Wet Minimum Uurloon wordt vereenvoudigd

De tripartiete commissie Herziening Wet Minimum Uurloon heeft haar finaal advies aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid. Uit het advies kan worden opgemaakt dat de bestaande wet Minimum Uurloon zal worden vereenvoudigd voor meer effectiviteit bij zowel uitvoering als handhaving.

Voor deze vergemakkelijking zal de tekst van de bestaande wet volledig worden vervangen. De kern van de bestaande wet en de filosofie daarachter zullen ongewijzigd blijven. Het advies houdt namelijk een ontwerpwet in.

De bewindsman vindt dat de vorige regering en het parlement politieke durf hebben getoond om een minimumloonstelsel in te stellen, nadat vier decennialang door opeenvolgende regeringen werd getalmd met de invoering ervan. De praktijk van de drie jaar oude wet heeft hem geleerd dat de wet aangescherpt dient te worden.

Deze bevinding is mede gebaseerd op signalen die het ministerie hebben bereikt vanuit de vakbeweging en bedrijfsleven over onvoldoende aansluiting van de wet op hun opvattingen betreffende decent work in relatie tot de economie. Dit is de reden waarom hij 3 maanden geleden de commissie heeft geïnstalleerd met de bedoeling de wet onder de loep te nemen.

De commissie heeft alle belanghebbenden gehoord en heeft op basis daarvan het finaal advies gepresenteerd aan de minister. De aanscherping van de wet zal inhouden dat er een loonraad in het leven zal worden geroepen bestaande uit alle relevante partijen, voor vaststelling van de hoogte van het minimumloon.

In de bestaande wet is geen mechanisme opgenomen op basis waarvan de hoogte van het minimumuurloon dient te worden vastgesteld. De minimumlonen van de afgelopen 3 jaren waren al in 2014 vastgesteld toen het parlement de wet aannam.

De commissie heeft in haar advies een uitgewerkt voorstel gedaan ter instelling van een vaststellingsmechanisme voor het minimumloon (minimum wage fixing machinery).

Het voorstel is dat er een algemeen minimumloon wordt vastgesteld, in de plaats van het huidige systeem waarbij hogere minimumlonen zijn vastgesteld voor bepaalde sectoren. Ook is het voorstel gedaan om het minimumloon vast te stellen op basis van het nettoloon, na aftrek van loonbelasting en AOV.

De minister zal nu het ontwerp aanbieden aan het Arbeidsadviescollege (AAC). Gezien het belang van deze wet, verwacht hij dat het AAC spoedig het ontwerp van advies zal voorzien, waarna het aan de raad van ministers kan worden aangeboden voor goedkeuring. Uiteindelijk zal het parlement zijn zegen moeten geven aan de vernieuwde wet. De Wet Minimum Uurloon is in augustus 2014 aangenomen en op 1 januari 2015 inwerking getreden.(GFC)

Overige berichten