fbpx

Wereldhoofd Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spoort naties aan tot samenwerking voor ontwikkeling duurzame vrede

Het wereldhoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde Kalief, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, hield op 9 maart de keynote toespraak op het 16e Nationale Vrede Symposium, georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap United Kingdom.

Het evenement werd gehouden in de Baitul Futuh-moskee in Londen met een publiek van meer dan 1000, waaronder 700 hoogwaardigheidsbekleders en gasten uit 30 landen, waaronder ministers, ambassadeurs van de Staat en parlementsleden.

Tijdens het evenement presenteerde Kalief aan Fred Mednick, oprichter van Teachers Without Borders, de Ahmadiyya Muslim Prize voor de Bevordering van Vrede als erkenning voor zijn inspanningen om onbelemmerde toegang tot onderwijs te bieden aan enkele van de meest verwaarloosde delen van de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad begon zijn toespraak met de mededeling dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nooit zal afzien van haar inspanningen om vrede en gerechtigheid in de wereld te bevorderen.

Zijne Heiligheid waarschuwde dat rivaliteit tussen naties intensiveerde en nieuwe gevechtslinies werden getrokken die rampzalig konden blijken te zijn.
Hij benadrukte dat nucleaire oorlog niet langer een verre vooruitzicht of verre toekomst was, maar eerder een groeiende dreiging die niet langer kon worden verdisconteerd of genegeerd.

Hij noemde een aantal dringende katalysatoren, waaronder spanningen tussen nucleaire machten, conflicten en proxy-oorlogen in het Midden-Oosten, extreem-rechtse nationalisme, anti-immigratie sentimenten, economische frustraties en isolationisme die de naties blijven duwen naar nucleaire oorlog en wereldwijde vernietiging.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad waarschuwde voor de catastrofale nucleaire vernietiging die zou kunnen ontstaan als naties geen tolerantie tonen of niet ernaar streven om de oorzaken van verdeeldheid tussen hen te verbreken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als er een kernoorlog is, zullen we niet alleen de wereld vandaag vernietigen, maar zullen we ook een blijvend spoor van vernietiging en ellende achterlaten voor onze toekomstige generaties. Daarom moeten we pauzeren en nadenken over de gevolgen van onze acties. We mogen geen problemen of conflicten, zowel in een land als op internationaal niveau, als onbeduidend beschouwen.”

In reactie op de escalerende spanningen tussen naties, verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In het afgelopen jaar hebben de Verenigde Staten met een zekere mate van zelfvertrouwen beweerd dat het dicht in de buurt kwam van het sluiten van een historische vredesovereenkomst met Noord-Korea, maar de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat er niets wezenlijks is bereikt.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad ging verder:

“De afgelopen dagen was de wereld getuige van een plotselinge escalatie van de spanning tussen India en Pakistan. Beide landen zijn nucleaire machten en beide hebben allianties gesloten met andere landen, openlijk of in het geheim, wat betekent dat de mogelijke gevolgen van een oorlog uitgebreid en verstrekkend zouden zijn.”

Zijne Heiligheid verklaarde dat naties conflicten in het Midden-Oosten gebruiken als een middel om dominantie te creëren door allianties te smeden en verdere conflicten te ontsteken.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Aan de ene kant komen Rusland en Turkije overeen, terwijl aan de andere kant de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië samenkomen en de druk op Iran opvoeren en verdere sancties tegen hen zoeken. Politieke experts zeggen openlijk dat het doel van deze naties is om het Midden-Oosten te domineren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder:

“We hebben keer op keer voorbeelden gezien van landen die geïntervenieerd hebben in door oorlog verscheurde landen of hulp aan achtergestelde landen hebben gegeven onder het voorwendsel om vrede te brengen, maar die snaren hebben aangehaakt die hen in staat stellen de middelen van het zwakkere land over te nemen. In plaats van tevreden te zijn met hun eigen rijkdom, proberen machtige landen hun zeggenschap over zwakkere naties te doen gelden.“
Zijne Heiligheid noemde Syrië als een voorbeeld van een oorlog die eindeloze ellende had veroorzaakt en in een precaire staat bleef.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde:

“Gedurende bijna een decennium is Syrië geteisterd door bloedvergieten en is uiteengereten. Er wordt gezegd dat de burgeroorlog nu ten einde loopt, maar wat heeft het afgelopen decennium bereikt behalve de dood van honderdduizenden onschuldige mensen en de ontheemding van miljoenen anderen? Er is niets positiefs naar voren gekomen en de toekomst blijft onzeker en precair, omdat de spanningen toenemen tussen landen die hun eigen gevestigde belangen hebben die verbonden zijn met de toekomst van Syrië. ”

