VSB: Gefaseerd uitdiepen Surinamerivier goede eerste stap

GFC NIEUWSREDACTIE- In januari heeft het ministerie van Openbare Werken in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) een aanbesteding gehouden voor baggerwerkzaamheden voor de Surinamerivier.

Alhoewel de VSB en in het bijzonder de sector Transport niet direct betrokken is geweest bij de voorbereiding voor deze aanbesteding, heeft zij uiteindelijk wel inzage mogen hebben in de “Scope of Works” voor dit baggerproject.

Op basis van verkregen rapportage, is de “Scope of Works” opgedeeld in twee delen waarbij het belangrijkste doel is het uitdiepen en verbreden van navigatiekanaal(30 km) in de monding van de Suriname rivier tot Braamspunt, terug naar 4.5 meter chartdatum (LWS).

Het tweede deel houdt in “Maintenance Dredging” voor het onderhouden van de verplichte baggerniveaus langs de vaargeul – 68km – voor een periode van twee jaar.

Eveneens wordt aangegeven dat er een tweede fase wordt beoogd waarin er verdere verdieping van de vaargeul inclusief onderhoud zal plaatsvinden.

Er is verder geen informatie verstrekt ten aanzien van deze tweede fase.

Gezien de huidige economische situatie en de afname van de ladingvolumes en de beperkingen voor het scheepvaartverkeer, is de VSB voorstander van een project dat de bestaande import/export volumes op een kostenefficiënte manier kan ondersteunen.

De rederijen hebben meerdere malen aangeven dat ze meer diepgang nodig hebben ter maximalisering van de belading van het schip.

Met de huidige diepgang is een efficiënte belading en inzet van hun schepen zeer moeilijk.

Er kan niet regelmatig lading voor import/export vervoerd worden met als gevolg langere wachttijden in transit havens en verhoogde kosten.

De verwachting is dat rederijen met een verbeterde diepgang het aanbod van import/export ladingen efficiënter kunnen verschepen met de op de Suriname route ingezette schepen.

De dredging fee welke geïnd zal worden als compensatie voor het bagger project verdient echter nog de nodige aandacht om een te hoge spin off op de consument te mitigeren.

De VSB is zich bewust van de recente ontwikkelingen in de offshore olie-industrie en de behoefte van deze sector voor meer diepgang.

De VSB ondersteunt de gefaseerde aanpak waarbij het algemeen economisch belang voorop wordt gesteld en dat deze eerste fase van het Suriname rivier baggerproject (2 jaar) zal dienen als bagger kennis opbouw voor de maritieme autoriteiten zodat de volgende fase “Scope of Works” afgestemd kan worden op de nieuwe economische ontwikkelingen (3-5 jaar).

Het gefaseerd uitdiepen van de Surinamerivier, zoals beschreven in de huidige aanbesteding, en het hiermee volgen of aanpassen op de (eventuele) behoefte van de economische ontwikkelingen is een goede eerste stap.

Het maakt economische ontwikkeling mogelijk en voorkomt hoge investeringen in projecten die (nog) niet nodig zijn.

De VSB heeft kennis genomen van de trend waarbij de beperkte diepgang wordt aangegeven door dienstverleners aan de offshore industrie om Surinaamse havens niet te kunnen gebruiken.

De VSB wil de overheid erop attenderen dat er genoeg voorbeelden zijn in de wereld waar er wordt gewerkt met gelijksoortige diepgang condities, zoals in ons buurland Guyana.

Het is met name belangrijk voor deze industrie dat de vaargeul goed onderhouden wordt en met een eerste fase verdieping tot 4.5 meter en aansluitend continue onderhoud en dieptemetingen hieraan voldaan wordt.

Het algemeen belang van Suriname moet voorop gesteld worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voldoende mogelijkheden voor lokale bedrijven gecreëerd worden, bij de off shore olie industrie in de toekomst.