Technische aanpassing Milieu Raamwet op komst

GFC NIEUWSREDACTIE- Een door minister Silvano Tjong -Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) gaat zich buigen over de herziening van de Milieu Raamwet.

Deze werkgroep, die op zaterdag 16 januari 2021 door de bewindsman is benoemd, wordt voorgezeten door mr. Nancy del Prado.
De Milieu Raamwet is reeds in 2002 voorbereid en in de commissie hebben dezelfde leden die toen erbij betrokken waren zitting. Volgens minister Tjong -Ahin gaat het er niet om dat er vanwege politiek aan de wet gesleuteld gaat worden. Hij benadrukt dat de voorstellen voor herziening puur met technische zaken te maken hebben.
De omstandigheden waaronder de wet eerder tot stand is gekomen waren anders. Het milieubeleid viel rechtstreeks onder de president, terwijl de Nationale Milieu Autoriteit ressorteerde onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Nu er een ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is, is het volgens de bewindsman zaak dat er opnieuw wordt gekeken naar de positie van de Nationale Milieu Autoriteit.
Minister Tjong-Ahin ziet wat mazen in de wet met betrekking tot de verantwoordingsplicht, hetgeen een van de grondbeginselen is van de goed bestuur. Hij is van mening dat een autoriteit een beperkte verantwoordingsplicht heeft.
“Dat is eigenlijk ook de zakelijke reden om opnieuw te kijken naar de wet”, aldus de bewindsman. Hij voegt eraan toe: “Het kan niet zo zijn dat de minister inhoudelijk verantwoording moet afleggen aan het parlement en dan heb je een autoriteit die de verantwoordelijkheid niet heeft. We gaan verandering moeten brengen.”
Minister Tjong A Hing merkte op dat de leden van de commissie allemaal betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de Milieu Raamwet. “Ik ga ervan uit dat u voldoende zicht heeft wat erin staat en dat het geen nieuwigheid is”, richtte hij zich tot de commissie. De bewindsman gelooft dan ook dat er binnen niet al te lange tijd een voorstel komt.
Volgens hem kijkt de vaste commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu ook hiernaar uit. Vanwege het feit dat er geen ingrijpende wijzigingen zullen worden aangebracht hoopt hij dat er binnen zeer korte termijn advies wordt uitgebracht.
Het ministerie wil na de voorgestelde wijzigingen ook met stakeholders van gedachten wisselen, draagvlak creëren en de wet ter goedkeuring aanbieden aan het parlement.
“We twijfelen niet aan uw kundigheid. We hebben hoge verwachtingen. Het werk dat u gaat doen is bijzonder belangrijk voor het ministerie niet alleen, maar ook voor het land”, aldus de ROM-minister. Hij voegde eraan toe dat na dit traject ook de Milieu Autoriteit openbaar kan worden.
Commissievoorzitter Del Prado wees erop dat de werkgroep bestaat uit vier juristen die nauw betrokken waren bij de historische ontwikkeling van de wet vanaf 2002. “We kennen de ins and outs en zullen zeker binnen niet al te lange tijd met een voorstel komen”.
In de commissie hebben verder zitting Yvette Pengel-Patterzon, Gina Griffith en Jeffery Joemmanbaks.