedt. De verslagen worden openbaar gemaakt door die te plaatsen op de website.

Met deze toevoeging kan de Commissie Staatsuitgaven haar werkzaamheden beter uitvoeren. Ook zou het volgens Abdoel niet correct zijn wanneer de Rekenkamer op basis van haar eigen productie een oordeel zou vellen.

De afgelopen tijd is onder de regering Bouterse 1 en 2 ook flink gewerkt aan transparantie. Er is geïnvesteerd in de overheidsadministratie door het IFMIS (Integrated Financial Management Information System) in te voeren en vooral het versteren van het wettelijk kader.

Deze ontwikkelingen hebben ons geen windeieren gelegd. In internationale rapporten en met name het Fiscal transparency rapport van 2018 van de VSA is dit duidelijk verwoord en aangegeven.

De publicatie van cijfers door het ministerie van Financiën op haar website en het beschikbaar stellen van informatie aan het volk is behoorlijk verbeterd. Ook het beschikbaar stellen van informatie aan het parlement is aanzienlijk verbeterd, meent Abdoel.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...