Hij zei dat hoewel deze landen probeerden extremistische groepen zoals Daesh in het Midden-Oosten te verslaan, hebben ze in werkelijkheid alleen hun haatdragende leringen toegestaan zich verder te verspreiden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde:

“Er wordt gezegd dat de terroristische groep Daesh op het punt staat in te storten en dat hun zogenaamde Khilafat (Kalifaat) is geëindigd. Toch waarschuwen experts ook dat hoewel Daesh zijn territorium heeft verloren, zijn haatdragende ideologie blijft bestaan en dat zijn leden die het overleefd hebben, zich nu verspreiden en zich uiteindelijk kunnen hergroeperen en aanvallen in Europa of elders kunnen plegen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad benadrukte ook dat het nationalisme zijn lelijke kop blijft opzoeken en dat extreem-rechtse partijen wereldwijd aan populariteit winnen. Hij legde uit dat een wijdverspreide immigratie een van de belangrijkste redenen is voor de extreemrechtse populariteit.

Zijne Heiligheid verklaarde verder dat gevoelens van wrok voortkomen uit de overtuiging dat bestaande inheemse burgers kort zijn veranderd om immigranten te financieren en te ondersteunen. Hij leverde zowel een lang termijn- als een kortetermijnoplossing om dit dringende probleem op te lossen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad legde de oplossing voor de lange termijn als volgt uit:

“De lange termijn oplossing voor de immigratiecrisis moet zijn om vrede te scheppen in door oorlog verscheurde landen en om de plaatselijke bevolking, die gedwongen is om ellendige en gevaarlijke levens te leiden, te helpen om een vreedzaam leven te lijden.”

Discussiërende over de korte termijn oplossing, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Op korte termijn, waar vluchtelingen of asielzoekers naar het Westen komen vanwege de heersende politieke of religieuze omstandigheden in hun eigen land, moeten ze met waardigheid en respect worden behandeld. Tegelijkertijd moet de steun die ze krijgen niet ten koste gaan van bestaande burgers. Immigranten moeten sterk worden aangemoedigd om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, in plaats van langdurig van hun uitkering te leven. Ze moeten hard werken, proberen op eigen benen te staan en een positieve bijdrage leveren aan hun nieuwe samenleving. Anders, als ze voortdurend worden gefinancierd door geld van de belastingbetaler, leidt dit onvermijdelijk tot grieven.”

Bovendien verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat hij gelooft dat de onderliggende oorzaak van de meeste wrok in de samenleving vaak economische en financiële frustratie is en dat dit onvermijdelijk leidt tot de verspreiding van Islamofobie en xenofobie.

BEKIJK OOK
U.S. SOUTHCOM doneert medische - en schoolbenodigdheden aan Apoera als onderdeel van Operatie Gran Mati

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Bepaalde groepen profiteren van deze angst door de schuld aan de voeten van immigranten of bij de aanhangers van religie te leggen en gevoelens van haat jegens hen aan te wakkeren. Zo heeft zich in Europa een indruk ontwikkeld dat Aziaten, Afrikanen en met name moslimimmigranten een bedreiging voor de samenleving vormen. In de Verenigde Staten zijn er vergelijkbare angsten over moslims en ook over Hispanics die via Mexico het land willen binnenkomen.”

Zijne Heiligheid legde uit dat de grondoorzaak van frustratie en de resulterende vijandigheid, hetzij in het Oosten of het Westen, economische onrechtvaardigheid is en daarom is het essentieel dat een gezamenlijke inspanning wordt geleverd om de economische kloof tussen landen en hun mensen te overbruggen.

Hij verklaarde dat als dergelijke landen, die centra van oorlog of verdeeldheid zijn geweest, in staat zijn gesteld om economisch te gedijen, zullen ze niet langer frustraties herbergen of haat voor andere naties koesteren. Noch zal hun volk worden gedwongen te migreren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak ook over de wijdverspreide onzekerheid en ongerustheid in het Verenigde Koninkrijk met betrekking tot Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigde Koninkrijk met de Europese Unie.

Zijne Heiligheid vermeldde dat hij zijn mening over de Brexit heel duidelijk maakte tijdens een toespraak in het Europees Parlement in 2012, toen hij verklaarde dat de kracht van Europa ligt in de resterende eenheid en samen als één.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In mijn toespraak van zeven jaar geleden heb ik me gericht op het belang van het wegnemen van de angst voor het publiek over immigratie en legde de nadruk op de voordelen van eenheid. De bezorgdheid van mensen werd echter niet adequaat aangepakt en dus zijn mensen in heel Europa de voordelen van de Europese Unie gaan ondervragen … Vandaar dat, waar ik op meer eenheid in Europa had gehoopt, de afgelopen jaren de verdeeldheid en onrust toenam.”

