VHP: Noodwet in deze vorm overbodig

GFC NIEUWS- De VHP is van mening dat de concept noodwet in zijn huidige vorm overbodig is.
Alle onderdelen die niet gericht zijn op de bestrijding van de Corona epidemie moeten worden geschrapt. Het huidige voorstel geeft de regering ongecontroleerde macht en zal fundamentele burgerrechten inperken. De maatregelen om de Corona epidemie te bestrijden moeten uitsluitend gebaseerd zijn op adviezen en inzichten van onze experts uit de gezondheidszorg.
Wereldwijd hebben democratische landen verregaande maatregelen genomen, zonder de grondwet buiten werking te stellen of essentiële rechten zoals de vrijheid van meningsuiting in te perken. Er zijn nu al voldoende wettelijke- en bestuurlijke instrumenten om sturing te geven aan de bestrijding van de Corona epidemie.
De noodwet brengt ook allerlei andere vragen met zich mee, zoals de periode dat het van kracht zal zijn en vooral het mandaat en de rol van de Nationale Assemblee. Voor de VHP is bijvoorbeeld niet duidelijk waar de geldigheidstermijn van drie maanden, die in de wet wordt genoemd, op is gebaseerd. Wereldwijd worden maatregelen rond de Corona epidemie genomen, die steeds van kortere duur zijn en telkens geëvalueerd worden op basis van de feitelijke ontwikkelingen rond de epidemie.
Voor de VHP staan de gezondheid en het welzijn van onze bevolking centraal. Als partij ondersteunen we daarom de door medische deskundigen geadviseerde maatregelen, zoals onder andere ‘social distancing’ en een verbod op samenscholing in grote groepen.
“Op dit moment hebben wij geen indicaties of deze deskundigen meer of aanvullende maatregelen nodig achten. We kijken uit naar hun adviezen, die naar onze mening doorslaggevend moeten zijn. Wat ons zorgen baart is het feit dat de regering de coronavirus-situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inperkingen van een aantal burgerrechten, door middel van een noodwet.”
“Elke beperking moet ons inziens geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van Corina epidemie. Geen enkel ander criterium mag leidend zijn in deze situatie. De samenleving wordt nu geconfronteerd met extra zorg over de eigen gezondheid. Dit boven op de economische ellende die zij ondervinden door het wanbeleid van deze NDP-regering.”
De regering wil nu een noodfonds instellen om de financiële ellende van personen en bedrijven te verlichten. Een dergelijk noodfonds hoort niet thuis in een noodwet, voert de partij verder aan.
Dat fonds kan de regering nu al instellen. De VHP had eerder gepleit voor een dergelijk fonds, maar zoals vele andere deskundige adviezen heeft de regering niet willen luisteren.
De VHP verzet zich ook tegen bevoegdheden in de noodwet die het de DNA feitelijk onmogelijk maken het financieel beleid van de regering te controleren. Het biedt zelfs de ruimte om bijvoorbeeld de kasreserves verder te plunderen of over te gaan tot monetaire financiering. Allemaal bevoegdheden die de regering zonder overleg of politieke controle kan doen, als de wet wordt aangenomen.
De VHP zal zich in het DNA tegen deze zaken verzetten.

Overige berichten