fbpx
VMS stelt ultimatum aan SZF

De Vereniging van Medici in Suriname(VMS) heeft een ultimatum gesteld aan de directie van het Staatsziekenfonds(SZF). Zij heeft tot uiterlijk eind januari de gelegenheid om achterstallige gelden over te maken.

Dit besluit is deze week genomen tijdens een algemene ledenvergadering van de VMS. Blijft het SZF in gebreke zal de samenwerking ingaande 1 februari worden opgeschort.

Hieronder de brief aan het SZF:

“Geachte heer Kromodihardjo,

De vele betalingsperikelen zijdens het SZF met dienstverleners, in het bijzonder met de artsen,
blijken de afgelopen maanden hand over hand te zijn toegenomen, zonder dat door het SZF (als
debiteur) aan de dienstverlener (de crediteur) enige garantie kan worden geboden op tijdige
betaling van de aan de SZF-verzekerden geboden diensten.

De betalingen vinden steeds later plaats en ook niet meer volledig, soms in tranches zonder zicht op algehele betaling. Bestaande afspraken worden niet nagekomen dan wel steeds vooruitgeschoven door het SZF.

Onder verwijzing naar het in de overeenkomsten tussen het SZF en medisch specialisten (art.2)
bepaalde, is de VMS “ingevolge de Statuten van het SZF” de representatieve organisatie van
medische dienstverleners.

De VMS heeft o.m. als doelstelling de behartiging van de belangen van haar leden, die door de
achterstanden in betaling meegesleurd worden in de problematiek van het niet tijdig kunnen
nakomen van hun eigen maandelijkse verplichtingen, ondanks dat zij zich voor de volle 100%
steeds hebben ingezet om alle patiënten zo veel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen.

De medisch specialisten hebben steeds weer begrip getoond voor de gewijzigde
omstandigheden binnen het SZF en hebben ook steeds de aan hun gevraagde medewerking
verleend, doch ondanks frequent overleg met het SZF en alle toezeggingen zijdens het SZF ten
spijt, heeft dit niet geleid tot het nakomen door het SZF van met de artsen gemaakte afspraken.
Hierbij wordt o.m. verwezen naar correspondentie d.d. 14 november 2016, 05 april 2017, 23
mei 2017, 20 juli 2017 en 31 augustus 2017.

Wij hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk erop gewezen dat deze situatie niet langer
houdbaar is en dat de leden dit niet meer kunnen blijven accepteren. Ook het uitblijven van
elke communicatie uwerzijds, wanneer het voor u al duidelijk moet zijn dat er niet op tijd
betaald zal worden door het SZF, heeft, ondanks herhaaldelijk gemaakte afspraken hierover, de
situatie er niet beter op gemaakt.

BZSR is door het SZF horizontaal overgenomen van Self Reliance en heet sindsdien BAZO. Echter
houdt het SZF zich niet aan de bestaande (en dus ook zo overgenomen) betalingsafspraken met
de medisch specialisten. De medisch specialisten hebben slechts een fractie ontvangen van
datgene waar zij recht op hebben m.b.t. opgenomen BAZO patiënten, omdat ook de
ziekenhuizen niet conform afspraak worden betaald.

De afspraak tussen het SZF en de ziekenhuizen, dat per 1 januari 2016 de ziekenhuizen volgens het arts-out principe afgerekend zouden worden en ook de E-waarde afgeschaft zou worden, waardoor de specialisten zelf klinisch kunnen declareren, had dit dienen te ondervangen, doch ook deze afspraak is door het SZF niet nageleefd, waardoor ook hierin grote achterstand in de betalingen aan de specialisten zijn ontstaan.

De door het SZF van de verzekeringsmaatschappijen overgenomen Basiszorg verzekerden (BZV)
wordt ten onrechte tegen een lager tarief dan het bij de overname reeds bestaand (particulier)
tarief afgerekend, hetgeen de schuld van het SZF tegenover de artsen-crediteuren verder heeft
opgevoerd.

Het niet specificeren van betalingen door het SZF van m.n. BAZO, zowel klinisch als poliklinisch,
en BZV particulier is onacceptabel en maakt de chaos voor de medici alleen maar groter,
aangezien men alleen maar een geldbedrag ziet staan op de rekening, maar niet kan nagaan
welke betalingen het betreft.

De backpay over 2011 t/m 2014 is anno 2018 nog steeds niet uitgekeerd aan de medisch
specialisten, terwijl de geldontwaarding het uit te keren bedrag reeds flink heeft doen
eroderen.

Op 5 april 2017 werd in een brief van uw mevrouw Pronk aan de VMS, waarin zij haar excuses
maakt voor de late betalingen, aangegeven dat het technisch mankement als oorzaak van de
late betalingen door het SZF aan de medisch specialisten was opgeheven, maar sindsdien is er
geen touw meer aan vast te knopen wanneer en hoeveel het SZF de medici zal uitbetalen.

In ons schrijven van 20 oktober 2017 gaven wij reeds aan dat wanneer deze trend van
onvolledige en ontijdige betalingen zich zou voortzetten, wij genoodzaakt zouden zijn om
passende maatregelen te treffen.

In haar Algemene Leden Vergadering van woensdag 10 januari 2018 bijeen is het Bestuur van
de VMS gemachtigd om het SZF in gebreke te stellen en te sommeren vanwege de -ondanks
herhaaldelijk aanzeggen om tot betaling resp. tijdige betaling over te gaan- ontstane
onacceptabele betalingsachterstanden.

De VMS stelt hierbij het SZF in gebreke en sommeert het SZF om binnen 2 weken na
dagtekening dezes over te gaan tot betaling van alle tegoeden van onze medisch
specialisten/crediteuren onder gelijktijdige verstrekking van alle betalingsspecificaties aan hen
inzake:

1. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode
sinds de overname door het SZF van de patiëntengroepen vallende onder BAZO en BZV;
2. de klinische en poliklinische tegoeden van de onvolledig betaalde declaraties over de periode
vanaf januari 2015 voor de categorie SZF-patiënten;
3. de klinische tegoeden die via de ziekenhuizen aan de medisch specialisten dienen te worden
voldaan;
4. de poliklinische tegoeden voortvloeiend uit de backpay van 2011 t/m 2014, zoals
overeengekomen tussen het SZF en de VMS in 2015;

Indien het SZF niet dan wel niet volledig binnen voormelde termijn aan haar
betalingsverplichtingen als hier voren vermeld voldoet, zullen wij helaas genoodzaakt zijn onze
leden te adviseren om de overeenkomst met het SZF ingaande 1 februari 2018 op te schorten
totdat door het SZF volledig zal zijn voldaan aan al haar betalingsverplichtingen in deze.

Tevens stelt de VMS het SZF nu reeds voor alsdan in gebreke indien het SZF niet tijdig dan wel
niet volledig voldoet aan haar reguliere maandelijkse betalingsverplichtingen tegenover de
medisch specialisten (op basis van de gemaakte afspraken inzake de voor de 10de van elke
maand ingediende declaraties).

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname,
Drs. P. Voigt, Voorzitter
Drs. F. Gopie, Ondervoorzitter
Drs. B.O. Hewitt, Voorzitter sectie medisch specialisten

(GFC)

Meer nieuws

Nieuw bondscentrum BBGO maakt fleurige indruk

GFC NIEUWS- De officiële opening van het centrum van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft donderdag plaatsgevonden. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Covid-19-protocol ontwikkeld voor kinderverblijven

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft een protocol ontvangen voor Covid-19-maatregelen bij kinderdagverblijven, tehuizen en internaten. Dikke mensen slanken het…

Open brief afzetting Gaama Albert Aboikoni

GFC NIEUWS- De kabiteni’s en basya’s der Saamaka in Nederland bijeen op zondag 18 oktober. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ambulanceboot overgedragen aan MMC Apoera

GFC NIEUWS- De officiële overhandiging van de ambulanc boot aan de MMC Apoera vond woensdag plaats. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Dief na een jaar gepakt door leden DNV

GFC NIEUWS- Diefstalverdachte Stephano J. alias Koelie boi is door leden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) aangehouden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

Vier nieuwe Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal testten slechts 4 personen positief op Covid-19. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Biza-minister hoort problemen BVB’s Wanica aan

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft woensdag vijf Bureau’s voor Burgerzaken (BVB) bezocht. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem…

Historicus Eugène Gessel heengegaan

GFC NIEUWS- De bekende historicus en politiek analist, Eugène Gessel, meer bekend als ‘Oom Sjenie’ heeft woensdagmiddag het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dikke mensen…

Vrouw verliest leven bij verkeersongeval

GFC NIEUWS- Bij een verkeersongeval woensdagmiddag op de Oost-Westverbinding is een vrouw om het leven gekomen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Minister Sewdien installeert RvC SAIL

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft deze week de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Suriname American Industries (SAIL)…

Politie Meerzorg houdt inbrekers aan

GFC NIEUWS- De politie van Meerzorg heeft op 12 oktober de 21-jarige Kevin J. en Mitchel K. (26) aangehouden voor poging tot diefstal. Dikke mensen…

Covid-trainingsprogramma voor schoonmaaksters MinOWC

GFC NIEUWS-Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheid Organisatie (PAHO) een trainingsprogramma gestart voor schoonmaaksters in verband…

Brunswijk wilt naleving vonnis Greenheart

GFC NIEUWS- Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gedupeerde medewerkers van Greenheart Group verzekerd dat het vonnis tegen het bedrijf wordt uitgevoerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…