Surinaamse regering houdt zesde Politiek Dialoog met EU

Op 12 april hebben vertegenwoordigers van diverse ministeries en instanties, onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken en met de participatie van de minister van Handel, Industrie en Toerisme, met de delegatie van de Europese Unie, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse lidlanden, van gedachten gewisseld.

Onder meer is gesproken over de politieke en economische aangelegenheden in Suriname en in de Europese Unie, consulaire aangelegenheden, ontwikkelingssamenwerking.

Verder werd ook belicht, de voortzetting van de relaties tussen de ACP en EU na het aflopen van de Cotonou Overeenkomst in 2020. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een bedrag van circa 36 miljoen euro is gecommitteerd in de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Suriname. Een groot aantal projecten zijn reeds in uitvoering of goedgekeurd voor implementatie.

Het betreft met name projecten op het gebied van de agrarische sector (verbetering markttoegang voor agrarische producten), infrastructuur (water en elektriciteitsinstallaties), milieu, drugsbestrijding, juridische samenwerking alsmede het versterken van de capaciteit van NGO’s.

Individuele EU-lidlanden hebben eveneens de gelegenheid te baat genomen om de dynamische bilaterale relaties met Suriname te benadrukken. Suriname heeft onder meer aan de orde gesteld het visumvrij reizen in de landen onder het Schengen Verdrag. De Europese Unie heeft daarbij aangegeven deze materie ter bespreking voor te leggen aan de relevante organen.

De Europese Unie heeft de regering gecomplimenteerd met de inspanningen op het gebied van de bescherming van het milieu en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering.

De artikel 8 dialoog, die overigens slechts wordt gevoerd in het kader van de Cotonou Partnerschapsovereenkomst met vertegenwoordigers van overheden, heeft in een constructieve sfeer plaatsgevonden en geresulteerd in de aanname van een gezamenlijke persverklaring.

Bilaterale ontmoetingen zijn eveneens gehouden met de ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Handel Industrie en Toerisme (HIT) en de Centrale Bank van Suriname.

Ook is een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee.