Start wettelijke terinzagelegging in februari

GFC NIEUWS- “De kiezerslijsten zullen ter inzage gelegd worden op verschillende locaties in het land.

Deze terinzagelegging (TIL), zoals vastgelegd in de Kiesregeling, zal geschieden op de verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en nog andere nader te bepalen locaties, in de periode 14 februari tot en met 14 maart 2020”, zegt Michaël Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten.

De locaties zullen bepaald worden in samenspraak met de districtscommissarissen.

“Wij zullen zoveel mogelijk op verschillende locaties aanwezig zijn en zichtbaar zijn voor de kiezers, zodat de kiezer de gelegenheid krijgt de persoonsgegevens te controleren”.

De TIL is van eminent belang bij elke verkiezing van het land. De stemgerechtigden kunnen nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn.

Iedere kiesgerechtigde is bevoegd te controleren of hij/zij op de kiezerslijst van zijn/haar district en ressort is opgebracht.

Van elke kiezer worden in het kiezersregister vermeld de geslachtsnaam, de voornamen of de beginletters daarvan, de datum, het jaar en de plaats van geboorte, het adres, de datum van afgifte van de identiteitskaart, het identiteitsnummer alsmede het nummer van het ressort.

Indien de kiesgerechtigde van mening is dat de informatie op de kiezerslijst niet klopt of als hij niet voorkomt op de kiezerslijst, dan moet betrokkene een verzoekschrift richten aan de minister van Binnenlandse Zaken, voor verbetering of aanvulling.

De vorm en inrichting van voormeld verzoek worden bij staatsbesluit vastgesteld. Het formulier waarop het verzoek wordt gedaan, wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

Om te kunnen stemmen, moet men in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, ingezetene zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de dag der verkiezing.

Na de afsluiting van de TIL bestaat er geen mogelijkheid om nog iets te laten veranderen op de kiezerslijst. Volgens de coördinator is het daarom heel belangrijk om tijdig de persoonsgegevens te gaan controleren.

Hij doet een beroep op de stemgerechtigden om de datum van de ter inzagelegging goed in de gaten te houden.

Door de controle wordt voorkomen dat er hinder optreedt bij de distributie van oproepingskaarten, het stemmen zelf en/of als men zich verkiesbaar wilt stellen.

Overige berichten