Voorlopige inzaaicijfers voorjaarsoogst 2020 op 23330 hectare in Nickerie

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maakt bekend dat de voorlopige inzaaicijfers voor de voorjaarsoogst tot nog toe 23330 hectare behelst voor wat betreft het district Nickerie blijkt uit rapportage die vanuit LVV Regio West zijn prijsgegeven.
De officiële inzaaiperiode voor de voorjaarsoogst 2020, welke was vastgesteld van 1 november tot en met 31 december 2019, is inmiddels verstreken. Aan zowel de linker- als de rechteroever van de Nickerierivier zijn er evenwel nog boeren die de vanwege verschillende redenen niet hebben kunnen inzaaien binnen de bovengenoemde periode.
Uit deze voorlopige cijfers blijkt ook dat in de oostelijke polders bij de klein als groot landbouw de inzaai voor de voorjaarsoogst 2020 met enkele hectare is toegenomen ten opzichte van de inzaai over de voorjaarsoogst 2019.
De Middenstandspolders en het gebied Wageningen hebben de afgelopen maanden te kampen gehad met een tekort aan irrigatiewater. Dit doordat het pompgemaal Wageningen enkele weken uit bedrijf was en het feit dat lage waterstanden in de Nickerierivier het pompen van irrigatiewater bemoeilijkten.
Om deze reden werd door de minister van LVV besloten de inzaaiperiode voor dit gebied te verlengen tot 15 januari 2020. Samen met deskundigen wordt op het ministerie gekeken welke effectieve maatregelen getroffen kunnen worden om meer irrigatiewater voor de percelen aan de rechteroever van de Nickerierivier beschikbaar te krijgen.
Het is verwachtbaar dat de inzaai voor de voorjaarsoogst 2020 kan oplopen tot bijkans 28400 hectare, omdat bij de grootlandbouwbedrijven aan de rechteroever van de Nickerierivier voorbereidingen zijn getroffen om alsnog in te zaaien, terwijl anderen reeds bezig zijn met de inzaai.
Met betrekking tot de klein landbouw wordt gelet op de grondbewerking en wordt er ook verwacht dat deze nog zeker met 1000 hectare zal toenemen.

Overige berichten