fbpx

Vandaag beëdiging en toelating DNA-leden en verkiezing voorzitter en vicevoorzitter

GFC NIEUWS- De Nationale Assemblee (DNA) komt VANDAAG, maandag 29 juni, bijeen.
Volgens artikel 66 van de Grondwet mag de oudste persoon in jaren, onder de gekozenen, optreden als fungerend voorzitter. Soewarto Moestadja, het oudste lid in jaren, zal om 09.00 uur door de president van de Republiek Suriname, Desire Bouterse, worden beëdigd als fungerend voorzitter.
Om 10.00 uur zullen de gekozen personen in een openbare bijeenkomst de eed of belofte afleggen in handen van de fungerend voorzitter. De leden geven zelf aan of zij de eed of belofte zullen doen.
Deze plechtigheid zal in 2 groepen van 17 en 1 groep 16 personen plaatsvinden in verband met de COVID-19-maatregelen die in acht genomen moeten worden.
De namen zullen in alfabetische volgorde worden afgeroepen door de griffier, deze zal vervolgens de eedsformule zoals vermeld in artikel 65 van de Grondwet van de Republiek Suriname voorlezen waarna de beëdiging plaatsvindt.
Om 12.30 uur zal er een Buitengewone Openbare Vergadering (BOV) worden gehouden, waarin het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen personen zal plaatsvinden en hun eventuele toelating tot De Nationale Assemblee. Er zal een commissie bestaande uit vijf leden worden benoemd, die de president in- en uitgeleide zal doen.
Na benoeming van de commissie volgt er een korte schorsing om deze commissie in de gelegenheid te stellen de president naar binnen te begeleiden. Wanneer de president heeft plaatsgenomen wordt de vergadering hervat.
Daarna zal het volkslied ten gehore worden gebracht.
De fungerend voorzitter benoemd volgens het Reglement van Orde twee commissies voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de gekozen leden.
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven zullen de gekozen leden in drie groepen worden verdeeld.
Commissie I zal de geloofsbrieven van de leden van groep I en III onderzoeken
Commissie II zal de geloofsbrieven van de leden van groep II onderzoeken.
De gekozen personen zullen dan de vergaderzaal moeten verlaten, waarna de geloofsbrieven worden onderzocht. Pas als die goed bevonden zijn worden de beëdigde personen toegelaten tot lid van De Nationale Assemblee. De nieuwe leden worden dan naar hun plaats in DNA begeleid.
De twee commissies worden ontbonden onder dankzegging voor de verrichtte werkzaamheden.
Vervolgens zal de akte van Sluiting van de zittingsperiode van De Nationale Assemblee en opening van de nieuwe zittingsperiode worden voorgelezen door de griffier.
Als alle leden zich kunnen verenigen met hetgeen in de akte is vervat, wordt de vorige zittingsperiode gesloten en de nieuwe zittingsperiode geopend. (MET EEN HAMERSLAG)
Schorsing van de vergadering in verband met infrastructuur voor het stembureau.
Kiezing voorzitter en vicevoorzitter
De fungerend voorzitter heropent de vergadering voor het kiezen van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA. Er wordt een commissie benoemd die hiermee belast is. Door de verkiezingscommissie worden de namen van de kandidaat-voorzitter en kandidaat-vicevoorzitter bekendgemaakt. De stemming vindt plaats en hieraan nemen leden deel die de presentielijst hebben getekend.
Na de stemming worden de stembiljetten geteld door de stemopnemers. De persoon die de meeste stemmen heeft behaald (indien er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap) is dan de nieuwe voorzitter van het parlement voor de zittingsperiode 2020 tot 2025. Dezelfde procedure wordt gevolgd voor het vicevoorzitterschap. Ook deze persoon is gekozen voor de periode 2020 tot 2025.
Indien de vergadering zich met deze conclusie kan verenigen en geen op- en aanmerkingen heeft, dan wordt al zo beslist. De fungerend voorzitter zal de stemopnemers dankzeggen en de Commissie Verkiezingen ontbinden. Daarna wordt overgegaan tot het volgende agendapunt, namelijk de eedsaflegging door de gekozen voorzitter.
Bij de eedsaflegging wordt de gekozen voorzitter uitgenodigd door de fungerend voorzitter voor de beëdiging. Dan is er officieel een nieuwe voorzitter voor DNA. Hetzelfde proces wordt ook gehanteerd voor de eedsaflegging van de vicevoorzitter.
De fungerend voorzitter zal de nieuwe voorzitter uitnodigen om de hameroverdracht te doen. Na deze handeling zal de vergadering geleid worden door de nieuw gekozen voorzitter, waarna de felicitaties worden gedaan.

BEKIJK OOK
Bewoners Davisbuiten slaken noodkreet