“Volk moet vertrouwen en hoop in regering Santokhi niet verliezen”

GFC NIEUWSREDACTIE- “Wij vragen u om het vertrouwen en de hoop in deze regering niet te verliezen.

“De regering heeft slechts één doel voor ogen en dat is, dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen, zo klein mogelijk blijven.”

Zo luidt de boodschap van de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, ter gelegenheid van de viering van Ied-ul Adha.

In verband met deze nationale feestdag heeft de minister de bevolking maandagavond toegesproken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Hieronder zijn boodschap:

Geachte broeders en zusters, landgenoten,

Ik groet u met de groet van de Islam: assalaamu alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh. Moge de vrede, genade en zegeningen van de Almachtige met u allen zijn. We staan aan de vooravond van de nationale vrije dag in verband met het vreugdevolle Ied-ul Adha feest.

Dit feest wordt in nagenoeg alle landen van de wereld gevierd. Hoofdthema’s bij Ied-ul Adha zijn: dankbaarheid tonen aan de Schepper voor Zijn vele gunsten en het gedenken van Abrahams rotsvaste vertrouwen in de Almachtige Schepper.

Ied-ul Adha is daarnaast onderdeel van de hadj oftewel de bedevaart naar Mekka. Helaas is het vanwege de thans heersende Covid-19 pandemie, voor twee opeenvolgende jaren, niet mogelijk geweest voor bedevaartgangers om deze vijfde pilaar van de Islam uit te voeren.

Ik spreek de hoop uit dat de bedevaartgangers in de nabije toekomst, wederom in de gelegenheid zullen worden gesteld om de hadj te kunnen verrichten ter vervulling van de vijfde zuil van het geloof.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mogelijk 10X meer doden in India, officieel dodental klopt niet

Broeders en zusters, landgenoten,

Het past bij deze om de speciale felicitaties van onze president Chandrikapersad Santokhi en first lady alsook de totale regering, over te brengen aan de gehele natie en in het bijzonder aan de moslimgemeenschap.

Voor onze moslim broeders en zusters is Ied-ul Adha, ook wel bekend als het Offerfeest, een uiting van gehoorzaamheid en offervaardigheid aan de Almachtige Schepper. Abraham was bereid zijn enige zoon, Ismael, te offeren voor Allah.

Toen Abraham op het punt stond zijn zoon uit gehoorzaamheid aan Allah te offeren, werd hij beloond met een ram die hij in de plaats van zijn zoon moest offeren als uiting van de barmhartigheid van Allah voor zijn toewijding.

Het voorbeeld van Abraham getuigt van vastberadenheid en volledige toewijding aan de Almachtige en herinnert ons aan het belang van geloof waaruit durf wordt geput om verder te gaan dan men kan zien.

Vandaag de dag is het een traditie dat bij het Offerfeest dieren worden geslacht ter nagedachtenis aan de toewijding van Abraham aan Allah waarbij het vlees als volgt wordt verdeeld:
– een derde deel voor de armen;
– een derde deel voor familieleden en vrienden en
– een derde deel voor zij die offeren.

Met dit offer ritueel toont de Islam dat ieder genieting van God gedeeld dient te worden onder de mensen ongeacht hun geloofsovertuiging.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man breekt in boerderij en heeft geslachtsverkeer met paard

Broeders en zusters, landgenoten,

De moraal van Ied-ul Adha is dan ook terug te vinden in alle religieuze feestdagen: als mens worden we opgedragen om dienstbaar te zijn aan vooral degenen die minder draagkrachtig zijn.

We leren hieruit dat liefdadigheid en het helpen van de minderbedeelden ook onderdeel zijn van het geloof.

Deze inspanningen van dienstbaarheid geflankeerd door offervaardigheid zullen ons helpen om voort te bouwen aan welvaart en welzijn voor elke Surinamer.

Offervaardigheid vloeit voort uit het besef dat we samen succesvol kunnen zijn. Samen leven vereist tolerantie, respect voor de andere en het koesteren van diversiteit.

Zoals wij de diversiteit van de Surinaamse gerechten appreciëren. Onbewust is dit ook het resultaat van de religieuze vrijheid, die nodig is om vrede en onderlinge harmonie te verstevigen.

In de islam wordt het Ied-ul Adha feest omschreven als ‘dagen van voedselvoorziening’.

Zoals een maaltijd een aangename gelegenheid is om mensen bij elkaar te brengen, zo is dit feest ook een passende gelegenheid om de gemeenschappelijke basis tussen de religiën te erkennen en te vieren.

