fbpx
Wat de NPS zal realiseren in de periode 2015 – 2020

De NPS benadert de ontwikkeling van Suriname vanuit een aantal ontwikkelingsperspectieven die hieronder zijn vervat.

Financieel-economisch Beleid
A. Algemeen economische agenda
De financieel economische situatie van ons land is door de NPS en haar partners op een uitmuntende manier aanzienlijk verbeterd, en tegen het eind van 2010 behoorde Suriname tot een van de weinige landen in de regio met aanhoudende groei, lage inflatie, en een stabiele koers.

De moeizaam gerealiseerde groei en ontwikkeling wordt bedreigd door ondoordachte, populistische uitgaven en programma’s, een toenemende staatsschuld, en geïnstitutionaliseerde corruptie. Dit zijn zaken waarvan niet altijd de schade op korte termijn zichtbaar is, maar waarvan de gevolgen zich onherroepelijk en meedogenloos zullen aandienen in de toekomst.

Suriname kent veel economische meevallers, vrijwel uitsluitend uit de mijnbouwsector. Dankzij deze meevallers is het verkwistend beleid van de huidige regering nog niet in volle omvang voelbaar voor de bevolking.

Ter voorkoming dat Suriname vervalt in een situatie van “verspilling nu en verval in de toekomst”, dient onmiddellijk het getij gekeerd te worden.

Onze economie moet geleid worden naar een pad van wel doordachte bestedingen voor lange termijn groei en ontwikkeling. We zijn het aan onze jongeren en toekomstige generaties verschuldigd om de financiële meevallers van vandaag te stoppen in sectoren die garanderen dat ook zij, wanneer zij volwassen zijn, nog kunnen profiteren van deze meevallers.

De NPS zal daarom het accent leggen op de volgende financieel-economische beleidspunten:

• consolidatie van de economische groei; (Dit wordt bereikt door: – creëren van een gezond investeringsklimaat; – verbeteren van de concurrentiepositie van hoofdzakelijk klein en middelgrote bedrijven; – kanaliseren van meevallers van de mijnbouwsector naar hervormingen ten gunste van andere sectoren met een duurzaam karakter, en met voldoende potentie voor werkgelegenheid.)

• transformeren naar een kenniseconomie;

• verbeterde afstemming van de beroepsbevolking op de vraag naar arbeid in zowel kwalitatieve als in kwantitatieve zin;

• rationaliseren van het ambtenarenapparaat met het oog op efficiëntie, modernisering, en verbeterde capaciteit van overheidsinstituten;
• minimaliseren/ beperkt houden van de inflatie door de daarvoor verantwoordelijke instituten;

• handhaven van een eventueel begrotingstekort tot maximaal 3% van het BBP;

• hervormen van het belastingsysteem tot een systeem dat rechtvaardig is, duurzame economische groei mogelijk maakt, en geen ruimte biedt voor corruptie;

• verbeteren van de toezicht op het verzekeringswezen;
(Het verzekeringswezen dient meer in lijn gebracht te worden met internationaal gangbare normen.)

• herinvesteren van kapitaal:

– door sterke financiële instituten te ontwikkelen kan Suriname zich positioneren in de ontwikkeling van alternatieve industrieën en sectoren, waardoor het vertrouwen van investeerders wordt vergroot;

– het Surinaams spaarkapitaal zal gebruik kunnen maken van de internationale financiële netwerken en centra die toegang verschaffen tot de nieuwste “financiële tools”;

– door de inkomsten uit non-renewable natural resources te herinvesteren in alternatieve industrieën, waarbij het opzetten van kenniscentra een grote rol speelt, kunnen deze groeien tot volwaardige industrieën die internationaal en, of regionaal kunnen concurreren. Deze moeten als buffer dienen om de verminderde inkomsten uit non-renewable natural resources over tijd op te vangen.

B. Verbetering van het concurrentievermogen

Het concurrentievermogen van Suriname is afhankelijk van een aantal factoren die uiteenlopend van aard zijn, en zodoende een zware druk leggen op het vermogen van bestuurders om deze te verbeteren.

De complexiteit van het verbeteren van het concurrentievermogen vereist daarom kundige en ervaren leiders die inzicht hebben in samenhangende beleidsvoering. De NPS heeft bewezen te beschikken over deze kundigheid.

Verbetering van het concurrentievermogen vereist dat er wordt voldaan aan de basisvoorwaarden van sterke instituten, capaciteitsopbouw, verbeterde infrastructuur, prudent macro-economisch beleid, en sociaal evenwicht. Ons land zal zich moeten optrekken naar een door efficiëntie gedreven economie, waarbij op alle niveaus, en in elke sector efficiëntie en effectiviteit de boventoon voeren.

De NPS wil dit bereiken door:

• de dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en vakbeweging te versterken, en dit dienstbaar te maken aan de efficiencyverbetering van alle sectoren;

• voldoende incentieven te creëren voor kennisuitwisseling zowel binnen Suriname als met het buitenland;

• de kwaliteitsverbetering van management opleidingen te stimuleren;
• het opzetten van innovatiecentra te stimuleren;
• een innovatiefonds in te stellen.

C. Ondernemerschap

De NPS acht het noodzakelijk om vooral de Midden en Klein Bedrijf (MKB) sector verder uit te bouwen, en die fundamenten te geven voor een permanente en gestructureerde ontwikkeling.

Het beleid zal gericht zijn op:

• verbeteren van de condities en voorwaarden voor het vestigen van het MKB;

• betere bescherming van minderheidsaandeelhouders in bedrijven waardoor participatie van kleine investeerders in ondernemingen gestimuleerd wordt;

• beschikbaar stellen van meer risicokapitaal tegen voordelige rentetarieven;

• afstemmen van het aanbod van onderwijs en trainingen op de behoefte van de sector;

• aanpassen van de regelgeving (modern en transparant) ter stimulering van investeringen;

• stimuleren van het aangaan van joint ventures met buitenlandse ondernemingen;

• heractiveren en uitbouwen van het programma om ambtenaren te stimuleren om te ondernemen.

D. Overheidsdienstverlening

De NPS zal zich ervoor inzetten een efficiëntie slag binnen de overheidsstructuur te realiseren door te werken aan:

• herinrichting en verbetering van de dienstverlening van de overheid;

• hervorming c.q. modernisering van het staatsapparaat tot een gestroomlijnde effectieve, efficiënte, en transparante organisatie;

• afstoting van oneigenlijke taken;

• verbetering en verhoging van de deskundigheid, efficiëntie, productiviteit en klantvriendelijkheid van het overheidsapparaat;

• automatisering van de administratie en elektronische afhandeling van stukken;

• voortgaande decentralisatie van bestuur;

• verbetering van de dienstverlening aan seniorenburgers, en mensen met een beperking;

• uitvoering van een HRM-beleid ter aanvulling of vervanging van het huidig personeelsbeleid, waarbij er een hoge mate van transparantie, carrièreplanning en “jobsatisfaction” wordt gegarandeerd;

• verbetering van de overheidsvoorlichting.

E. Anticorruptie strategie

Corruptie wordt wereldwijd gezien als een rem op economische ontwikkeling. Het zorgt voor inefficiënties in productieprocessen, en is een van de drijvers van armoede. Corruptie is antiproductief, en zorgt er ook voor dat het concurrentievermogen van een land aanmerkelijk afneemt.

Zonder twijfel viert corruptie hoogtij in Suriname. De NPS wil deze situatie keren, en zal middels de uitvoering van een breed gedragen anticorruptie strategie ons land uit de greep van corruptie halen.

De strategie berust op de overtuiging dat het klimaat voor corruptie gecreëerd wordt, en dat deze middels hervorming van regelgeving en instituten kan worden ingedamd.

Corruptie wordt o.a. ingedamd waar er scheiding van machten is, “checks en balances”, transparantie, een goed rechtssysteem, duidelijke verantwoordelijkheden, regels en beperkingen.

Corruptie kan moeilijk gedijen waar een democratische cultuur is ingebed, eerlijke concurrentie heerst, en een goed controlesysteem met een optimale informatievoorziening aanwezig is.

Vanuit deze gedachtegang zullen de navolgende maatregelen worden getroffen:

• herziening van de comptabiliteitswet;

• invoering van een aanbestedingswet;

• fusering van de Rekenkamer en de Centrale Lands Accountant Dienst (CLAD) in het autonoom Instituut voor Integriteit en Controle, en verruiming van de zelfstandigheid en bevoegdheden;

• invoering van een overheidsinvesteringenwet die richtlijnen cq. voorwaarden geeft voor overheidsinvesteringen;

• introductie van integriteitstrainingen op Middelbare Scholen;

• introductie van een integriteitscode bij ambtenaren en RvC’s van Staatsbedrijven;

• invoering van een gedegen en breed gedragen anticorruptie wet. (Deze wet moet: – corruptie duidelijk omschrijven; – zowel de vrager als de aanbieder van corruptie verantwoordelijk stellen; – duidelijke strafmaten formuleren; – de klokkenluider(s) beschermen.)

De nodige structuren zullen ingericht worden om deze wet te implementeren.

Wordt vervolgd

Meer nieuws

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…