fbpx

Verkiezingen in Suriname: Naar verantwoord en inspirerend leiderschap

GFC NIEUWS- Leiders dienen over heel wat kwaliteiten te beschikken om op een verantwoorde manier leiding te kunnen geven.
Ze dienen ten eerste rechtvaardig te zijn in hun oordeel. Een goed voorbeeld zijn voor hun onderdanen en zich houden aan de wetten en regels.
Ze dienen godvrezend en betrouwbaar te zijn; geen begeerte (winstbejag, corruptie.) na te jagen. Ze moeten geen misbruik maken van hun macht, door bijvoorbeeld niet-capabele vriendjes op hoge en verantwoordelijke posten te plaatsen.
Vandaar dat religieuze geschriften leiderschap niet alleen als een roeping, maar ook als een beproeving beschouwen. Als leiders niet in staat zijn de verantwoordelijkheden die ze op zich nemen, op rechtvaardige wijze te vervullen, staat hun schande, spijt en tenslotte de hel te wachten. (Koran 38:26 e.a.)
Gezegde van de Profeet Mohammed:
“Een publieke functie is iets wat je toevertrouwd wordt en iets wat op de Dag der Opstanding schande en spijt veroorzaakt, behalve voor degene die haar met gevoel voor rechtvaardigheid aanvaardt en de erbij behorende verplichtingen vervult.”
Bijbel: “Gij moet onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende en betrouwbare mannen, die winstbejag haten, en hen aanstellen als oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van tien.” (Exodus 18:21)
Dit duidt dus op de verantwoordelijkheid van de onderdanen om rechtvaardige leiders te kiezen. Het is uw plicht als kiezer om mee te werken dat er capabele leiders worden aangesteld. Thuisblijven is dus geen optie en een keus maken op basis van rationele gronden (dus niet ’traditioneel’ of raciaal stemmen) is uw morele plicht als verantwoorde burger.
Leiders als voorbeeldfiguur
“De leider dient zich te onthouden van slechte neigingen omdat deze een verkeerde voorkeur tonen, wat een slecht voorbeeld is voor hun onderdanen.” (Yajur Veda)
U moet voor ogen houden dat u als leider / leidinggevende altijd rechtvaardig en eerlijk handelt. En dat u een voorbeeldfiguur bent voor anderen. Dat u niet alleen omwille van kortstondig voordeel allerlei boevenstreken uithaalt.
Scheiding kerk en staat, scheiding politiek en moraal?
Men heeft het vaak over scheiding van kerk en staat. Dat houdt in het kort in dat kerkelijke instellingen geen invloed mogen hebben op het staatsbestuur en dat de Staat geen inhoudelijke invloed mag uitoefenen op de religie. Maar dat houdt niet in dat u als leidinggevende uw religieuze normen, waarden en moraal thuis moet laten als u uw functie vervult? Kerk en Staat moeten gescheiden blijven, maar uw normen en waarden dient u als persoon overal in acht te nemen, dus ook bij uw taak als leidinggevende.
U als leider schrijft geschiedenis
Weest u zich ervan bewust dat u als leider – in welke hoedanigheid dan ook – geschiedenis schrijft. Wilt u in de boeken worden vermeld als een rechtschapen, rechtvaardige, eerlijke leider? Of wilt u voor het nageslacht en voor de eeuwigheid worden vastgelegd als iemand die zich bezighield met liegen, bedriegen, corruptie, vriendjespolitiek en dergelijke? Zoals u wilt dat u wordt herdacht, zo dient u zich nu reeds te gedragen.
De keus is aan u.
God zij met ons Suriname,
Hij verheff’ ons heerlijk land!
Riaz Ahmadali

BEKIJK OOK
Gemengde gevoelens rond bezoek Rutte aan Suriname