Toestemming voor algehele overdracht aan ruim 8.000 titelgerechtigden

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft per beschikking aan ruim 8.000 titelgerechtigden, dan wel diens rechtsopvolgers toestemming verleend om het recht van erfpacht of grondhuur over te dragen.
De beschikkingen zijn per notariaat en in drie perioden van 5 jaren (2005-2009, 2010-2014 en 2015-2019) opgemaakt en zijn twee jaren na dagtekening van kracht.
Door de jaren heen was er in toenemende mate vertraging ontstaan in de verlening van toestemming voor algehele overdracht van erfpacht- en grondhuurpercelen conform artikel 28 van het Decreet Uitgifte Domeingrond.
De eerder uitgegeven eenmalige collectieve toestemming die voor de duur van één jaar (februari 2018- februari 2019) was verleend, is door uiteenlopende redenen niet optimaal benut.
Om belanghebbenden wederom in de gelegenheid te stellen toestemming tot algehele overdracht te verkrijgen, heeft het ministerie informatie opgevraagd aan de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen. Twintig notariaten hebben separaat overzichten opgestuurd met informatie van achterstallige aanvragen.
Belanghebbenden worden opgeroepen om contact te maken met de desbetreffende notariaten om de overdrachten binnen de vastgestelde termijn af te handelen. Het ministerie streeft ernaar om ook andere achterstanden in grondaanvragen zoveel als mogelijk op korte termijn in te lopen.

Overige berichten