Stafcollectief eist eerherstel topfunctionarissen MinOWC

GFC NIEUWS- De uitvoering van de voortzetting van de fysieke vakbondsacties, die minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) volgens de bond heeft uitgelokt, wordt vooralsnog aangehouden.

Rekening houdende met de complicaties van COVID 19 zal de communicatiestrategie met de achterban worden aangepast.

Het Stafcollectief MinOWC heeft namelijk bijgestaan door de besturen van de Bond Personeel MinOWC (BPMO) en de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) vrijdagmiddag een bespreking gehad met minister Lilian Ferrier.

Bij die bespreking was ook aanwezig, Kenneth Sloote, als vertegenwoordiger van de president. Deze ontmoeting vond plaats op basis van een brief van het Stafcollectief aan de minister.

Daarbij werd omstandig beraadslaagd over de frustrerende werksfeer die er sinds het aantreden van deze minister op het ministerie is ontstaan en over de aanleiding

De minister heeft namelijk de onderdirecteur Onderwijs voorgedragen voor ontheffing, als gevolg waarvan de president de desbetreffende resolutie heeft getekend.
Naast de (dreigende ) ontheffingen, kwamen ook andere aspecten aan de orde te weten:
– Bedreigingen aan nog meer functionarissen;
– Rechtspositionele verbeteringen waaronder bevorderingen , huldigingen ;
– Vertrapping van de structuren van het ministerie: Aanzetting tot polarisatie onder medewerkers
– Noodzaak tot wederzijdse respectvolle bejegening;
– Functionele betrokkenheid en een inzichtelijk en doeltreffend beleid van het ministerie;
Uiterlijk woensdag wordt de bespreking tussen de gesprekspartners voortgeze. Dan wordt het definitief besluit over de ontheffing genomen en zullen partijen verder beraadslagen over de andere nijpende punten.

Het Stafcollectief hanteerde ook bij de bespreking het principe van hoor en wederhoor. Hierbij haalde de minister namelijk zaken aan waar de belaagde en de bedreigde functionarissen zich aan zouden hebben schuldig gemaakt.

De focus was evenwel op het terugdraaien van de ontheffing van de onderdirecteur Onderwijs en een beleid zonder vrees voor rancune.

Overduidelijk werd geconstateerd en bevestigd door de minister dat de betrokken functionarissen zich nimmer op de aantijgingen hebben kunnen verweren.

Ook bleek de directeur van Onderwijs niet te zijn gehoord bij het ingediend raadsvoorstel, terwijl dat wel wordt beweerd in de missive en dus in de resolutie.

Volgens de vakbond heeft de minister de president in een moeilijk parket gemanoeuvreerd. De vertegenwoordiging van de medewerkers benadrukte dat niet mag worden verwacht dat de president de echtheid van formele beweringen van een minister gaat natrekken. Wel rekent de vakbondsafvaardiging erop dat de president zijn ambtenaren niet ten prooi van haar zal laten.

Intussen is vrijdag overeengekomen dat de minister maandag aan de Raad van Ministers zal voorstellen om de onderhavige ontheffing ongedaan te maken.

Het Stafcollectief verwacht, samen met haar moederorganisatie en de BPMO de lopende acties te kunnen opschorten, bij een aanvaardbaar resultaat.

Overige berichten