Onder verwijzing naar de Islamitische leer om een oplossing voor deze onrust te bieden, verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het islamitische standpunt is dat vrede het best kan worden bereikt door eenheid. Maar helaas, in plaats van zich te verenigen, streven we naar scheiding en het prioriteren van onze individuele belangen boven de collectieve belangen van de wereld. Ik geloof dat dergelijk beleid de vrede en veiligheid van de wereld ondermijnt en reeds ondermijnt. ”

Harrat Mirza Masroor Ahmad legt uit hoe Islamitische leringen vrede schenken aan de wereld:

“Om een accurate weergave te krijgen van Islamitisch bestuur en leiderschap, moeten we uitkijken naar het tijdperk van de grondlegger van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Nadat de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) naar de stad Medina was gemigreerd, vormde hij een verbond met het Joodse volk, waarbij de moslims en de Joodse burgers vreedzaam samen zouden leven en met een geest van wederzijdse sympathie, tolerantie en gelijkheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

“Het verbond bleek een prachtig handvest van mensenrechten en bestuur te zijn en zorgde voor vrede tussen de verschillende gemeenschappen in Medina. Volgens de voorwaarden ervan moesten alle mensen, ongeacht hun geloof of etniciteit, de rechten van elkaar respecteren. Vrijheid van geloof en vrijheid van geweten waren de hoekstenen van dat verdrag.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad besloot zijn toespraak door te bidden voor de lange termijn vrede van de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bad als volgt:

“Moge Allah de Almachtige echte vrede laten ontstaan en mogen de lange wolken van oorlog en conflict boven ons worden vervangen door een blauwe hemel van vrede en welvaart. Ik smeek om een einde te maken aan de frustraties en de ontberingen die de levens van talloze mensen hebben geteisterd en verwoestende oorlogen en grieven over de hele wereld hebben aangewakkerd … Ik bid dat we tolerantie tonen voor elkaars overtuigingen en gebruiken en de diversiteit binnen onze samenlevingen waarderen. Ik bid dat we het beste in de mensheid gaan zien en elkaars sterke punten en vaardigheden gebruiken om een betere wereld voor onze kinderen te bouwen en duurzame vrede in de samenleving te cultiveren.”

Voorafgaand aan het keynote-adres werd een welkomstwoord afgeleverd door de heer Rafiq Hayat, de nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Daarna bedankte de Meest Eerwaarde Kevin McDonald, Aartsbisschop Emeritus van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Southwark, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap voor haar sterke voornemen om vrede te bevorderen.

De Meest Eerwaarde Kevin McDonald zei:

“Dit initiatief is vrij ongebruikelijk en verschillend en tot de verbeelding sprekend, waarbij mensen van verschillende religies, verschillende geloofsovertuigingen, mensen in de publieke en private sector, mensen uit verschillende lagen van de bevolking bij elkaar komen om na te denken over vrede, omdat vrede een probleem is voor ons allemaal … Ik dank de Ahmadiyya Gemeenschap voor het vestigen van aandacht aan de centrale plaats van vrede, voor het uitnodigen van mensen van verschillende religies en normen om samen te komen. Ik hoop dat we samen kunnen komen rond deze overtuiging dat er alleen vrede genoeg kan zijn in de wereld als er vrede in ons is.”

Tijdens het accepteren van de Ahmadiyya Muslim Prijs voor de Bevordering van de Vrede, verklaarde Dr. Fred Mednick, oprichter van Teachers Without Borders, als volgt:

“Met deze prijs, Uwe Heiligheid, heeft de Ahmadiyya Gemeenschap de stem van de leraar gehoord en het lied van de leraren gehoord … Ik kan alleen hier vandaag zeggen, geëerd door de gastvrijheid en de warmte en openheid van deze gemeenschap, [dat] het een speciale eer is om deze prijs te ontvangen; we zullen ons best doen, Insha’Allah [met Gods Wil], om elke leraar op deze planeet te bereiken die we kunnen bereiken en zelfs meer leraren en meer kinderen op die kleine plaatsen overal ter wereld.”

Dit evenement werd afgesloten met een stil gebed geleid door Zijne Heiligheid.

Zowel voor als na de procedure ontmoette Zijne Heiligheid persoonlijk diverse hoogwaardigheidsbekleders en gasten en hield hij een persconferentie met journalisten en leden van de media.