fbpx

Suriname heeft bijzondere aandacht voor effecten klimaatverandering

Onlangs is ambassadeur Jean Mendelson, als speciaal afgezant van de president van Frankrijk‘ voor de aanstaande 21ste Klimaatconferentie, COP 21 die in Parijs wordt gehouden, ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Mendelson was vergezeld van de ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Michel Prom.

Aangezien Frankrijk officieel het gastland is voor bedoelde conferentie legt hij binnen het kader van de COP 21 bezoeken af aan de Zuid-Amerikaanse landen. Ambassadeur Mendelson informeerde de minister van Buitenlandse Zaken dat hij de regio bezoekt en groepen met verschillende standpunten bij elkaar tracht te brengen voor een hernieuwd politiek engagement voor het succes van COP 21 in Parijs.

Tijdens bedoelde conferentie, welke van 30 november-11 december 2015 zal plaatsvinden, komen alle partijen, die onderdeel uitmaken van het ‘United Nations Framework on Climate Change’ (UNFCCC) bijeen. De UNFCCC is het raamverdrag voor klimaatverandering van de Verenigde Naties.

Het belangrijkste doel van COP 21 is om het nieuwe Klimaatverdrag te ondertekenen, zodat dit in 2020 van kracht gaat. Hiertoe is eerder, tijdens de COP 20, op de Klimaatconferentie in Lima, Peru in 2014, door ruim 190 landen een akkoord bereikt over een raamwerk voor een nieuw klimaatverdrag, dat dit jaar tijdens de klimaatconferentie in Parijs zal worden gehouden.

De internationale gemeenschap en internationale onderhandelaars trachten vanaf 2012 te komen tot een toegespitst Klimaatverdrag, welke meer dan ooit de belangen en bezorgdheden van de ontwikkelingslanden in acht neemt. Het nieuwe Klimaatverdrag moet in 2020 ingaan, wanneer het huidige verdrag afloopt.

Doordat de klimaatverandering de kwestie rond consumptiepatronen op tafel heeft gelegd, bestaat er een noodzaak, voor in het bijzonder de ontwikkelde landen, om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Ambassadeur Mendelson benadrukte dat er absoluut een overeenstemming bereikt moet worden, vanwege toename van de verwarming van de aarde. In dit kader wenste Mendelson gaarne het Surinaams standpunt te vernemen welke hij zal voorhouden aan de relevante autoriteiten die in Parijs zullen optreden als ‘facilitators’ van het COP 21 proces met betrekking tot de Klimaattop.

De minister van Buitenlandse Zaken informeerde hem dat Suriname bijzondere aandacht heeft voor de effecten van klimaatverandering en dat deze kwestie een ‘cross-cutting’ vraagstuk is waardoor vele sectoren de negatieve gevolgen hiervan zullen ondervinden. De minister motiveerde dat milieu de vierde ontwikkelingspijler is van de regering van Suriname en in het verlengde daarvan, streeft naar een internationaal bindende committering, teneinde kwetsbare landen als ons land te ondersteunen bij het treffen van de noodzakelijke maatregelen bij het voorkomen van rampen.

De nationale coördinatie ligt vanwege het groot belang dat gehecht wordt aan de coordinatie voor milieu bij het Kabinet van de President.

Zij gaf voorts aan dat Suriname enorm kwetsbaar is vanwege de lage kustvlakte die door de zeespiegel bedreigd wordt, als gevolg van klimaatverandering. Vele sectoren, waaronder de landbouwsector, lopen gevaar en zullen ernstige sociaaleconomische gevolgen teweeg brengen.

De bewindsvrouwe refereerde naar de vele maatregelen, die Suriname treft i.h.k.v. adaptatie. Zij gaf aan dat langs de kust op enkele plaatsen Suriname is begonnen met herbeplanting van mangrove-bossen. Concreet werden Coronie en Weg naar Zee genoemd.

In dit kader heeft de minister naar aanleiding van het voorgaande kunnen arrangeren dat ambassadeur Mendelson nog voor zijn vertrek, een bezoek brengt aan Weg naar Zee i.v.m. de uitvoering van een project om de kuststrook te beschermen middels het planten van mangrovebossen.

De minister informeerde voorts dat Suriname eveneens betrokken is bij een programma om ontbossing tegen te gaan. Suriname als een van de weinige bosrijkste landen ter wereld, met een bosbedekking van meer dan 90% bos, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van mondiale klimaatproblemen.

Ons land wordt als carbon negatief bestempeld doordat onze bossen momenteel 1.8 miljoen ton carbon méér absorberen dan voorgaande jaren. Suriname kijkt dan ook uit naar samenwerkingen met gelijkgerichte partners in de overgang naar een REDD+ economie en het beschermen van haar kustgebieden.

Tenslotte benadrukte de minister de committering van Suriname aan de wereld, middels de bescherming van het Surinaamse bos welke onder zal bijdragen aan de mitigatie van mondiale klimaatsverandering. Tegen deze achtergrond overhandigde zij, een ‘position paper’ over Suriname en ‘Climate Change’ aan ambassadeur Mendelson.

Foto: Ambassadeur Jean Mendelson, als speciaal afgezant van de president van Frankrijk ( Links), minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Michel Prom ( rechts)

Naar meer berichten...