VES reageert op artikel DNA-lid Ramsahai van de NDP

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) zegt bijzonder verheugd te zijn met de inhoudelijke reactie van de politieke partij NDP, verwoord door het DNA-lid Rajiv Ramsahai.

“In het bijzonder omdat de geconstateerde “bestuurlijke en economische onjuistheden en misvattingen” niet door de regering zelf, maar door een partijman, het geachte DNA-lid van de NDP, moet worden weerlegt. Maar dat is hier niet de essentie”.

Hieronder het overig deel van de reactie van de VES:

“Over de uitgangspunten zijn we het volledig eens “dat alle actoren in ons land eerlijk en transparant de feitelijkheden weergeven”. De partij bestempelt de opmerking van de VES: “Helaas lijkt het erop dat de beleidsmakers volharden in hun verkeerd economisch beleid. De regering heeft de gemeenschap de afgelopen 3 jaar doen geloven dat men druk bezig was om de zwakke onevenwichtige economie te saneren” een pertinente leugen is.

Als bewijs hiervoor wordt aangevoerd een citaat uit een persbericht van het NII: “De leiding van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet lichtpunten in herstel van de Surinaamse economie”.

Wat zijn de feiten?

De VES heeft op diverse podia gemeld blij te zijn dat de regering de vrije val waar de economie door onverantwoord overheidsbeleid in was beland, tot stilstand heeft gebracht en dat deze weer een lichte groei vertoont. Maar dit is niet gekomen door gerichte beleidsmatige versterking van de economie, maar door toevallige gunstige internationale prijzen voor goud en olie.

Het IMF Article Staff Report van december 2018 concludeert: “Real GDP grew by 1.7 percent in 2017 after two consecutive years of contraction, supported by higher gold production and a pickup in commodity prices”.

Het ware goed als de NDP het heel rapport zou lezen, want dan zou de conclusie een hele andere zijn. Over de toekomst zegt het IMF: “Fiscal deficits are large, and public debt is expected to rise in coming years, unless strong fiscal consolidation is implemented. The slow pace of reforms and a recent step-up in current public expenditures have the potential to worsen the fiscal situation in 2019-2020”.

Feit is dat het voorgenomen begrotingstekort van de regering van maar liefst SRD 8.8 miljard haaks staat op de robuuste fiscale consolidatie die IMF aanbeveelt. Maar de NDP-DNA-fractie heeft nu de kans om verandering hierin aan te brengen. De begrotingsbehandelingen zijn nu gaande.

De VES heeft in haar brief aan alle 51 DNA-leden de oproep gedaan om het begrotingstekort terug te brengen naar 3% van het BBP.

Reactie op de misvattingen
1. Hyperinflatie

De VES is blij met de bevestiging door de NDP van de onjuistheid van de “11 jaren hyperinflatie” zoals gesteld door de regering. Ook al was het 3 jaren dan nog is de stelling van de regering onjuist. Maar wij aanvaarden in dank deze gelegenheid om iets recht te zetten.

Over de term hyperinflatie is er internationaal onder de economen verschil van mening. Vele professoren in de economie gebruiken de in ons artikel gehanteerde indeling van inflatie in chronische-, acute- en hyperinflatie, waarvan de laatste het meest zorgelijk is.

Een ander deel van de economen, w.o. die van het IMF, hanteren een veel ruimere definitie van 50% prijsstijging per maand alvorens van hyper (of runaway) inflatie te spreken. We bevelen van harte aan de IMF studie “Suriname: a case study of high inflation” van Braumann en Shah uit 1999 die tot de conclusie komt dat ondanks de hoge inflatie Suriname geen hyperinflatie heeft gekend.

De stellingen van de regering als zou er 11 jaren lang sprake zijn geweest van hyperinflatie en ook van die 3 jaren van het geachte NDP-lid, kloppen dus niet.

2. Devaluatie

Eenieder die de tachtiger jaren bewust heeft meegemaakt, weet dat de officiële wisselkoers niet kan worden aangemerkt als “de” wisselkoers, wanneer in de praktijk valuta gewisseld moet worden tegen diverse andere veel hogere koersen.

In die periode heeft ons land een veelheid aan koersen gekend, het IMF spreekt in eerdergenoemde studie van 8 verschillende koersen (w.o. Veilingkoers, Arronkoers, SLMkoers, EA koers, Bauxietkoers, straatkoers etc.). Deze zijn ontstaan nadat vanaf 1983 de deviezenreserves waren opgebruikt en opeenvolgende Regeringen, ook die van Shankar-Arron (1987-1990) en die van Kraag-Wijdenbosch (1991), daar geen adequaat antwoord op hebben kunnen vinden.

