fbpx

VHP vraagt extra aandacht voor personen met beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot “Internationale Dag voor mensen met een beperking”. Deze dag is bedoeld om mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te blijven houden, op alle niveaus, regionaal, nationaal en internationaal.

In dat kader heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) een speciale commissie ingesteld om de belangen van personen met een beperking te behartigen.

De partij doet op deze bijzondere dag een beroep op de regering en maatschappelijke groepen, extra aandacht te vestigen op de mensen met verstandelijke en een lichamelijke beperking. Zij hebben ook het recht om actief deel te nemen aan de samenleving. “Weren en stigmatiseren van mensen met een handicap heeft nadelige gevolgen voor de maatschappij”, meent de VHP.

Zij wijst erop dat kinderen en volwassenen met een handicap net als iedereen verwachtingen, ambities en talenten hebben. “Hun bijdrage aan de samenleving doet niet onder voor die van anderen. Ze hebben het recht om hun mogelijkheden te benutten en hun toekomst zelf te bepalen. Iedereen waar ook ter wereld kan gehandicapt raken. Verlies van rechten mag daar geen gevolg van zijn”.

De rechten van kinderen en volwassenen met een beperking worden wereldwijd nog steeds op grote schaal geschonden, haalt de partij verder aan. “Laten wij ook als burgers van ons geliefd land Suriname samenbundelen tot een sterke groep en artikel 23 van het Kinderrechtenverdrag ondersteunen. Dit artikel geeft aan dat een kind dat geestelijk of lichamelijk beperkt is recht heeft op bijzondere zorg. Een kind met een beperking heeft recht op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Elk kind met een beperking heeft recht op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor het in staat is een bevredigend, volwaardig en behoorlijk leven te leiden”.

OOK INTERESSANT
Newmont Suriname ondersteunt renovatie Multifunctioneel Centrum te Snesiekondre

De VHP ondersteunt ook het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarmee geeft zij aan zich in te willen zetten voor het lot van kinderen in het algemeen, maar ook voor jongeren en ouderen met een beperking.

Vaak zijn mensen met een beperking verstoken van rechten en voorzieningen die er wel voor anderen zijn, zoals: gezondheidszorg, onderwijs, werk, transport, een familieleven en politieke vertegenwoordiging.

VHP: “hef de barrières op en zet de deur open naar een wereld en ontwikkeling voor iedereen. Armoede is de meest voorkomende oorzaak van handicaps door verhoogd risico op gezondheidsproblemen, ondervoeding, risicovol werk en geen middelen voor scholing en zorg”.

De VHP streeft in nationale samenwerking naar opheffing van armoede. Beleid en programma’s voor nationale samenwerking kunnen niet succesvol zijn als mensen met een beperking er niet in zijn betrokken.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de mensen met een beperking, aan hen draagt de partij een warm hart toe. De partij hoopt dat zij ook de strijd met ons zullen aangaan om de mensen met een beperking de nodige beschikbare middelen en bijstand te verlenen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn, te waarborgen dat mensen met een beperking daadwerkelijk toegang hebben tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep en recreatiemogelijkheden.

Het is verder van belang dat zo iemand volledig mogelijk integreert in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.(GFC)