VMS brengt samenwerking met SZF terug naar betaalbaar niveau

“Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg niet verder afglijdt, heeft de VMS besloten om de dienstverlening terug te brengen naar een niveau dat mogelijk wel betaalbaar is voor het SZF bij gelijkblijvende kwaliteit. Pas wanneer het SZF in de praktijk bewijst dat het aan al haar financiële verplichtingen naar alle dienstverleners en de ziekenhuizen voldoet, zal de situatie worden genormaliseerd”, schrijft de Vereniging van Medici in Suriname(VMS) in een communiqué.

Hieronder de communiqué van de VMS

“Hierbij deelt de VMS n.a.v. de in de media verschenen brief (van de VMS) d.d. 10 januari j.l., gericht aan het SZF, het volgende mee:

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door onvolledige en late betalingen van het SZF aan de dienstverleners en ziekenhuizen voor zowel SZF verzekerden, alsook voor BAZO en BZV, waardoor de kwaliteit van de zorg erg onder druk is komen te staan. Kennelijk is er onvoldoende geld om aan alle financiële verplichtingen tegelijkertijd te voldoen.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg niet verder afglijdt, heeft de VMS besloten om de dienstverlening terug te brengen naar een niveau dat mogelijk wel betaalbaar is voor het SZF bij gelijkblijvende kwaliteit.

Pas wanneer het SZF in de praktijk bewijst dat het aan al haar financiële verplichtingen naar alle dienstverleners en de ziekenhuizen voldoet, zal de situatie worden genormaliseerd. Uit hoofde van hun verantwoordelijkheid zijn de medici hiertoe verplicht. Het mag niet zover komen, dat er vermijdbare en dus verwijtbare complicaties ontstaan.

De actie houdt in, dat de medisch specialisten elke SZF-verzekerde, in acute nood de nodige behandeling zullen geven ongeacht of betrokkene wel of niet kan betalen. Echter indien er geen noodzaak is tot direct medisch handelen, zal aan de SZF-verzekerde gevraagd worden om terug te komen wanneer het SZF weer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Indien er een medische verslechtering optreedt, mag de patiënt zich altijd weer melden voor hulp. Uiteraard mag de patiënt zich altijd aanmelden als particuliere patiënt en wordt dan geholpen volgens de geldende particuliere tarieven, als maximum tarief.

Hiermee komt de VMS het SZF tegemoet omdat de kosten voor het SZF enorm zullen afnemen en zij zich dan hopelijk wel aan de afspraken met alle dienstverleners, te weten artsen, paramedici, ziekenhuizen, laboratoria, apothekers e.a. zal kunnen houden.

Benadrukt wordt, dat het belangrijkste doel van de actie is het SZF de gelegenheid te geven de in de loop der jaren door de VMS aangeboden en accoord bevonden oplossingen serieus te evalueren en te implementeren. Op die manier kan er een structurele verandering worden teweeggebracht, die in efficiëntie en mogelijk in financiën veel gunstiger zal blijken te zijn.

Op een binnenkort te geven persconferentie zal dieper op de materie worden ingaan”, aldus de VMS.(GFC)

Overige berichten