fbpx

Tata Kwasi ku Tata Tinsensi vindt aanvallen op winti-geloof ongepast

De winti-organisatie Tata Kwasi ku Tata Tinsensi vindt de zoveelste aanval anno 2019 van een christelijke organisatie op de winti-geloofsgemeenschap ongepast en ongehoord.

Dat het winti-geloof constant aanvallen moet verwerken uit de christelijke hoek blijkt uit de opmerking van het EBGS-bestuur via haar preases Walker in Dagblad Suriname van dinsdag 18 juni, zegt de organisatie in een verklaring.

De preases gaf een reactie op de aanwezigheid van een van haar voorgangers (M. Persaud) bij de proclamatie van de Mapane Eenheidsbeweging tussen marrons en creolen. Er werd aangegeven dat er op die bewuste dag ceremoniën en religieuze handelingen volgens het Winti-geloof zijn gepleegd en dat het hen verbaasde dat de voorganger aan het einde met opgeheven handen een gebed in naam van Jezus Christus afsloot.

In het bewuste artikel wordt volgens Tata Kwasi ku Tata Tinsensi verder geïnsinueerd dat ‘Jezus geen andere goden naast zich duldt’ vervolgt met de uitspraak dat ‘In de gemeente niet de indruk moet worden gewekt dat EBGS syncretisme toestaat.’

“Het is niet meer van deze tijd. Dat de EBGS het in deze tijd nog heeft over ‘andere goden’ en ‘syncretisme’ toont aan dat zij in haar rol uit de slavenperiode is blijven steken om zgn. in naam van God en de koloniale machthebbers de mensonterende toestanden op de plantages goed te praten en nota bene winti aan te duiden als boosdoener van dit leed.

In die periode hebben christelijke organisaties aan de zijde van de machthebbers via allerlei verdachtmakingen getracht Winti weg te bannen om na de slavernij de vroegere slaven aan hun geloofsgemeenschap te onderwerpen. De EBGS dient zich ervan bewust te zijn dat we niet meer in die periode leven. We leven in een samenleving waar eenieder volgens de Grondwet recht heeft om die godsdienst te belijden die het belieft.

BEKIJK OOK
Jonge Surinaamse Nederlander en bewoners ruimen centrum Para op

Winti is een geloofsovertuiging die op zichzelf staat en elke andere geloofsovertuiging dient dat (willens of niet) te respecteren. Dat de EBGS nog over ‘andere goden’ en ‘syncretisme’ praat en daarmee naar winti verwijst, is kwade opzet. Het is een oude tactiek om de indruk te wekken dat Winti met afgoderij te maken heeft.

winti leeft voort uit de vele geloofsideeën en filosofieën uit Afrika in en voor de slavenperiode. Deze filosofieën zijn vele duizenden jaren ouder dan de christelijke filosofie.

Het gaat om de Eeuwige Geest van Anyame (Anana Keduaman Keduanpon) welke de basis is van het bestaan (de creatie van alles) en daarmee het leven en de beleving van dit leven. De mens is hieruit voortgekomen begeesterd met de Gedachte van Anyame over het leven.

Uit deze grote gedachte heeft de mensheid zich ontwikkeld en daaruit zijn ook de vele andere geloofsideeën voortgekomen welke zich gebundeld hebben tot ‘nieuwe’ geloofsovertuigingen, waartoe de christelijke beweging behoort.

Winti benadert het geloof vanuit de geest van Anyame dus praten wij niet over de perceptie van goden, maar vanuit de kern van waaruit alles is ontstaan en dat is Anyame. Alles keert terug in de geest van waaruit het gekomen is.

Het gaat om het leven in zuiverheid d.m.v. zuiver spreken en zuiver handelen, zodat je naar de Zuivere Bron (‘Nyamkemponu-Akara’) kan terugkeren. Vandaar dat wintigelovigen ook veranderingen en latere bundelingen van geloofsuitingen als deelbesef zien van Anyame.

We vragen de overheid om op te treden tegen sneer gevende opmerkingen en duidelijke aanvallen op de wintibeweging. Wij beleven allemaal het leven en moeten correct blijven vooral als het gaat om het werken aan een samenleving van saamhorigheid en verdraagzaamheid in alle opzichten”, aldus Tata Kwasi ku Tata Tinsensi.