fbpx

VHP staat stil bij Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december “Internationale Dag van de Rechten van de Mens”. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: Alle mensen worden gelijk in waardigheid en rechten geboren.

Dit jaar is de Dag van de Mensenrechten gewijd aan de lancering van een jaar lang campagne voor de 50 ste anniversary van de twee Internationale verdragen over de Rechten van de Mens: het Internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

De Internationale Dag van de Mensenrechten, die door de Verenigde Naties (VN) is ingesteld in 1950, vraagt om aandacht en bewustzijn van de wereld voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijke norm voor alle volkeren en alle naties. Suriname is ook partij bij diverse mensenrechtenverdragen.

De rechten van de mens zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. De mensenrechten zijn belangrijk omdat zij tot doel hebben de menselijke waardigheid van ieder mens te beschermen. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de Staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid.

De negatieve ontwikkelingen m.b.t. naleving van de mensenrechten in Suriname, kan naast de geconstateerde toename van mensenrechtenschendingen zoals huiselijk geweld, corruptie op alle niveaus, armoede, discriminatie en kindermishandeling, ook genoemd worden: het inzetten van Mobiele-Eenheid tegen vreedzame protestacties van april dit jaar.

Het is in strijd met alle internationale mensenrechtenverdragen en heeft het imago van Suriname beschadigd. Het hardhandig aanpakken van weerloze burgers en hen als vee dumpen in de laadbak en mishandelen met gummiknuppels, is barbaars. De grens van het toelaatbare is ruimschoots overschreden, waardoor ook de mensenrechten van de burgers zijn geschonden.

De verantwoordelijkheid voor de eerbiediging, de bescherming en de toepassing van mensenrechten berust in de eerste plaats bij de regering. De VHP wijst er dan ook op dat politieke leiders in democratische systemen kunnen verwachten dat er druk wordt uitgeoefend door verschillende sociale krachten: nationale druk voor gerechtigheid vanuit mensenrechten-organisaties dan wel andere belangengroepen. Ook internationale druk om mensenrechten te respecteren en het naleven van ‘good governance procedures’.

Mensenrechten betekenen ook dat iedereen eigen vrije mening mag hebben en uiten, en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, gezondheidszorg, genoeg te eten en een dak boven je hoofd.

Landen hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor eenieder, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status.

De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid. Een mens kan alles kwijtraken, maar vanwege het simpele feit dat hij een mens is, zal hij nooit zijn fundamentele mensenrechten kunnen verliezen.

De VHP hecht veel waarde aan de rechten van de mens. Dat de VHP een grote voorstander is van rechten van de mensen blijkt uit de harde kritiek van VHP voorzitter Santokhi, tegen de aangenomen amnestiewet in de DNA op 5 april 2012.

Voorts had hij als minister van Justitie en Politie, het “Bureau Mensenrechten” in het jaar 2008 ingesteld om de fundamentele rechten van de mensen te beschermen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij keurt alle vormen mensenrechtenschendingen af. De partij draagt rechten van de mens hoog in haar vaandel. Zij zal ervoor waken dat de rechten van mensen gewaarborgd blijven. Onze Rechten, onze Vrijheden voor Altijd.

VHP