Pas onder kabinet Venetiaan-Ajodhia (1991-1996) kon de koers per eind 1995 worden gestabiliseerd op Sf 406. Ook dat verdiende geen schoonheidsprijs, maar ze hebben wel de vrije val van de waarde van de munt gestopt. Helaas is deze stabiliteit weer doorbroken door het verkwistende kabinet Wijdenbosch-Radhakishun (1996-2000) waarbij de koers volgens uw eigen cijfers officieel is opgeschroefd naar Sf 2200 (straatkoers bedroeg Sf 3600).

De NDP heeft slordig gelezen, want de VES heeft nergens gesteld dat “de grootste devaluatie tijdens een regering met een NDP-signatuur heeft plaatsgevonden”. Wat we wel zeggen, is dat in onze geschiedenis als natie de basis van alle 3 crises, met daarmee gepaard gaande devaluatierondes, telkenmale tijdens een regering met een NDP-signatuur is gelegd. Dat is onze harde economische historie.

De stabilisatie die doorgaans pas na een verkiezing wordt ingezet, is bij de eerste 2 crises door het Nieuw-Front gerealiseerd, omdat het volk hun daartoe hadden verkozen. Bij deze 3e huidige crisis heeft de kiezer duidelijk de NDP verkozen om de door hunzelf gecreëerde crisis te stabiliseren en nu om te zetten in duurzame ontwikkeling.

3. Overliberalisatie

Ondanks de imperfecties van het marktmechanisme vooral in kleine nog niet goed ontwikkelde economieën blijkt een vrije markt economie in alle democratische landen een hogere welvaart voor haar burgers op te leveren. Dus ook waar door marktimperfecties de overheid in het algemeen belang mag en soms ook moet ingrijpen, mag ze het marktmechanisme niet wegdoen.

Onze reactie was gericht op de gebezigde term “overliberalisatie” om de steeds dominantere bemoeienis van de overheid met de economie ten koste van bestaande bedrijven te rechtvaardigen. De beste manier van de Staat om de consument, dus ook de VES-leden, te beschermen is zoals u zelf zegt door “te zorgen voor gezonde en vrije concurrentie op de markt voor productiebevordering”.

Het is een feit dat Suriname in de Doing Business Index van de Wereldbank tussen, ondanks alle jubbelverhalen, van de 144e plaats in 2010 in 2019 verder is gezakt naar de 165e plaats.

De VES wil nadrukkelijk geen staatsgeleide economie, zoals in het communistische Cuba en semi-dictatoriale Venezuela. Dit systeem is de dieperliggende en fundamentele oorzaak van de armoede.

4. Overheidsapparaat

Inderdaad zijn we van mening dat voorgaande regeringen de groei van de lokale private sector onvoldoende onderkend hebben, sterker nog middels allerlei belemmeringen en concurrentie door diverse staatsbedrijven, het ondernemersklimaat hebben doen verslechteren.

De meeste naties hebben zich ontwikkeld door middel van het faciliteren van het bedrijfsleven, welke overal de motor van blijvende economische groei is gebleken. Maar dat is geen excuus voor deze regering om het bij beloftes te laten. Bijvoorbeeld hoe serieus is de herhaaldelijk beloofde voedselschuurdroom zonder enig voedselproductiebeleid en dan nog praten over een agrarische revolutie.

De VES is ook van mening dat het overvolle overheidsapparaat niet een creatie is van deze regering, maar het gevolg is van een proces waar alle regeringen vanaf de onafhankelijkheid aan debet zijn. Het verschil is wel dat het apparaat toen nog veel kleiner in omvang was en gezien de stand van de economie nog redelijk betaalbaar was.

Ook al is het genoemde aantal van 83.000 werkers onjuist, het bestrijden van de armoede is geen valide reden om van het Staatsapparaat een werklozenopvangcentrum te maken.

Het is een feit dat het overheidsapparaat als een molensteen om de nek van de economie hangt en dit jaar bijna 50% van onze verwachte inkomsten zal verslinden.

Er zijn in de literatuur vele landen die met succes hun uit de hand gegroeide staatsapparaat hebben hervormd naar een competente en efficiënte organisatie, zowel functioneel als naar draagkracht van de economie. Dat vereist niet alleen het formuleren van een evenwichtig public sector hervormingsprogramma, maar vooral het ontwikkelen van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de beoogde veranderingen.

Dat is een breed programma gespreid over meerdere jaren te beginnen met vrijwillige uittreding, om- en bijscholing in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven etc.

Het gaat niet om mensen brodeloos te maken het omvat een evenwichtig sociaal vangnet. Hiervoor dienen financiële en andere middelen te worden gemobiliseerd, want op termijn levert het besparingen op. Daarmee kan je de gevreesde sociale onrust mitigeren.

