fbpx

VHP staat stil bij Internationale Dag Armoedebestrijding en Navratri

GFC NIEUWS- 17 oktober is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Hiermee worden landen opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden.
Ook Suriname, als één van de 193 lidlanden van de VN, heeft zich gecommitteerd aan de Agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen ‘The 2030 Agenda For Sustainable Development’. Het gaat om de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s), die in de plaats zijn gekomen van de Millennium Development Goals. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn van september 2015-2030 van kracht.
Doelstelling no 1, in het bijzonder, gaat over het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
Voor Suriname zijn de uitdagingen veel en enorm. Dat blijkt steeds meer uit internationale agenda’s die nationale agenda’s domineren.
Het is daarom belangrijk dat alle onderdelen van de overheid, de private sector, vakbonden, milieuorganisaties, kerkelijke instanties en maatschappelijke partners de ruimte krijgen voor meer actieve participatie: het zich meer inzetten voor breed gevoerde discussies op zoek naar een echt geïntegreerd beleid als het gaat om de bestrijding van onder meer armoede.
Armoede is in Suriname beslist geen onbekend verschijnsel. Het manifesteert zich op verschillende gebieden, zoals werkloosheid, geringe inkomens, lage scholing, slechte gezondheid, gebrekkige huisvesting en uitsluiting van diverse maatschappelijke sferen en instituties. Volgens schattingen, waarbij het inkomen en de consumptie als welvaartsindicatoren worden gehanteerd, is de armoede situatie in de achter ons liggende jaren heel erg verslechterd en leeft een steeds groter deel van de bevolking onder de armoedegrens.
Dit heeft haar oorzaak in de slechte ontwikkeling van de Surinaamse economie en het daarmee gepaard gaande wanbeleid van de vorige regering Bouterse I en II. Er werd steeds meer uitgegeven in de consumptieve sfeer, terwijl daartegenover geen productie stimulerende maatregelen werden getroffen. De huidige regering Santokhi-Brunswijk die bij haar aantreden een lege staatskas en torenhoge schulden aantrof, staat voor drie grote uitdagingen, namelijk de financieel-economische situatie, Covid-19 en de enorme armoede in het land.
Deze uitdagingen zijn de hoogste prioriteiten van de regering en in dat kader is binnen de Raad van Ministers een Onderraad Armoedebestrijding ingesteld. Deze Onderraad is belast met het maken en uitvoeren van beleid om:
– de effecten van de maatregelen die mogelijk een negatieve impact hebben op de sociaal zwakkeren in de samenleving, op te vangen
– de armoede, die zich manifesteert binnen brede lagen van de samenleving door de eerdere financiële en Covid-19 crisis, structureel aan te pakken.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vereisen ook solidariteit van landen met elkaar. In dat kader maakt de goede relaties van de huidige regering Santokhi- Brunswijk met bevriende landen, het mogelijk dat er van alle kanten steun wordt verkregen. Zo is er extra hulp vanuit Mexico, Nederland, China, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko onderweg in de vorm van materiaal, materieel en extra gelden.
De regering blijft continu evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. Daarbij wordt steeds de balans gezocht tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaaleconomisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving.
De VHP doet een oproep aan de samenleving, om samen een vuist te maken tegen armoede, omdat armoede een schending van de mensenrechten is.
Navratri
17 oktober begint ook het negen dagen durende Navratri festiviteit en duurt van zaterdag 17 oktober tot en met maandag 26 oktober. Ook deze Navratri vindt plaats te midden van de Covid-19-pandemie. Laten we gedurende deze bijzondere negen nachten, samen onze aandacht concentreren op de godin Durga om haar zo gunstig mogelijk te stemmen voor ons aller welzijn.
De VHP wenst u een Subh Navratri toe.

BEKIJK OOK
Caribisch gebied en VS intensiveren samenwerking