Verhitte pluimveeboeren willen regulering en oplossing voor huidige overschotten

GFC NIEUWS- De Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren in Suriname (CVPS) heeft na een vergadering met de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) een week geleden moeten constateren dat de prijs van eieren voorlopig een hele poos onder de kostprijs zal blijven.
Was het zo dat schaarste en overschotten van eieren de voorgaande jaren altijd voor een heel korte periode golden, thans zullen de legkipkwekers voor een langere periode met een overschot aan eieren opgescheept zitten.
De CVPS heeft tijdens de meeting met de APSS hen verweten dat zij deze situatie hebben gecreëerd. Maar uit het onderhoud met de APSS wisten zij de pluimveeboeren te vertellen dat voornamelijk een nieuwe hatcherie de oorzaak hiervan is. Deze werkt niet samen met de andere broedbedrijven aangesloten bij de APSS, waardoor de controle op het broeden van de benodigde legkuikens niet goed gemonitord kon worden.
Voorts hebben ook mensen die over wat kapitaal beschikte de schaarste aan eieren vorig jaar mei/juni aangegrepen om ook hun heil te zoeken in dit segment van de pluimveesector. Dit zijn de 2 belangrijkste oorzaken die geleid hebben tot de huidige overschotten.
Deze situatie heeft gemaakt dat de CVPS de minister van Handel Industrie en Toerisme een brief heeft toegezonden met het verzoek deze sector te reguleren maar ook hoe de overheid denkt de legkipkwekers tegemoet te kunnen komen omdat enkele boeren kippen die zelfs niet eens zijn uitgelegd, met verlies ten verkoop hebben aangeboden.
Om te voorkomen dat nog meer kwekers overgaan tot de verkoop van al hun leghennen heeft de CVPS de legkipboeren geadviseerd om slechts een deel van de kippen te verkopen zodat een ieder dan nog door kan gaan en de prijzen voor de kwekers weer winstgevend worden.
Door dit heel gebeuren hebben ook de slachtkipboeren thans een slachtprijs bijna gelijk aan de kostprijs van een slachtrijpe kip. Aangezien de nieuwe broederij ook veel slachtkuikens heeft uitgebroed, dientengevolge meer slachtkippen in de handel heeft gebracht, niet uitgelegde kippen zowel uitgelegde kippen nu ook in de verkoop zijn, is ook in dit segment van de pluimveesector een overschot.
In het schrijven naar de minister heeft de CVPS ook enkele belangrijke voorstellen aangedragen om deze sector te ordenen zonder dat de kosten voor de overheid meer zijn dan de ontvangsten.
De verhitte kwekers willen gauw dat zaken genormaliseerd worden en dat voortaan overschot en schaarste miniem blijven vandaar de voorstellen tot regulering. Het enige wat de overheid moet doen is zeggen dat zij die ordening wil en wij zorgen er voor dat alles in orde komt, natuurlijk met de controle en goedkeuring van HI&T en LVV.
Het bestuur van de CVPS heeft in het schrijven ook aangegeven ontvangen te willen worden door minister Tsang om de voorstellen vervat in die brief toe te lichten zodat spoedig een aanvang gemaakt kan worden met de ordening.

Overige berichten