Trafficking in Persons controleert handelszaken op mensenhandel

GFC NIEUWSREDACTIE- De afdeling Trafficking In Persons (TIP) in Suriname heeft in verband met operatie “CARISICA” controlwerkzaamheden uitgeoefend in verschillende supermarkten, warenhuizen, restaurants en kledingzaken.

Tijdens deze werkzaamheden werd TIP bijgestaan door leden van het Arrestatie Team (A.T.) en van de afdelingen Narcotica Brigade en de Vreemdelingen Dienst KPS en het Ministerie van Arbeid.

De focus bij deze controle werd gelegd op alle vreemdelingen die in de genoemde bedrijven werkzaam waren en onder dwang arbeid verrichtten.

Verder werd nagegaan of hun verblijfsstatus in orde was en aan hen die inwonend zijn is eveneens gevraagd of hun leef-, werk- en woonomstandigheden goed zijn.

Daarnaast zijn tijdens de operatie “CARISICA” ook controle gedaan op de woonomstandigheden van de vreemdelingen die door de bedrijfseigenaren zijn geaccommodeerd.

OOK INTERESSANT
Verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 5 doden

Door de medewerkers van het ministerie van Arbeid werd nagegaan als de ondernemers zich hebben gehouden aan de arbeidsvoorwaarden. Bij de controle werkzaamheden zijn er in totaal 12 (twaalf) handelszaken gecontroleerd.

De vreemdelingen wiens verblijfsdocumenten niet in orde waren, werden opgeroepen zich aan te melden bij de afdeling Vreemdelingen Dienst.

Voor de ondernemers die zich niet hielden aan de arbeidsvoorwaarden werd er een boete uitgeschreven door de leden van Arbeidsinspectie.

De overtredingen waarvoor deze ondernemers onder andere zijn beboet zijn:

– het doen verrichten van arbeid door een vreemdeling zonder geldige vergunning
– het niet betalen van de vakantietoelagen
– het niet kunnen tonen van het bewijs van de SOR-verzekering of geen volledige en juiste gegevens hebben verstrekt voor de premieverzekering en geen bewijs kunnen overleggen dat de werkelijke verschuldigde premie is voldaan.

OOK INTERESSANT
Teleurstelling wacht duizenden grondaanvragers in Suriname

Operatie “CARISICA” is een operatie die in CARICOM verband is georganiseerd en door verschillende landen simultaan wordt uitgevoerd ter bestrijding van het fenomeen mensenhandel.

De afdeling TIP zal onverkort doorgaan met het uitvoeren van deze controle werkzaamheden. Aan handelaren/ ondernemers wordt gevraagd zich te houden aan de wetgeving ter zake het in dienst nemen van vreemdelingen.