fbpx

STREI!: Surinaams of Alcoa’s belang?

Recentelijk heeft de regeringsleider verteld dat hij het contract met Alcoa hoe dan ook gaat ondertekenen. Als de ondertekening plaatsvindt dan handelt de regering strijdig met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. namelijk strijdig met het rechtsbeginsel van het verbod van willekeur bij beleidsformulering en beleidsuitvoering.

Er is sprake van slecht bestuur, omdat DNA geen goedkeuring heeft gegeven aan de relevante MOU en dus de regering de bevoegdheid mist een eventuele beëindigingsovereenkomst met betrekking tot de Brokopondo overeenkomst tot stand te brengen, zegt de nieuwbakken politieke organisatie STREI!, onder leiding van Maisha Neus.

Ook mist de regering volgens haar de bevoegdheid nieuwe overeenkomsten tot stand te brengen en dus kan en mag DNA de aan haar voor te leggen overeenkomsten niet goedkeuren.

Nadrukkelijk stelt Strei! dat gegeven het legaliteitsbeginsel alleen DNA de bevoegdheid heeft met betrekking tot de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten ter beëindiging van de Brokopondo overeenkomst.

Het is de regeringsleider geweest die in 2015 stelde dat de aankondiging van Alcoa om de Suralco onderneming te zullen liquideren, een zaak van nationaal belang is en daarom het nodig was dat een ieder in Suriname betrokken moest raken bij het vinden van een oplossing om in Suriname een bauxietindustrie te behouden.

Nu naast de oppositie in DNA, Strei! en andere burgers en groepen actief participeren zien we dat de regeringsleider ons allen schoffeert. Een bewijs van het zijn van een gewetenloze regeerder die bereid is het algemeen belang van alle Surinamers te schaden.

De regeringsleider en zijn miljoenen kostende Commissie Sardjoe-Waaldijk-Hoefdraad, blijken eerder buikspreker van Alcoa te zijn in plaats van het dienen van het Surinaams belang. In het Alcoa/Suralco dossier ontbreekt een financiële onderbouwing dat voortzetting van de raffinaderij economisch niet haalbaar zou zijn. Een ontmanteling is dan ook niet gerechtvaardigd. Alle handelingen van de regering laat dan ook zien dat het strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel handelt.

BEKIJK OOK
Trio-granman Kwamalasemutu brengt enkele brandende vraagstukken onder aandacht ROS-minister

Terzijde: als Alcoa per november 2015 Suralco heeft gesloten, dan behoorde Suriname per dezelfde datum de beschikking over de Waterkrachtcentrale te Afobaka te hebben verkregen. Immers, sluiting van Suralco is contractbreuk maar ook eenzijdige beëindiging van de Brokopondo overeenkomst door Alcoa. Waarom weten de regering en DNA dit niet?

De regeringsleider handelt in strijd met belangrijke beginselen van behoorlijk bestuur, en laat zien dat het kleingeestig en onbekwaam is dit land te leiden.

Onomstotelijk staat vast dat Alcoa door de beëindiging van de Suralco raffinaderij contractbreuk of wel wanprestatie heeft gepleegd. De Staat Suriname kan Alcoa zowel in een arbitrageprocedure alsook in een gewone civiele procedure dagvaarden en eisen dat de voorgenomen ontmanteling wordt gestaakt en daarbij aansprakelijk wordt gehouden voor gederfde staatsinkomsten.

Strei! stelt zich dan ook op het standpunt dat alle contracten tussen de Staat Suriname en Alcoa als onrechtmatig moet worden gezien nu sprake is van misbruik van recht, ook van Alcoa, omdat weinig tot geen rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Suriname gegeven de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de goede trouw die partijen in acht behoorde te nemen.