Verkavelaars krijgen niet gelijk een verkavelingsvergunning

Ter bescherming van de burgerij heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) vanaf 2012 besloten om na goedkeuring van een verkavelingsplan niet meteen een vergunning te verlenen, doch eerst een bereidverklaring te verstrekken aan de verkavelaar.

Dit zei minister Vijay Chotkhan in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2019.

In deze bereidverklaring zijn volgens de bewindsman de voorwaarden opgenomen, waaraan de verkavelaar moet voldoen, zoals het aanleggen van verharde wegen, een ontwatering systeem en de aanleg van nutsvoorziening met name water en elektra, om daarna in aanmerking te komen voor de vergunning.

Deze maatregel stelt het ministerie in de gelegenheid om controle te kunnen uitoefenen als er al dan niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Pas na het overleggen van lab resultaten van de kwaliteit van de grond, de type bestrating en de opbouw hiervan en als voldaan is aan de voorwaarden, zoals eerdergenoemd, kan men in aanmerking komen voor een verkavelingsvergunning.

Voorheen was het naar zeggen van minister Chotkhan namelijk zo dat direct na het verstrekken van de verkavelingsvergunning, de kavels of grote delen daarvan werden verkocht, zonder te voldoen aan de verkavelingsvoorwaarden. Als gevolg hiervan kon dan zo een verkavelingsproject niet overgedragen worden aan het ministerie en bleef de burgerij met de gevolgen opgezadeld.

Thans is het zo dat gelet op situaties die zich hebben voorgedaan in het verleden, de notariële overdracht op naam van de kopers enkel kan geschieden, nadat de vergunning is verleend. In dit geval moeten kopers ook letten op hun zaak. Zij kunnen alvorens over te gaan tot enig koop zich voor advies wenden tot het ministerie, met name bij de Burger Informatie Unit of op de afdeling Planologische Dienst.

Overige berichten