Hierdoor zijn we in staat om bruggen te slaan en verbinding te maken met een ieder, wat uiteindelijk leidt tot de binding van één Surinaams volk.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Homo’s en lesbiennes zijn niet bezeten door de duivel, beweert VrouwenCollectief

Landgenoten,

Deze bijzondere dag inspireert ons om de prijzenswaardige karaktereigenschap van offervaardigheid in het diepste van onze zielen aan te kweken. Zo worden we bewust van de plichten die wij hebben tegenover onze medemens.

In het bijzonder mens- en vredelievendheid, goed burgerschap, sociale bewogenheid en dienstbaarheid aan land en volk. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het creëren van een rechtvaardige, harmonieuze en inclusieve samenleving.

Offervaardigheid is noodzakelijk in alle facetten van het menselijk leven. Zo is het bereiken van eenheid, broederschap, saamhorigheid en onderlinge solidariteit niet mogelijk zonder offervaardigheid.

Eigen standpunten moeten soms opgeofferd worden om het hogere doel te kunnen bereiken: namelijk een natie die in welvaart en welzijn leeft.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mannen in sportschool Nederland gaan kapot van het lachen om ‘zanggala’ vrolijke dames in Suriname

Broeders en zusters,

Het Ied-ul Adha feest levert een wezenlijke bijdrage aan de geestelijke verheffing van onze gemeenschap. Daarnaast is het een manier om te voorzien in de voedselbehoefte van duizenden huishoudens. Tevens worden hierdoor de intermenselijke relaties op een bijzondere wijze versterkt en het proces van natievorming vergemakkelijkt.

Met het Ied-ul Adha feest tonen de moslims dat ze deel zijn van de gemeenschap, dat ze bereid en in staat zijn om bruggen te slaan naar de andere groepen in de samenleving en dat ze zich verbonden voelen met het lot van alle Surinamers.

Ik hoop dat dit feest verder zal zorgen voor een sterkere binding tussen alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in ons geliefd Suriname.

Geachte landgenoten,

De ervaring leert dat de passie om offers te brengen voor de natie, ons de kracht geeft om ondanks de vele uitdagingen, toch standvastig te blijven. Als regering hebben wij er alle vertrouwen in, dat wij als land deze uitdagingen zullen overwinnen.

Wij vragen u daarom om het vertrouwen en de hoop in deze regering niet te verliezen.

De regering heeft slechts één doel voor ogen en dat is, dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen, zo klein mogelijk blijven.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname is een ziek land dat onder behandeling staat van incompetente misleiders

De heersende financieel-economische crisis in het land vereist offervaardigheid en dat we een denkwijze op na houden, die boven de persoonlijke, partij- of groepsbelangen staat.

Onze president heeft op 25 juni jongstleden in het parlement benadrukt, dat we samen met vereende krachten, het land uit het diepe dal moeten halen. We moeten en gaan dit samen doen!

Door onze geest van opoffering, zullen we in staat zijn de armoede te bestrijden, de Covid-19 pandemie te overleven en het herstel van onze economie te bewerkstelligen.

Moge de gebeden van alle gelovigen worden gehoord en verhoord, zodat het leven in Suriname beter wordt. We moeten Suriname gezond maken, voor onszelf en ons nageslacht.

Zoals al de andere religieuze vieringen van geloofsgemeenschappen, tijdens deze Covid-19 pandemie, zal Ied-ul Adha, dit jaar ook op een aangepaste manier gevierd worden.

Gezien de sociale functie van het Ied-ul-Adha feest, heeft de regering besloten dat, ondanks de total lockdown, met inachtneming van de geldende regels en Covid-protocollen, de slachthandelingen toch bij de verschillende moskeeën kunnen plaatsvinden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Wetenschappers doodden eerste half-mens half-Chimpansee die in lab werd gekweekt

De regering begrijpt dat de belijders er moeite mee hebben dat ze de belangrijke feestdagen niet samen kunnen vieren. Echter, de regering heeft de plicht om elke Surinamer te beschermen tegen het corona virus.

Op u wordt daarom, ten overvloede, het beroep gedaan om u te laten vaccineren met de beschikbare soorten vaccins. Het kan uw leven en van uw dierbaren redden en het proces van normalisatie versnellen. Go tek a spoiti!

Namens de totale regering van de Republiek Suriname wens ik de moslim broeders en zusters en de totale natie een gezegende Ied-ul Adha toe, met veel kracht, gezondheid en bescherming van onze Schepper.

Ied mubarak.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten