Standpunt Saamaka Traditioneel gezag over de Nationale REDD+ Strategie

De Saamaka Gaama en het Traditioneel gezag spreken in een verklaring hun waardering uit over het werk dat reeds werd verricht door de Surinaamse overheid en haar instituties om te komen tot de formulering van een Nationale REDD+ Strategie.

Algemeen genomen kunnen het zij zich zeer sterk terugvinden in het voorgestelde concept Nationale REDD+ Strategie met de vier strategische lijnen en zijn sterk voorstander van de uitvoering ervan.

“Hierbij willen wij echter benadrukken dat het Saamaka-standpunt voor de implementatie van deze vier pijlers afwijkt van het concept Nationale REDD+ Strategie van Suriname”.

Hieronder de rest van de verklaring

“Onmiskenbaar is het uitgangspunt van de Concept Nationale Strategie dat de Surinaamse overheid alle rechten heeft op de gebieden die historisch gezien aan de Inheemsen en Tribale Volkeren (ITV) toebehoren. Dat is niet de zienswijze van de ITV.

Een zienswijze die door OAS / IACHR werd bevestigd door het Saamaka vonnis in 2009 en het Kaliña en Lokono vonnis in 2015. Vandaar dat wij sterke kanttekeningen plaatsen bij bepaalde onderdelen van de vier strategische lijnen en aandringen op een sterkere positie van de ITV binnen de uitvoering van het REDD+.

Als hoogste prioriteit zien wij nog steeds de situatie met betrekking tot de grondenrechten van ITV in Suriname. De overheid is al enkele malen aangemaand over te gaan tot demarcatie van de gebieden.

De uitvoering van REDD+ , met inachtneming van onderstaande suggesties, zal pas waarde hebben indien dit ook werkelijk gebeurd. Zo niet zullen de ITV constant worden geconfronteerd met inbreuken op hun gebieden door Surinaamse en buitenlandse ondernemingen, wel telkens met medeweten van de Surinaamse overheid. Wij zien dit als grootste gevaar en hindernis voor de uitvoering van REDD+ in de gebieden van de ITV.

Bij monde van regeringsfunctionarissen horen wij steeds dat de erkenning van de grondenrechten van de ITV een zeer complex probleem zou zijn. U ontwikkelt road maps en andere ingewikkelde structuren en methoden, die schijnbaar slechts tot doel hebben om de erkenning van onze rechten op ons gebied en het recht op zelfbeschikking uit te stellen.

Volgens ons is er echter niets ingewikkeld of complex. Elk van de ITV weet precies waar de grenzen van zijn gebied zijn. U dient die slechts te accepteren en zodoende de grove fout die Nederland heeft begaan inzake de onafhankelijkheid van Suriname, recht te zetten.

Doet u dat in het kader van uw ideaal en beleid van dekolonisatie! Verlaat het pad van de door de voormalige kolonisator opgelegde eenheidsstaat en begrijp dat wij in Suriname als verschillende volkeren samenleven.

Elk in hun eigen gebied met hun eigen specifieke samenlevingsvorm en met het recht op zelfbeschikking. Daar hebben de voorouders van alle samenlevingsvormen in Suriname hun leven voor gegeven. Dat is de realiteit!
Pas vanuit wederzijds respect is duurzame samenwerking mogelijk.

Als belangrijkste wijzigingen in de concept strategische lijnen stellen wij voor:

– te voorzien in een gelijkwaardige plaats en stem voor elk van de ITV in de Suriname REDD+ Commissie,

– te voorzien in de financiële middelen voor een overlegstructuur c.q. platform, overeenkomstig traditionele structuren, dat ITV toelaat gezamenlijk overleg te plegen inzake REDD+ en fungeert als directe gesprekspartner van de Commissie,

– de financiële middelen te verstrekken opdat de ITV REDD+ commissieleden – indien zij niet elders in overheidsdienst zijn – deze taak naar behoren kunnen vervullen,

– te voorzien in de financiële middelen voor de institutionele versterking van de ITV, zodat elke bevolkingsgroep binnen zijn eigen traditionele structuren de mogelijkheid heeft de implementatie van een collectieve c.q. nationale REDD+ strategie te waarborgen.

– te voorzien in structuren en instrumenten om een ontwikkeling mogelijk te maken die zich integreert in de tradities van de ITV en gelijktijdig ondersteuning kan bieden aan de Surinaamse economie

– te voorzien in de mogelijkheid voor ITV om zelf een REDD+ fonds te beheren waarbij de fondsen voortkomen uit het financieel raamwerk, zoals in het concept NS voorgesteld

– voor ITV de financiële en andere voordelen te bepalen en toe te kennen aan hun lokaal REDD+ fonds in evenredigheid met het percentage koolstofopslag in hun respectievelijke gebieden.

Bovenstaande raakt ook de kwestie van de gemeenschapsbossen. Deze gedrochtelijke constructie zet traditionele structuren compleet buitenspel en werkt ontwrichtend op de sociale cohesie van de stam. Ze werkt corruptie en elitevorming in de hand.

Wij ontkennen niet dat bepaalde boslanddignitarissen zich ook hieraan schuldig maken. Het grootste probleem zijn echter die Surinaamse ambtenaren, vaak politiek gelieerd, die met ondernemers afspraken kunnen maken en met voorkennis gezagsdragers benaderen.

De bijna ongebreidelde hebzucht van deze personen vernielt het bos. Controle hierop is vanwege de positie van de betrokkenen niet mogelijk!

Wij wijzen de huidige structuur en werkwijze rond gemeenschapsbossen dan ook van de hand en eisen dat binnen de gebieden van de Saamaka Lo slechts het Traditioneel gezag, zijnde de vertegenwoordiging van elke Lo binnen de Saamaka Opperste Raad, zeggenschap heeft over de bestemming van de bossen en het landgebruik. Wij willen daarbij alle medewerking verlenen om REDD+ tot prioriteit en strategisch doel maken.

Als derde stellen wij ons vragen welke participatie heeft plaatsgevonden binnen de Saamaka Lo betreffende de opmaak van de Ecologische en Sociale analyses (SESA), voorafgaand aan de formulering van het concept Nationale REDD+ Strategie voor Suriname.

Het kabinet van de Gaama heeft hiervoor geen uitnodigingen ontvangen, noch haar standpunten kenbaar kunnen maken. Indien slechts consultaties zijn gepleegd met lokale verenigingen en actoren zonder mandaat van de Gaama of het Traditioneel Gezag, dan zien wij ons genoodzaakt grote vraagtekens te plaatsen bij deze consultaties en de gedane analyse. In hoeverre zijn deze geldig en representatief voor de Saamaka Lo?

Om deze redenen verkiezen wij, na grondige lezing van het concept Nationale REDD+ Strategie, onze standpunten op een formele wijze kenbaar te maken.

Afsluitend vragen wij aandacht voor het volgende. U beweert : “We zijn het bos”. Deze diepe waarheid is nog steeds diep verankerd in de belevingswereld en het samenlevingsmodel van de ITV. Kijk daarentegen om u heen en begrijp dat uw ontwikkelingsmodel het bos en de kustvlakte van Suriname heeft vernield.

Net zoals bij onze broeders en zusters van de andere ITV benadert de Saamakabeschaving de voorschriften en criteria voor duurzame ontwikkeling zoals vervat in de vier grote internationale verdragen: Biodiversiteit; Klimaat; Woestijnvorming en Mensenrechten veel dichter dan het gangbare economische model dat zich baseert op extractie en export van grondstoffen, op winstmaximalisatie en ongebreidelde consumptie.

Die houding is vernietigend voor de hele wereld. Dat moet u terdege begrijpen. Want hoe kan men, zelfs met de beste bedoelingen, vanuit een ziekmakend model genezing brengen?

Onze gezamenlijke zoektocht en actie moet veel verder gaan dan REDD+ en moet evenzeer het vernielzuchtige economische model en de huidige politieke structuren in vraag durven stellen.

Nogmaals beklemtonen wij dat het Traditioneel gezag zich sterk kan terugvinden in de algemene visie van REDD+ Suriname en haar volle medewerking zal verlenen om onze bossen te beschermen en te behouden voor onze kinderen en kindskinderen. Precies zoals onze voorouders al eeuwen voor ons hebben gedaan.

Wij wensen niet anders dan dat de moderne beschaving nu ook acties onderneemt om het niveau van beschaving van de ITV te bereiken en samen met ons leeft en streeft naar behoud van de natuur en behoud van de mensheid.

Wij wensen u veel succes met uw inspanningen”.

Overige berichten