fbpx

Verklaring Actiecomité Alcoa naar aanleiding van huidige stand van zaken

Het Actiecomité Alcoa is van mening dat Alcoa de Brokopondo Overeenkomst heeft geschonden, de aluinaarde-plant bewust onklaar heeft gemaakt en daardoor Suriname ernstig schade heeft toe gebracht.

Alcoa heeft er zelf niet voor terug gedeinsd om het milieu en mensen levens in gevaar te brengen bij het onklaar maken van de aluinaarde-plant (zie Worley Parsons Rapport).

Joint venture Suriname/Alcoa

In 1958 zijn Suriname en Alcoa een joint venture aan gegaan, de Brokopondo Overeenkomst om energie te produceren middels waterkracht, bekend als de Afobaka Waterkrachtcentrale

In de joinventure was overeengekomen dat Suriname in komt met:

– ca.150.000 ha land om een stuwmeer te creëren. Het Brokopondostuwmeer (voorheen Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer genoemd)

– Het aanleggen van een weg van Paranam naar Afobaka.

– Ontruiming van de bewoners van het gebied bestemd voor de aanleg van het meer.

– Bauxietconcessies aan Alcoa met voorraden voor meer dan 75 jaren

Het Actiecomité wijst erop dat het plan voor het opzetten van een Hydrokrachtcentrale voor Suriname Prof v. Blommenstein is geweest. Suriname heeft de studie voor het uitvoeren van dit plan zelf betaald.

In de joint venture was overeengekomen dat Alcoa:

– De dam c.q. de Hydrokrachtcentrale zou bouwen – De dam en de Hydrokrachtcentrale voor 75 jaren zou beheren – En de opgewekte energie gedurende 75 jaren zou inzetten om aluinaarde en aluminium te produceren – Alcoa kreeg het recht om invoerrechten vrij alle pruductie – en kapitaal goederen te importeren – Alcoa moest Suriname na aftrek van de productiekosten belasting op winst betalen

Schending van de Brokopondo Overeenkomst door Alcoa/Suralco

– Eind jaren negentig sloot Alcoa de Aluminiumsmelter te Paranam. Dat is de eerste schending door Alcoa van de Brokopondo Overeenkomst (BO). Meer dan vijfhonderd arbeiders zijn toen ontslagen (1983-1999)

– In dezelfde periode heeft Alcoa een thermische centrale welke diende voor de productie van aluminium verkocht en geëxporteerd. Tweede schending van de BO.

– In 1999 heeft de ontmanteling van de smelterij te Paranam plaatsgevonden. Derde schending van de BO.

– In hetzelfde jaar 1999 verkoopt Alcoa de stroom die werd opgewekt om aluminium te smelten aan Suriname. M.a.w. de energie afkomstig van de Afobaka Waterkrachtcentrale, die Alcoa alleen mocht gebruiken voor het produceren van aluminium en aluinaarde wordt door Alcoa een andere bestemming gegeven. Vierde schending van de BO.

– Door de energie niet te gebruiken voor het oorspronkelijke doel , het smelten van aluinaarde tot aluminium, zoals dat staat in de Brokopondo Overeenkomst, zorgt Alcoa er voor dat Suriname verliest lijdt omdat Suriname geen inkomsten meer krijgt uit die activiteit. Vijfde schending van de BO.

– Suriname lijdt nogmaals verlies door dat zij moet betalen voor dezelfde energie , die Alcoa nu aan haar verkoopt. Zesde schending van de BO.

– Vanaf 1995 pleegt Alcoa geen onderhoudwerkzaamheden meer aan de aluinaarde-plant en legt steeds delen van de plant buiten functie (zie Worley Parsons Rapport). Zevende schending van de BO.

– Er worden door Alcoa ook geen handelingen gepleegd in haar bauxiet concessies die de aanvoer van bauxiet moeten garanderen. Terwijl er voorraden liggen voor tenminste 18 jaren. Achtste schending van de BO.

– De aluinaardeplant te Paranam was tot het vertrek van de heer Ramdin nog s’werelds meest efficiënte aluinaardeplant. Dat betekent dat Alcoa in staat was aluinaarde tegen werelds laagste prijs te produceren. Dus bij eventuele stagnatie van eigen aanvoer kon Alcoa zoals in het verleden, ook bauxiet importeren om aan haar verplichtingen, nl. productie van aluinaarde en aluminium te voldoen. Echter heeft ze daarvoor ook niet gekozen en zet het bedrijf abrupt stil in 2014. Negende schending van de BO.

