SZF-directeur Kromodihardjo gaat in op brief VMS

“Mijn eerste reactie is dat ik dit hoegenaamd niet kan plaatsen tegen de goede sfeer van een lang onderhoud welke ik onlangs op maandag 8 januari gedurende twee uren heb gehad met een deel van het bestuur/ dezelfde ondertekenaars van de brief van vandaag,” reageert Rick Kromodihardjo op het schrijven dat hij ontving van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) op donderdag 12 januari.

De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) benadrukt totaal onaangenaam verrast te zijn door het schrijven van de Vereniging.

“Hierbij heb ik aangegeven dat het SZF zoals altijd en i.s.m. de Ministeries van Volksgezondheid en Financiën altijd alles in het werk stelt om elke maand te voldoen aan haar betalingsverplichting conform de ingediende declaraties. Elke maand worden de specialisten uitbetaald. Conform wederzijdse afspraken wordt dat in twee tranches gedaan”, zegt hij.

Over 2017 heeft het SZF alleen aan specialisten over alleen poliklinische consulten, rechtstreeks aan belanghebbenden ruim meer dan 75 miljoen betaald. In verhouding is dat het veelvoudige van enkele ziekenhuizen tezamen.

Het uitstaand bedrag aan specialisten is slechts over de tweede tranche over december 2017 ad # 2 miljoen. Het SZF doet tevens voor Bazo declaratiebetalingen via enkele ziekenhuizen die conform zelfgemaakte afspraken namens de specialisten declareren.

In bedoeld onderhoud is in goede sfeer aangegeven dat het SZF zich zou beijveren om de toen nog uitstaande betaling van 3 miljoen over de eerste tranche van dec 2017 woensdag j.l. gisteren uit te betalen welke toen ook is gebeurd, en waarvan de VMS ook is verwittigd, vervolgt Kromodihardjo.

In dezelfde meeting heeft het SZF aan de VMS met behulp van cijfers aangegeven welke misstanden het SZF heeft geconstateerd bij de declaraties van sommige specialisten. Van over facturering van enkele specialisten tot ernstige twijfels van het totaal aan ingediende declaraties van poliklinische consulten en verrichtingen die niet te plaatsen zijn binnen normaal geldende ratio’s.

Het VMS heeft toen ook aan het SZF gevraagd om terstond op te treden bij zulke wantoestanden met het treffen van ernstige sancties hiertegen. Het SZF heeft in een enkel geval zelfs een kopie schrijven doen toekomen aan de VMS van een door een specialist ondertekend schrijven waarbij betrokkene het door het SZF aangerekende misstanden bevestigd en akkoord gaat met een inhouding op een totale vergoeding van 380.000 over een korte afgebakende periode met bijkans SRD 200.000.

Het SZF verwerkt op maandbasis alleen ongeveer 60.000 consulten en verrichtingen van 171 specialisten op een verzekerden populatie bij het SZF van 340.000. Dit is enorm en buiten proportioneel, meent Kromodihardjo. Het is volgens hem ook daarom dat het SZF door de beschikbaarheid van deze data waarover zij beschikt scherpe conclusies kan trekken en controle wil doen in gevallen zoals hierboven omschreven.

Het SZF heeft altijd getracht om een goede relatie te onderhouden met de VMS en heeft altijd het door het SZF geïntroduceerde en door de VMS geaccepteerde concept van “partnerschap” geïmplementeerd. Op zowel formeel niveau als informeel niveau wordt geregeld en consequent goed contact onderhouden, waarbij niet zelden wordt doorgegeven dat het behalen van specifieke data van uitbetaling erg uitdagend is gelet op de veelheid van omstandigheden die in het spel zijn. Desondanks heeft het SZF wel elke maand betalingen verricht aan de specialisten. Het is nimmer voorgekomen dat specialisten gedurende de loop van een maand niet zijn uitbetaald, onderstreept Kromodihardjo.

Men betrekking tot in de brief aangehaald probleem over loonspecificaties heeft het SZF volgens hem steeds getracht om op aangeven van de VMS zelf de gewenste format te creëren. Dit ondanks het feit dat sommige specialisten onvolledige en ongeorganiseerde batches van declaraties aanbieden aan het SZF. “Wanneer het SZF bij onvolledige ingediende declaraties naar simpele additionele informatie vraagt aan sommige specialisten wordt tegen het SZF gezegd dat zij geen administratiekantoor van het SZF zijn”, haalt de directeur verder aan.

Op de meeting van maandag 8 januari is ook gesproken over de loonspecificaties en heeft het SZF toegezegd dat de gewraakte format tot het verleden zal gaan behoren per eind februari.

De backpay van 2011-2014 zoals in de brief staat aangegeven, is door de voormalige leiding van het SZF uitvoerig besproken met de VMS, waarbij in dit geval ongeveer 14 specialisten van de ongeveer 171 in totaal bijkans 80% van de declaratie claimt. Hierbij is volgens Kromodihardjo afgesproken dat deze kwestie gezamenlijk zou worden bekeken om tot uiteindelijke betaling van zulks over te gaan. “Er is nooit hieraan een uiterste betaaldatum aan gekoppeld. Sinds het aantreden van de huidige leiding van het SZF medio 2015 is maar 1 keer hierover gesproken in een vergadering”, haalt hij aan.

Het SZF betreurt volgens hem de disproportionele houding van de VMS in haar schrijven en de impact welke deze heeft op de totale samenleving, waarbij met de continuïteit van zorg wordt gedreigd. Onder de huidige omstandigheden is het steeds de samenleving die weer het gelag betaalt ondanks er toch nominaal hoge bedragen worden geïnvesteerd in de zorg middels betalingen voor diensten. De specialisten zijn ook een onderdeel van dezelfde samenleving.

Het SZF zegt wederom en uitputtend in conclaaf te zullen treden met de VMS en zal deze dus met spoed uitnodigen. Het ligt nimmer in de bedoeling van het SZF om op ramkoers te gaan met de VMS en zeker ook niet met de individuele specialist. Ook zal het SZF met haar superieuren van de regering om de tafel zitten om deze situatie te bespreken.

Het SZF hoopt alleen maar dat de samenleving niet wordt opgeschrikt hierdoor en hoopt dat de gemoederen toch tot bedaren komen in het belang van dezelfde samenleving die zowel het SZF als de VMS behoren te dienen.(GFC)

Overige berichten