fbpx

VHP: Vrouwenrechten zijn mensenrechten

INGEZONDEN– De Internationale Vrouwendag werd officieel goedgekeurd door de Verenigde Naties in het jaar 1975.

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 8 maart. Een dag die in het teken staat van het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Dit jaar is het thema ‘DigitALL: Innovatie en Technologie voor Gendergelijkheid’.

De nieuwste technologische innovaties kunnen worden gebruikt om gendergelijkheid te bevorderen met behulp van machine learning. De digitale sector biedt hooggekwalificeerde, goedbetaalde banen, maar slaagt er niet in veel vrouwen aan te trekken en in dienst te nemen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een groeiende sector die jaarlijks 120.000 nieuwe banen creëert.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ICT een belangrijk onderdeel is bij de uitvoering van de Sustainable Development Goals-de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN). Zo kan er voor elk SDG-doel een relatie getrokken worden met de bijdrage van ICT daarbij.

ICT kan op verschillende manieren bijdragen aan deze SDG, enkele voorbeelden hiervan zijn: mobiele apps & telefoonnummers voor noodsituaties, social media, voorlichting via websites, training van vrouwen op ICT-gebied, stimuleren ondernemerschap (gelijkheid).

Gendergelijkheid is een recht dat ook door de Surinaamse overheid wordt erkend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het genderbeleid in Suriname. Het ministerie heeft een speciale unit, te weten: het Bureau Genderaangelegenheden. Dit is het orgaan dat van overheidswege het nationaal genderbeleid coördineert.

Er worden successen geboekt zoals onder meer de goedkeuring en publicatie van de wet van het bevorderen van de gelijke beloning van mannen en vrouwen op 10 november 2022.

OOK INTERESSANT
Verhoging tandheelkundige diensten JTV

De wet beoogt het principe van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk tussen mannen en vrouwen te bevorderen en te waarborgen. Er is momenteel een behoorlijk genderevenwicht bij het Hof van Justitie en de Staatsraad.

Een van de meest complexe processen van ontwikkeling en verandering in een samenleving is het proces om gendergelijkheid te bereiken. Het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen is neergelegd in de Grondwet van Suriname, met name in artikel 35. Artikel 35: “Man en vrouw zijn voor de wet gelijk”.

Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie, sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.

De wereld wordt steeds digitaler. Het betrekken van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen bij technologie, zal leiden tot creatieve oplossingen. We moeten ervoor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Technologie heeft een groter potentieel voor innovaties die voldoen aan de behoeften van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid.

De VHP heeft een goed genderbeleid. De partij is ervan overtuigd dat gendergelijkheid nodig is om Surinaamse vrouwen de kansen te geven die ze verdienen. Hoewel de wereld vooruitgang heeft geboekt, heeft nog geen enkel land gendergelijkheid bereikt.

De VHP` wenst de totale Surinaamse gemeenschap, een bezinningsvolle “Internationale Vrouwendag” toe.