OOK INTERESSANT
Newmont Suriname ondersteunt renovatie Multifunctioneel Centrum te Snesiekondre

Opvallend is dat na het vertrek van de heer Ramdin niet gekozen is voor een manager van hetzelfde kaliber bijvoorbeeld Herman Allendi om continuïteit te garanderen.

– Door de aluinaardeplant niet te onderhouden en abrupt stil te leggen, heeft Alcoa de aluinaardeplant onklaar gemaakt. Daardoor heeft Alcoa de bewuste keus gemaakt de Bauxiet Overeenkomst te schenden door geen aluinaarde en aluminium meer te produceren zoals overeengekomen in de Bauxiet Overeenkomst. Tiende schending van de BO.

Schaamteloos is volgens het Comité de daad toen door Alcoa de onklaar gemaakte aluinaardeplant aan Suriname voor overname tegenbetaling werd aangeboden. Verwezen wordt naar de verklaring de vicepresident op 27 augustus in DNA.

Het ernstigste van het onmaatschappelijk gedrag van Alcoa is, dat zij bij het onklaar maken van het bedrijf zelf niet heeft terug gedeinsd om een eventuele milieuramp te veroorzaken die ettelijke mensen levens kon kosten.

Brokopondo- Overeenkomst

Tot slot wil het Comité opmerken dat in de Brokopondo Overeenkomst, die tot wet is verheven door het toenmalig parlement staat :

– Dat Alcoa gedurende 75 jaren aluinaarde en aluminium met de energie van de Afobaka waterkrachtcentrale gaat produceren.

– Dat Alcoa aan Suriname belasting gaat betalen uit opbrengsten van die activiteiten gedurende die 75 jaren.

In de Brokopondo Overeenkomst staat niet geschreven :

– Dat Suriname verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van Alcoa/Suralco.

– Dat Suriname er voor moet zorgen dat Alcoa met winst kan produceren.

– Dat Suriname moet zorgen dat de aluinaarde en aluminiumsmelter in productie moet blijven.

Reeds in 1958 bij de ondertekening van de Brokopondo Overeenkomst had Suriname al haar verplichtingen jegens Suralco/Alcoa voldaan.

Schadevergoeding door Alcoa/Suralco aan Suriname

Op basis van het bovenstaande moet Alcoa aan Suriname de hierna volgende schade vergoeden o.a:

– Schadevergoeding voor het mislopen van inkomsten door het sluiten van de smelter eind jaren negentig.

– Schadevergoeding voor het niet produceren vanaf het sluiten van de aluinaarde – plant tot 2033.

– Schade voor het betalen voor energie afkomstig uit de Brokopondo overeenkomst. De energie van de Afobaka waterkrachtcentrale moest gebruikt worden om aluinaarde en aluminium te produceren. Alcoa produceert geen aluminium meer door de smelter stil te leggen, waardoor Suriname geen inkomsten meer krijgt uit die activiteit. Dat is dus verlies voor Surname. Door de energie zoals omschreven in de Brokopondo Overeenkomst ook nog te verkopen aan Suriname lijdt Suriname dubbel verlies.

– Schade voor het verliezen van ca.3000 arbeidsplaatsen en daarmee ontbering van loonbelasting aan Suriname

– Schade voor het immoreel en onverantwoordelijk gedrag door het milieu en het Surinaams volk in gevaar te brengen (zie Parsons Rapport)

– Schadevergoeding voor het ontnemen van de mogelijkheid voor Suriname om zelf de aluinaarde productie voort te zetten. Wat de milieuschade betreft van de mijngebieden zal het Comité op terug komen.

Oproep aan de regering

Gezien het bovenstaande roepen wij de regering op om ;
– Per heden commissie Dilip Sardjoe te ontbinden
– Een commissie te benoemen die de boven genoemde schade door Alcoa afhandelt.
– De totale bevolking te mobiliseren om de commissie te ondersteunen in haar werk. Dit is een nationale zaak !
– Alle internationale organisaties in te lichten van het wangedrag van Alcoa jegens de Surinaamse bevolking.

Alcoa/Suralco heeft contractbreuk gepleegd en de bauxietindustrie gekannibaliseerd en moet voor de consequenties instaan. Het is nu pay back time, haalt het Comité aan.

“Het volk van Suriname die vertegenwoordigd wordt door de leden van De Nationale Assemblee doet een dringend beroep op dit college om erop aan te dringen op schadevergoeding wegens schade aangericht door Alcoa/Suralco door contractbreuk te plegen inzake de naleving van de Brokopondo Overeenkomst”, besluit het Actiecomité.