fbpx

Wet Nationale Basiszorg van 2014 behoeft bijstelling

GFC NIEUWS- Brede lagen in de samenleving zijn het erover eens dat de wet Nationale Basiszorg van 2014 bijstelling behoeft.

Dit was ook al tijdens de behandeling van de wet aangegeven dat het na enige tijd zou worden geëvalueerd.

Enige tijd geleden is na grondige bestudering van de problematiek en het wettelijk kader voor de totale gezondheidszorg in ons land door het ministerie van Volksgezondheid het initiatief genomen, om onder andere tot wijziging van de basiszorg wet te komen. Het ministerie doet dat in overleg met de actoren binnen de zorg.

Een denktank is ingesteld waarin steeds meer actoren binnen de gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn.

Op basis van bestudering van de problematiek, de gegevens die het ministerie ter beschikking heeft, brede discussies en bijdragen van de participanten uit de gezondheidssector, is er een pre- concept ontwikkeld voor verdere discussie.

Op basis hiervan wordt aan een conceptwet gewerkt, waaraan de actoren ook zullen blijven bijdragen. De wetgeving in voorbereiding betreft niet slechts de financiering van de medische behandeling, maar daarenboven ook een breder wettelijk kader voor de gezondheidszorg in Suriname.

Wat betreft de financiering is gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij ook uitvoerig is ingegaan op de (financiële) bijdragen van zowel de Staat als de burgers om de gezondheidszorg integraal te kunnen financieren.

Voor de vaststelling van de bijdrage blijven de uitgangspunten van draagkracht en haalbaarheid voor eenieder, net als in de bestaande wet, van kracht.

Tevens is er ook gedacht aan het opvangen van degenen, waarvan op basis van vooraf gestelde criteria is vastgesteld dat zij niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Voor deze groep zal zoals nu al het geval is, sociale zaken ondersteuning geven voor het betalen van de bijdrage.

Omdat deze nieuwe regelgeving dwars door de totale samenleving zijn werkingssfeer zal hebben, is het jammer dat relevante groepen zichzelf uitsluiten en ervoor kiezen om geen bijdrage te leveren aan de voorbereidende besprekingen.

BEKIJK OOK
Trafficking In Persons doet sessie mensenhandel met buurtmanagers

Het is dan ook te betreuren dat de Vereniging van Medici in Suriname en de Vereniging van Apothekers nadat zij een exemplaar van het pre- concept hebben ontvangen, zij hebben laten weten dat zij niet wensen deel te nemen aan het voorbereidend overleg.

Het is niet bevorderlijk dat eigen interpretaties van discussies aan de gemeenschap worden voorgehouden. Het ministerie vindt het dan ook nodig om uitdrukkelijk aan te geven dat de bewering dat burgers voor hun eigen zorg zullen moeten gaan betalen geheel onjuist is.

In de nieuwe situatie die het ministerie aan het voorbereiden is blijven de burgers de bijdrage doen die nu als de basis zorg premie bekend is. Wat zal veranderen is dat de burgers altijd geholpen zullen worden, omdat deze bijdrage niet meer door artsen en ziekenhuizen zal worden gecontroleerd als voorwaarde voor het bieden van hulp.

Deze controle zal op andere wijze geschieden, waardoor burgers altijd verzekerd zullen zijn dat ze de noodzakelijke medische behandelingen krijgen. Daardoor zal het niet meer voorkomen dat men wordt weggestuurd omdat men geen ziekenfonds kaart heeft.

Ook de opmerkingen over het opzetten van nieuwe fondsen met beheersstructuren is niet correct. Het Staatsziekenfonds is een blijft het bij wet opgezette orgaan voor betalingen in de gezondheidszorg.

Discussies over de wetgeving zijn momenteel nog steeds gaande en is de ruimte nog altijd aanwezig voor de VMS en de VVA om een wezenlijke bijdrage te leveren in het belang van de samenleving c.q. de patiënten die zorg nodig hebben.