fbpx

"VHP in staat om onafhankelijk van andere partijen president en vicepresident te kiezen in VVV"

GFC NIEUWS- “De VHP heeft een meerderheid in de VVV welke in staat is om onafhankelijk van iedere andere partij, de president en vicepresident te kiezen”, aldus de politieke organisatie PRO.
PRO reageert hiermee op een bericht in de media met als titel ‘Brunswijk maakt zich op voor vicepresidentschap’. In het berict is aangegeven: ‘..dat bij de ABOP partijleider Ronnie Brunswijk zich opmaakt voor het vicepresidentschap. Hij zal zijn concessies overdragen (in een stichtingsvorm) en mag verder geen bemoeienis met zaken hebben.’
Artikel 96 Grondwet bepaalt:
“De president en de vicepresident mogen rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende”.
Brunswijk ambieert al jaren het presidentschap van de Republiek Suriname en heeft zich de gehele verkiezingscampagne van 2020 geafficheerd als de presidentskandidaat van zijn politieke partij. De Grondwettelijke vereisten voor deze functie waren hem bekend, maar hij voelde zich niet geroepen zich te desinvesteren van zijn belangen die hem hiervoor diskwalificeren.
De boodschap dat voorzitter Brunswijk afstand zal doen van zijn concessies en zeggenschap in zijn ondernemingen, betekent:
1. Dat hij op moment van verkiezing, niet aan de voorwaarden van de Grondwet voldoet;
2. Dat op het moment van de verkiezing tot vicepresident, nergens uit blijkt dat hij serieus van plan is de Grondwet op het onderdeel na te leven.
3. Dat de bedachte constructie, ‘Rechtstreeks of zijdelings deelhebber’ niet omzeilt: de zeggenschap loze certificaathouder, vrijwillig stemrecht loze aandeelhouder, de stille vennoot of de stichtingbestuurder, die allen onverkiesbaar zijn als vicepresident.
De belangen bij ondernemingen en concessies, zijn niet de enige diskwalificerende grondwettelijke bepalingen, die Brunswijk uitsluiten van het vicepresidentschap.
Artikel 92 Grondwet bepaalt:
Om tot President of vicepresident te kunnen worden gekozen moet een kandidaat: – de Surinaamse nationaliteit bezitten; – de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt; – niet uitgesloten zijn van het passief en het actief kiesrecht; – geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.
Brunswijk was een van de leiders van een groepering die gewapende strijd geleverd heeft in een burgeroorlog waarin honderden doden vielen en vernieling van eigendom van onzijdige burgers, waarvoor hij ondanks de opbouw van een aanzienlijk vermogen, nimmer enige restitutie geboden heeft. Er loopt een actief internationaal opsporingsverzoek vanwege een veroordeling voor drugshandel tegen hem en hij wordt gezocht voor verhoor in een zeer recente moordzaak.
De ABOP krijgt de unieke gelegenheid zich van de scheidende regeerders te onderscheiden, door aan te tonen dat zij, in tegenstelling tot de NDP, geen partij is die bestaat om de wil en belangen van de voorzitter te dienen onder alle omstandigheden, maar zich onderwerpt aan de Grondwet en beschikt over voldoende talent en deskundigheid om een kandidaat voor het vicepresidentschap te stellen, die voldoet aan de vereisten van de Grondwet.
Op pagina 24, paragraaf 2.10 van haar Verkiezingsprogramma 2020, geeft de best vertegenwoordigde partij in zowel DNA als de VVV aan: DE VHP WIL EEN RECHTVAARDIGE EN HARMONISCHE SAMENLEVING MET EERLIJKE LEIDERS.
De VHP staat voor handhaving van de democratische rechtsstaat en de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. De VHP heeft een meerderheid in de VVV welke in staat is om onafhankelijk van iedere andere partij, de president en vicepresident te kiezen. Haar assembleeleden, evenals alle overige assembleeleden, zweerden de afgelopen maand nog, conform artikel 65 Grondwet:
“Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen.”
De aanname dat de wil van het volk of de kiezer zou zijn dat Ronnie Brunswijk vicepresident zou worden, is onjuist en wordt nergens door ondersteund, voert de PRO verder aan.
1. Chandrikapersad Santokhi heeft geheel op zichzelf meer stemmen dan de gehele ABOP landelijk behaald.
2. De wil van het volk beperkt zich tot de 9 assembleezetels die ABOP heeft behaald en ook zal behouden, ongeacht wie verkozen wordt tot vicepresident.
3. De VHP heeft in de gehele verkiezingscampagne van 2020 Ronnie Brunswijk nooit als vicepresidentskandidaat aan de kiezer voorgesteld.
4. Volgens de logica van volkswil zou het Vice Presidentschap eerder aan de NDP of NPS toekomen, welke beide met meer stemmen en dus meer wilsuitingen door de kiezer beloond zijn.
Zoals eerder aangegeven is de vicepresidentskandidaat door de VHP zelf in VVV te verkiezen. Het argument van ‘politiek realisme’ gaat dus niet op, want politiek realisme, verzekert de VHP van verkiezing van iedere andere willekeurige kandidaat.
Wanneer de keuze voor politieke rust of politieke loyaliteit, boven de keuze voor beloofde trouw aan de Grondwet gaat, zal niet alleen ABOP in strijd met de afgelegde eed handelen, maar starten wij de regeerperiode 2020 – 2025 met dezelfde overtreding door ieder assembleelid, dat op 29 juni 2020, trouw gezworen heeft aan onze Grondwet.
Suriname verdient beter en de verkozen leiders, zijn verantwoordelijk voor nakoming van hun beloften daartoe, aldus de PRO.

OOK INTERESSANT
18e jaardag 1 voor 12 gevierd met donaties aan hulpbehoeftigen