Stafcollectief MinOWC geheractiveerd en in stelling

GFC NIEUWS- Onderdirecteuren, diensthoofden en andere medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn het dictatoriaal optreden van minister Lilian Ferrier zat.
De functionarissen hebben zich gewend tot de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL).
In dat schrijven doen zij op de overkoepeling het beroep om te bevorderen dat president Bouterse ingrijpt in de actuele management misstanden op het MinOWC en erop toeziet dat naar de medewerkers toe besluiten worden genomen op basis van bekende en inzichtelijke voorwaarden.
Het Collectief is tegen het voornemen van minister Lilian Ferrier om de onderdirecteur Onderwijs te ontheffen.
COL – voorzitter , Hugo Blanker, komt alvast tot de bevinding dat de minister willens en wetens acties uitlokt onder de medewerkers.
Blanker brengt enkele belangrijke wapenfeiten van het Stafcollectief in herinnering:
1. De strijd : “het Commando beleid” dat geleid heeft tot aftreden van ex-minister, K. Ramsundersing.
2. De strijd tot behoud van ex OD-Technische diensten, dhr R. Wesenhagen die om persoonlijke redenen ( Tamsiran: “ Ik ben uitgekeken op Jeugdzaken ”) moest worden ontheven.
In de beide gevallen hebben de respectieve regeringsleiders Jules Wijdenbosch/ Desi Bouterse en Ronald Venetiaan terecht de zijde van de medewerkers gekozen.
Noodzakelijke effectieve interventie president
Vooralsnog is de ontevredenheid beperkt gebleven tot het verzoek aan de president – via de COL – om te interveniëren.
Hij heeft vrijdag bewust niet gekozen om zich aan te sluiten bij de groep actievoerenden. De medewerkers hebben intussen gevolg gegeven aan het advies van de COL. Zij hebben namelijk het Stafcollectief geheractiveerd.
Blanker juicht de heractivering toe. Verenigd en oprecht hoeft geen enkele ambtenaar bevreesd te zijn voor rancune. Het enige wat de COL vraagt, is inzet en productie bij de taakuitvoering.
Zij heeft intussen het schrijven van de medewerkers overgenomen en zal samen met hen strijden voor terugkeer van een werkbare verbetering, het streven tot bevordering van de sfeer tot motivatie bij de MinOWC medewerkers .
Analyse gewraakte situatie
De COL heeft de gewraakte situatie diepgaand doorgenomen met het bestuur van het Stafcollectief. Opgemerkt wordt dat het aantal ondertekenaars van het genoemd schrijven steeds toeneemt.
De protesterende MinOWC medewerkers hekelen de nadrukkelijke gedragingen en krenkende uitspraken van de minister. Bovendien worden zij dagelijks geconfronteerd met verdeel – en heersuitspattingen.
Binnen het ministerie en daarbuiten is het voldoende bekend dat de minister de Onderwijsdirecteur en onderdirecteuren vaker passeert bij het nemen van besluiten en rechtstreeks met ondergeschikten dealt. Deze hebben geen andere keus omdat hun brood op het spel staat.
In het geval van de OD Onderwijs lijkt haar professionele opstelling haar te das te zullen omdoen. Onder minister Peneux heeft zij namelijk geadviseerd om de wijze waarop vroege instromers toen werden “ gescreend” te stoppen.
Vanuit het veld waren namelijk klachten binnengekomen over de kwaliteit van de 1e screening in het gewijzigd verband en de algemene indruk van de schoolrijpheid van deze kinderen. Niet te verwarren met het Project Schoolrijpe Kinderen.
Het voornemen bestaat om maandag aanstaande een persconferentie te beleggen.
Al vanaf het prille begin bij de komst van minister Ferrier had zij op een bespreking het voornemen geuit de onderdirecteur te zullen ontheffen.
De COL en het Stafcollectief hopen escalatie te kunnen voorkomen en verwachten intussen dat de president hen spoedig uitnodigt voor een aanvaardbare oplossing.

Overige berichten