Sterker nog, indien we doorgaan met nog meer mensen te accommoderen zal de sociale onrust uiteindelijk nog groter worden. De paradox van de armoede leert dat terwijl je de “mofinawans” probeert te beschermen door meer te lenen, meer te subsidiëren en meer overheidsjobs te geven, dit leidt tot overbesteding met verslechtering van de koers en prijsstijgingen. Hierdoor is de gemeenschap en met name de “mofinawans” er uiteindelijk slechter van af. Bovendien moet hierdoor ook dat deel van het apparaat dat elke dag met volle inzet erg nuttig werk doet het gelag betalen.

Zoals bekend gaan alle succesvolle hervormingsprogramma’s uitgevoerd in de wereld gepaard met private sector faciliterings- en (her) scholingsprogramma’s zodat men een eigen bedrijf kan opzetten of naar het bedrijfsleven kan overstappen. Zo worden zinvolle banen gecreëerd en armoede duurzaam bestreden.

5. Bevolking betaalt de leningen wel degelijk

In 2019 zal er volgens de Financiële Nota 2019, van de overheidsinkomsten van SRD 6.5 miljard aan rente circa SRD 1 miljard en aan aflossing van de leningen SRD 1.4 miljard worden betaald. Het is dus een feit dat bijna 40% van onze gemeenschapsmiddelen niet meer voor gemeenschapsdoelen beschikbaar is. Het is duidelijk dat de burger de rekening van het overmatig lenen betaald.

De stelling dat een burger nooit een straat heeft gebouwd, want “het komt uit de natuurlijke hulpbronnen” snijdt weinig hout. Van wie zouden die hulpbronnen dan wel zijn? Feit is dat de verdiensten uit de natuurlijke hulpbronnen van de gemeenschap zijn en de gemeenschap bepaalt elke 5 jaar bij verkiezingen, al dan niet op basis van programma’s, wie deze namens haar mag besteden. Dit is nimmer een vrijbrief om potentiële verdiensten voor de komende generaties te besteden en te verpanden.

De vragen die de NDP retorisch gesteld worden over de verdieneffecten zijn juist de vragen die door de beleidsmakers moeten worden beantwoord aangezien de VES productie stimulerende leningen die onze terugbetalingscapaciteit verhogen wel wil ondersteunen.

De burgers rijden ook graag over gladde wegen en eten ook heel graag goedkope uien en aardappelen. Het is echter een feit dat de rente op de schuld, laat staan de hoofdsom, hier niet uit zal kunnen worden terugbetaald. Wij zijn het erover eens dat het vergroten van de verdiencapaciteit niet zo eenvoudig is. Maar het gemak waarmee hieraan wordt voorbijgaan dat is onze grote zorg.

6. “Want we zijn zo rijk en we gaan nog meer lenen”

We hebben de boodschap begrepen; die US$ 200 plus miljard is niet uit de duim gezogen. Daarom gaan we niet saneren, erger nog, we gaan juist nóg meer lenen. Dit is een veelgehoorde redenering bij leiders van nog “rijkere” landen. Feit is dat in die “rijke” landen een groot deel van de bevolking in armoede leven. Daarom kan de redenering worden geclassificeerd als een aanslag op de intelligentie van de bevolking.

7. “De beleidsmakers hebben in de afgelopen 2 jaren een topprestatie verricht”

De VES heeft in haar 46 jarig bestaan vaker adviezen aan beleidsmakers van diverse politieke pluimage gegeven. De leden hebben recentelijk de opdracht herhaald om door te gaan met het kritisch volgen van de Surinaamse economie en de samenleving te blijven informeren en waar nodig ondersteuning te bieden aan de verzwakte Overheid.

Helaas lijkt het erop dat de beleidsmakers volharden in hun verkeerd economisch en sociaal beleid. Het sociaal beleid dient de welvaart duurzaam te verhogen en niet te ondermijnen. De samenleving ervaart dagelijks de gevolgen van het verkwistend economisch beleid. Het is een feit dat deze US$ 200 PLUS miljard rijkdom in 2010 toen deze regering aantrad reeds bestond.

De enige topprestatie is dat deze regering, ondanks die US$ 200 PLUS miljard rijkdom, er in is geslaagd om de koopkracht van haar geliefd volk bijkans te halveren en haar op te zadelen met een torenhoge schuldenberg.

8. Oproep in: We kunnen genomen beslissingen niet ongedaan maken, maar de toekomst wel beïnvloeden. De VES roept alle 51 DNA-leden op de juiste beslissingen te nemen in het belang van ons volk, gericht op stabiliteit en duurzame groei van onze economie, ter verhoging van het nationaal welvaartsniveau.