Wet op Jaarrekening biedt meer transparantie

De jaarrekening is een financieel eindverslag van een rechtspersoon, die jaarlijks dient te worden opgesteld. Ze geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en/of activiteiten in een boekjaar. De wet op de Jaarrekening die nu in behandeling is bij De Nationale Assemblee, zal na aanname transparantie bieden in de financiële huishouding van een bedrijf/organisatie.

DNA-lid Amzad Abdoel tevens voorzitter van de Commissie van Rapporteurs heeft tijdens de behandeling van dit wetsontwerp gesteld dat Suriname deze wet allang moest hebben. Hij verwees naar het Caribisch gebied waar bijna alle landen deze wet reeds hebben.

Deze wet kan ook gezien worden als een van de flankerende wetten die hoort bij bestrijding van corruptie, zorgen voor transparantie en verslaggeving en vooral rekenschap aan de samenleving, zei Abdoel.

Hij verwees naar de memorie van toelichting waarin staat: “Het onderhavige ontwerp beoogt enerzijds onzekerheden weg te nemen en betrouwbare vergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren, en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in financiële verantwoording te waarborgen.

Hierbij gaat het om de inrichting en presentatie van een jaarrekening, de omvangscriteria van entiteiten waarvoor de raamwerken voor verslaggevingsstandaarden gelden, de controleplicht door een onafhankelijke gecertificeerde accountant en de openbaarmaking van de jaarrekening”.

De vicevoorzitter van DNA, Melvin Bouva, heeft de vergadering verdaagd naar donderdag.(GFC)

Overige berichten