Werkafspraken RO en JusPol met dc’s

De ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol), en waarnemend korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname (KPS) hebben een serie werkafspraken gemaakt met de districtscommissarissen.

Deze zijn gericht op verbetering van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de districten. De afspraken zijn gemaakt tijdens een DC-collectief.

Het DC-collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten.

Minister Getrouw maakte gebruik van de gelegenheid om de verhoudingen met de politie en de districtscommissarissen aan te kaarten. Hoewel de samenwerking nu al vlot verloopt, kan een goede afstemming verbetering brengen. Hij deed tijdens de vergadering voorstellen en suggesties aan de dc’s om hun deel in de handhaving van de openbare orde meer kracht bij te zetten.

De ministers, de korpschef en de dc’s hebben diepgaand van gedachten gewisseld over onder meer: criminaliteitsbeheersing, drugsproblematiek, onderbezetting van de politie in sommige districten en ressorten, inzet van de motorbrigade, verhoogde verkeersintensiteit en spreiding van de cellenhuizen.

Bijzondere aandacht is besteed aan maatregelen om boothouders en passagiers te dwingen zwemvesten te gebruiken. In dat kader heeft minister Getrouw gevraagd om alvast de bestaande aanmeersteigers in kaart te brengen. Ook is er gediscussieerd over de manier hoe het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te begeleiden.

Minister Dikan heeft het belang van het DC-collectief onderstreept als een platform om het beleid van dc’s met elkaar af te stemmen en uniformiteit te brengen.

De behandeling van specifieke onderwerpen van de districten geven collega’s de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in andere districten.

Overige berichten