VHP- Eid Ul Adha boodschap

Eid-ul-Adha of offerfeest is het belangrijkste feest en wordt gevierd op de 10de dag van de laatste maand van de moslimkalender. Deze dag kondigt het einde van de Hadj oftewel de bedevaart naar Mekka aan. Eid is een heuglijke aangelegenheid, maar wordt niet gebruikt om zich uit te leven in eten, drinken en excessief gedrag. Het voornaamste doel is om God te bedanken voor de weg die Hij heeft vrijgemaakt om Hem te kennen. Eid wordt gevierd met een nadruk op de liefde voor God en de naasten; het bezoeken van vrienden, kennissen, armen en zieken en hen laten meedelen in het offer waarmee men God bedankt.

Filosofie van het offeren

De Heilige Koran vermeldt dat het vlees noch het bloed God bereikt, maar het Godvrezende motief dat daaraan ten grondslag ligt. Allah zegt in in de Heilige Koran dat het slachten van het vlees en het bloed niet zullen bereiken. Met andere woorden: het offer is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven voor de zaak van God in dienst te stellen. Het offerfeest moedigt zo de moslims aan om de voorbeelden van profeet Abraham en Ismaël te volgen en bereid te zijn alles te doen wat God van hen verlangt. Moslims die het zich kunnen veroorloven, slachten op het offerfeest een dier om de deugden van profeet Abraham en zijn familie te herdenken. Het vlees wordt verdeeld onder de armen, zieken, vrienden en kennissen, als een feitelijk offer voor liefdadigheid.

De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de Hadj er één is. Eenmaal in zijn/haar leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een hadj ondernemen. Ter completering van de Hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd. Het is echter niet zo dat je alleen door het slachten van een dier je offerplicht hebt vervuld.

Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent het: het betalen van de armenbelasting, je medemens helpen, goed zijn voor je buren, mensen in nood bijstaan. Kortom het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar het gaat er om dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens.

Op de dag van het offerfeest, offert iedere moslim die er geld voor heeft een dier. Offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook de volledige onderwerping aan de wil van Allah.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht van geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid ten aanzien van Allah. Als ware moslim moet je, je leven lang offers brengen ten behoeve van de samenleving waar je deel van uitmaakt.

De mens is een sociaal wezen, dat deel uitmaakt van een gemeenschap. God heeft de mens verheven boven de andere wezens, waardoor er op de mens de verplichting rust goed te doen ten behoeve van de gemeenschap en van alle schepselen van God. Je bezittingen, je tijd, je geneugten opofferen om het hogere doel te bereiken, namelijk een goed mens, dat moet het ultieme streven van ieder mens zijn.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is al 66 jaar bezig opofferingen te brengen voor land en volk. Zij zal de strijd blijven voeren voor welvaart en welzijn van het volk. De partij streeft ernaar om in harmonie te leven met een ieder. Laten we samen, een beter Suriname maken.

De partij wenst de hele natie maar in het bijzonder de moslim broeders en zusters een gezegende Ied Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.

De VHP mediacommissie

Overige berichten