fbpx

VHP: laat kerstfeest ons inspireren tot inkeer

Door de eeuwen heen is Kerstfeest gevierd in het teken van licht. Kerstfeest brengt ons samen, geeft ons nieuwe kansen en is het feest om het ontvangen licht door te geven. Dit feest inspireert ons tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof.

Kerstfeest heeft een bijzondere betekenis: het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis. Hij is de weg van de liefde en zegen. Zijn licht ons ook de weg wijzen om uit de benarde economische situatie waar we ons nu in bevinden te geraken.

Wanneer te veel schaduw op onze weg valt, is het soms moeilijk nog licht te ontwaren. Als wij teleurgesteld zijn in elkaar, of elkaar pijn doen, kunnen wij de weg van de liefde uit het oog verliezen. Daarbij is medemenselijkheid het algemeen aanvaarde uitgangspunt. Om gevoelens van onmacht uit te stijgen is moed en wijsheid nodig.

Wanneer ideologieën aanzetten tot onverdraagzaamheid, haat aanwakkeren en agressie voeden, houdt tolerantie op. Waar het algemeen belang wordt geschaad en de rechten van de mens worden geschonden, moet een heldere grens worden gesteld. We kunnen geen concessie doen aan principes en normen van de rechtsstaat.

Tot de beginselen van onze democratie behoren erkenning van verscheidenheid in levensovertuiging en respect voor geloof van eenieder. Dit verlangt een open oog voor de opvattingen en eigen cultuur van anderen. Met naaste verbonden zijn, geeft ons ongekende kracht. Vertrouwen herstellen kan alleen samen, in de overtuiging dat niet haat en geweld het laatste woord hebben maar liefde.

Het gebrek aan eerbied voor het leven en onverdraagzaamheid van waaruit haat wordt gevoed, confronteren ons tegenwoordig met een gedachtegoed dat verbijstert. We zijn vergeten, dat respect voor de heiligheid van het menselijk leven de hoeksteen is van elke religieuze moraal.

Het is belangrijk dat voor een goede verstandhouding het nodig is, om over en weer verschillen te erkennen, zich in achtergronden te verdiepen en samen op zoek te gaan naar evenwichtige verhoudingen. In onze eigen houding jegens anderen kan warmte, het wantrouwen en onverschilligheid verdringen.

Ons land wordt thans bedreigd door toenemende criminaliteit en onbegrensde corruptie. De problemen van ons land zijn zo ingrijpend dat mensen in onzekerheid leven. Wij zien het erger worden van armoede en honger. Vooral nu voelen wij allen, en zeker zij die eenzaam, verlaten of angstig zijn, hoezeer wij elkander nodig hebben.

Het besef dat weinigen van ons zoveel meer bevoorrecht zijn dan het overgrote deel van ons volk, stemt ons niet altijd tot dankbaarheid en schijnt evenmin te inspireren tot daadkracht. In deze dagen beklemt ons meer dan ooit de diep gewortelde ongelijkheid. Mensen zijn bang en onzeker geworden; van alle kanten wordt het leven bedreigd.

Het gevoel van onzekerheid heeft ons er ook van doordrongen dat Suriname in een diep dal is terecht gekomen. Laten we hopen dat met Kerstfeest een straal van licht breekt door de donkere wolken boven Suriname.

De VHP wenst u allen een gezegend Kerstfeest toe.

(GFC)